دوره و شماره: دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400 

مقاله مروری

هایپرموبیلیتی مفاصل و آسیب در ورزش: مروری بر مطالعات

صفحه 1094-1109

10.32598/SJRM.10.6.12

علی اصغر نورسته؛ محمد حسین نظری؛ مجید برزگری


مقاله پژوهشی

اثر استفاده از بریس در سه زاویه مختلف فلکشن زانو بر فرکانس فعالیت عضلات طی دویدن در افراد دارای زانوی پرانتزی

صفحه 1168-1181

10.32598/SJRM.10.6.4

سعید نوری نسب؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ معرفت سیاهکوهیان؛ آیدین ولی زاده اورنج