اثر تمرینات ثبات مرکزی بر میزان درد، قدرت و دامنه حرکتی اندام فوقانی شناگران مبتلا به سندرم درد شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایزان

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد ایلخچی، ایلیخچی، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: مستندات قبلی نشان داده­اند تمرینات ثبات مرکزی فشار وارده بر اندام فوقانی را در شناگران کاهش می­دهند. اما اثر تمرینات ثبات مرکزی بر روی دامنه حرکتی، قدرت و استقامت عضلات اندام فوقانی و شانه شناگران مبتلا به درد شانه نامشخص است. از این رو، هدف از این تحقیق بررسی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر میزان درد، قدرت، و دامنه حرکتی اندام فوقانی شناگران مبتلا به سندرم درد شانه بود.
مواد و روش­ ها: جامعه آماری تحقیق حاضر را شناگران زن مبتلا به سندرم درد شانه شهر تبریز تشکیل می­دادندکه به طور تصادفی 20 تن انتخاب و به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برای سنجش میزان درد، دامنه حرکتی و قدرت عضلات کمربند شانه­ای به ترتیب از پرسشنامه درد SPADI، گونیــامتر دستی، و آزمون یک تکرار بیشینه پرس سینه استفاده شد. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 8 هفته در برنامه تمرینات ثبات مرکزی ویژه شناگران شرکت کردند. پس از دوره تمرینی، در پس آزمون مجددا متغیرهای تحقیق اندازه‌گیری شدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار اس­پی­اس­اس نسخه 24 و آزمون­های t وابسته و مستقل و تحلیل واریانس ویژه داده­های تکراری در سطح معنی داری P<0/05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که پس از تمرینات ثبات مرکزی ویژه، میزان درد گروه تجربی به طور معنی­داری کمتر از گروه کنترل بود (0/0001= p) و اجرای این تمرینات باعث بهبودی معنی­داری در میزان درد گروه تجربی شد (0/0001=p). همچنین تمرینات ثبات مرکزی بر دامنه حرکتی اندام فوقانی شناگران مبتلا به سندرم درد شانه تاثیر معنی­داری داشت (0/001). علاوه­ بر این در گروه تجربی پس از تمرین، افزایش معنی­داری در قدرت کمربند شانه­ای مشاهده گردید (0/001= p). در حالیکه این تفاوت در گروه کنترل معنی­دار نبود (0/138=p). در متغیر قدرت کمربند شانه­ای بین عامل گروه و مرحله تاثیر متقابل معنی­داری مشاهده گردید (0/001= p).
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود میزان درد شانه، دامنه حرکتی و قدرت اندام فوقانی شناگران مبتلا به درد شانه شد. بنابراین توصیه می‌شود تمرینات ثبات مرکزی برای کاهش درد و بهبود عملکرد کمربند شانه ای توسط شناگران مبتلا به درد شانه اجرا شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Exercise on the Shoulder Pain, Strength and Range of Motion of Upper Limb in Swimmers with Shoulder Pain Syndrome

نویسندگان [English]

  • Shirin Yazdani 1
  • Zahra Mirghaffari 2
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Science, Aazad University of Ilkhchi, Ilkhchi, Iran
چکیده [English]

Introduction and aims: Previous studies have shown that core stability exercise reduces the applied force on the upper extremity in swimmers. But the effect of core stability exercise on the range of motion (ROM), strength and shoulder pain of swimmers is unclear. So, the aim of this study was to investigate the effect of core stability exercise on shoulder pain, strength and range of motion of upper limb in swimmers with shoulder pain syndrome.
Methods: The statistical population of this study was the female swimmers with shoulder pain syndrome in Tabriz. Twenty swimmers with shoulder pain syndrome were selected, then randomly divided to two experimental (N=10) and control (N=10) groups. The shoulder pain, range of motion and strength were measured by SPADI questionnaire, goniometer, and chest presses test (1RM) respectively. The experimental group participated in a specific core stability training program for swimmers. Then the posttest exams were done. The data were analyzed by SPSS software version 24, and repeated measure analysis of variance and dependent and independent t-tests for within group and between group comparisons with significance level of P<0.05.
Results: The results showed that after core stability training, the amount of pain in the experimental group was significantly less than that of control group (p=0.0001), and special core stability exercise caused a significant improvement in the pain of the experimental group (p=0.0001). Also, core stability exercise had a significant effect on the range of motion of upper limb in swimmers with shoulder pain syndrome. In addition, there was a significant difference between upper extremity strength of experimental group before and after exercise (p=0.0001). While this difference was not significant in the control group (p=0.138). Also, in shoulder girdle strength variable, there was a significant interaction between group and phase factors (p=0.001).
Conclusion: Based on the results of current study, the core stability exercise improved the pain, range of motion and strength of swimmers with shoulder pain syndrome. Performing core stability exercises is recommended to reduce pain and improve shoulder girdle function in swimmers with shoulder pain syndrome.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Stability
  • Range of Motion
  • Strength
  • Shoulder Pain
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1402