پیش بینی تاب آوری سالمندان شهر تهران بر اساس جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دکترای تخصصی کاردرمانی ،گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی کاردرمانی ،گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی اورتز و پروتز ، استادیار گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117205.3210

چکیده

اهداف: امروزه مباحث سلامتی بخصوص در گروه سالمندان برای جوامع اهمیت ویژه ای یافته است. چراکه ضمن مراقبت از این قشر امید به زندگی را در جوانان نیز تقویت می کند. هدف این تحقیق پیش بینی تاب آوری سالمندان شهر تهران بر اساس جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب بوده است.

مواد و روش: تحقیق پیش رو یک مطالعه ی توصیفی مقطعی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس شیوه ی کوکران برابر 256 نفر درنظر گرفته شد. در این مطالعه با مراجعه به مرکز نگهداری سالمندان کهریزک نمونه ها به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. 256 سالمند بالای 60 سال و مقیم در مرکز کهریزک با میانگین وانحراف معیار سنی 66.42± 4.37 به صورت داوطلبانه پرسشنامه های: کونور و دیویدسون، آلپورت، کلاف، اسکات، و پرسشنامه لینچ را به ترتیب به منظور بررسی تاب آوری، جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب تکمیل نمودند. در نهایت داده های جمع آوری شده به منظور بررسی با استفاده از نرم افزار AMOS و و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که جهت گیری مذهبی (t-value=4.32, r=0.24 )، استحکان روانی (t-value=6.87, r=0.68)، سلامت فیزیکی (t-value=5.12, r=0.57 ) و نهایتا اختلال خواب (t-value=-5.18, r=-0.52) می توانند تاب آوری سالمندان شهر تهران را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تاب آوری سالمندان شهر تهران با جهت گیری مذهبی، استحکان روانی، سلامت فیزیکی، و نهایتا اختلال خواب ارتباط مثبت و معنا داری دارند و مولفه های مذکور می توانند تاب آوری سالمندان شهر تهران را پیش بینی کنند. بنابراین با کنترل این شاخص ها می توان سطح تاب آوری سالمندان را بهبود بخشید.

کلید واژه: تاب آوری، سالمندان، جهت گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the resilience of the elderly in Tehran based on religious orientation, mental strength, physical health and sleep disorder

نویسندگان [English]

 • Parnian Emdadi 1
 • Marzieh Pashmdarfard 2
 • Mehdi Manoochehri 1
 • Kowsar Shokri 3
 • Mehdi Rezaei 4
1 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor,, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Objectives: Today, health issues, especially in the elderly group, have gained special importance for societies. Because while taking care of this group, it also strengthens the life expectancy of young people. The purpose of this study was to predict the resilience of the elderly in Tehran based on religious orientation, mental strength, and physical health and sleep disorder.

Materials and methods: The present study was a cross-sectional descriptive study of the correlation type. The sample size was considered to be 256 elders according to Cochran's method. In this study, the samples were selected by simple random method by referring to the care center for the elderly in Kahrizak. 256 elderly people over 60 years old living in the center of Kahrizak with a mean ± SD age of 66.42 ± 4.37 voluntarily completed the Connor and Davidson, Allport, Clough, Scott, and Lynch questionnaires, respectively, in order to investigate resilience, religious orientation, Mental strength, physical health and sleep disorder. Finally, the collected data were analyzed using AMOS software and Structural Equation Model (SEM) method.

Findings: The results of this study showed that religious orientation (t-value=4.32, r=0.24), psychological empowerment (t-value=6.87, r=0.68), physical health (t-value=5.12, r=0.57) and finally sleep disorder (t-value=-5.18, r=-0.52) can predict the resilience of the elderly in Tehran.

Conclusion: The results of this study showed that the resilience of the elderly in Tehran has a positive and meaningful relationship with religious orientation, psychological empowerment, physical health, and finally sleep disorder, and the aforementioned components can predict the resilience of the elderly in Tehran. Therefore, by controlling these indicators, the resilience level of the elderly can be improved.

Keywords: Resilience, Elderly, Religious Orientation, Mental Strength, Physical Health, Sleep Disorder

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience
 • Elderly
 • Religious Orientation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مهر 1402