ارزیابی حس عمقی مفصل زانو در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پتلافمورال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117193.3200

چکیده

سندروم درد کشککی-رانی یکی از اختلالات شایع اسکلتی-عضلانی زانو است، متعاقب آن تغییرات مفصلی در زانو ایجاد میکند، که می تواند زمینه ساز آسیب های بیشتر و یا پیچیده شدن شرایط درمانی شود. بررسی حس عمقی یکی از مواردی است که در ارزیابی این افراد می تواند مورد توجه قرار گیرد. از این رو، هدف مقایسه حس عمقی مفصل زانو در والیبالیست های زن مبتلا به سندرم پتلافمورال با والیبالیست های زن سالم بود.

مواد و روش ها

30 نفر (16 نفر مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و 14 نفر سالم) با میانگین و انحراف استاندارد سنی 39/3±33/24 سال، قد 28/3±72/178 سانتی متر و وزن 04/8±76/67 کیلوگرم در این تحقیق به عنوان آزمودنی شرکت کردند. حس عمقی مفصل زانو آنها در دو حالت تحمل وزن (اسکات) و عدم تحمل وزن (نشسته) مورد ارزیابی قرار گرفت و اطلاعات کینماتیکی آن از طریق 8 دوربین آنالیز حرکت (VICON انگلستان) ثبت شد. تحلیل داده ها با روش آماری آزمون تی مستقل در نرم‌افزار SPSS در سطح 05/0P≤ انجام شد.

یافته ها

یافته های تحقیق نشان داد که در افراد مبتلا به سندرم درد کشککی رانی متغیر خطای زاویه ای مفصل زانو در حالت تحمل وزن (اسکات) (001/0)=p و عدم تحمل وزن (نشسته) (003/0)=p تفاوت معناداری دارد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که حس عمقی در افراد مبتلا نسبت به افراد سالم ضعیف تر است و این حالت می تواند زمینه ساز آسیب های بیشتر شود. بنابراین پیشنهاد می شود که در درمان و توانبخشی این آسیب تقویت حس عمقی نیز برای این افراد لحاظ شود و تست های دقیق تری برای ارزیابی ان طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knee joint proprioception in athletes with patellofemoral pain syndrome

نویسندگان [English]

 • Sara Kodarahmi 1
 • Ali Fatahi 2
 • Yahya Sokhanguei 3
1 PhD Student of Sport Biomecanic. Department of Sport Biomechanic, Central Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran, Iran
2 Department of Sport Biomechanic, Central Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran, Iran
3 PhD, Physical Therapist, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is one of the most common musculoskeletal disorders of the knee. The follow changes lead to more injuries or more complicated medical conditions. Proprioception assessment is one of the ways that can be considered in the evaluation of these people. Therefore, the aim of the present study was to compare the knee joint proprioception in female volleyball players with patellofemoral pain syndrome and healthy female volleyball players.

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 30 female athletes (16 PFPS and 14 healthy) with average age 24.33±3.39 year, height 178.72±3.28 cm and 67.76±8.04 kg participated as subjects of this study. Knee joint proprioception was evaluated during two manners (weight bearing (squat) and non-weight bearing (sitting). Kinematics data was recorded by 8 VICON motion analysis cameras system with frequency 1000 HZ. Statistical analysis was done by SPSS software by independent t-test (P≤ 0.05).

Results: Findings showed that in patients group with patella femoral pain syndrome, the variable angular error of the knee joint in weight bearing (Squat) (P = 0.001) and non-weight bearing (sitting) (P = 0.003) was significantly different.

Conclusion: The results of this study showed that knee joint proprioception was weaker in PFPS individuals than in healthy individuals and this condition can lead to more injuries. Therefore, it is suggested that strengthen the proprioception in PFPS should be considered in the treatment and rehabilitation of this injury more accurate tests should be designed to evaluate it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • patellofemoral pain syndrome
 • knee
 • proprioception
 • kinematics
 • reconstruction angle

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 27 خرداد 1402