دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

ساخت آزمون سریع گفتار در نویز فارسی با کلمات دارای واج‌های پر فرکانس: تعیین روایی و همترازی

صفحه 414-431

10.32598/SJRM.12.3.1

فرزانه فتاحی؛ عاطفه ابوالحسنی زراعتکار؛ مریم امیری جهرمی؛ فهیمه حاجی ابوالحسن؛ امیرسالار جعفرپیشه؛ نریمان رهبر؛ الهام فقیه زاده


یادگیری خاموش در کودکان: تأثیر خواب شبانه و بیداری بر تحکیم حافظه یک تکلیف حرکتی پیچیده

صفحه 534-549

10.32598/SJRM.12.3.11

حمیده ایرانمنش؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حمیدرضا طاهری؛ چارلز اچ. شی؛ حسام ایرانمنش