دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 1-318 

مقاله پژوهشی

اثر خستگی اندام تحتانی بر استراتژی های کنترل مفصل زانو در فرود مردان جوان

صفحه 1-10

10.22037/jrm.2018.110690.1459

محمدجواد رضی؛ حیدر صادقی؛ اسماعیل ابراهیمی-تکامجانی؛ محمد شریعت زاده


مقایسه مکان یابی افقی با محرک های نویز باریک باند و واربل تن در افراد با شنوایی هنجار

صفحه 58-64

10.22037/jrm.2018.110978.1669

پریسا انورثمرین؛ احمدرضا ناظری؛ سید جلال ثامنی؛ محمد کمالی؛ هما زرین کوب


تاثیر CPAP Therapy بر گفتار بیمار با شکاف کام ترمیم شده: یک مطالعه تک آزمودنی

صفحه 103-113

10.22037/jrm.2018.110803.1541

فاطمه خانلر؛ پریسا رضایی؛ حمید کریمی؛ علیرضا مجلسی؛ مسعود طاهری؛ فاطمه درخشنده


ارزیابی دقت تشخیص آزمون دید رنگ بینا

صفحه 209-214

10.22037/jrm.2017.110470.1314

هاله کنگری؛ علی سیفی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ محمدرضا نظری؛ سعید رحمنی


مقایسه الگوی استفاده از زمان کودکان 7 تا 12 ساله دچار فلج مغزی و همسالان بهنجارشان

صفحه 215-230

10.22037/jrm.2017.110608.1409

ناهید زارع؛ مهدی رصافیانی؛ حسین سورتیجی؛ نازیلا اکبرفهیمی؛ مسلم دهقانی زاده؛ اکبر بیگلریان


مقاله مروری

احساس تنهایی، استقلال و هویت در نوجوانان ناشنوا

صفحه 240-253

10.22037/jrm.2018.110850.1571

سیده زینب موسوی؛ گیتا موللی؛ نسرین موسوی


رشد مهارت تعریف واژه در کودکان: یک مقاله مروری

صفحه 277-284

10.22037/jrm.2018.110828.1558

طاهره سیما شیرازی؛ مریم ملکیان؛ طلیعه ظریفیان؛ مهدی دستجردی کاظمی