مراحل دریافت شناسه ارکید (ORCID)

مراحل دریافت شناسه ارکید (ORCID)

طبق آیین نامه وزارت بهداشت، تمام نویسندگان مقالات اعم از اعضای هیات علمی یا نویسندگان آزاد ملزم به ارایه کد ORCID جهت پذیرش مقالات می باشند.از این لینک می توانید کد ارکید را دریافت کنید: www.orcid.org

 

نحوه اخذ کد ارکید