تاثیر 8 هفته تمرینات اسلاید برد بر عملکرد حرکتی در بسکتبالیست های دختر دارای بی ثباتی مزمن مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

2 استاد دانشگاه اصفهان،

3 استادیار , آسیب شناسی و حرکات اصلاحی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه اصفهان, اصفهان , ایران

10.22037/sjrm.2023.117168.3183

چکیده

زمینه و هدف: پیچ خوردگی مچ پا شایع‌ ترین آسیب اسکلتی عضلانی اندام تحتانی در ورزشکاران می باشدکه می تواند با برنامه های توانبخشی بصورت کم هزینه و غیرتهاجمی مورد بهبود قرارگیرد. هدف این تحقیق مطالعه بررسی اثر هشت هفته تمرینات اسلاید برد بر تعادل ایستا، حس عمقی و قدرت عضلانی مچ پای بسکتبالیست‌های دختر مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا بود.

روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. 28 نفر از دختران بسکتبالیست مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (میانگین سن 78/0 ± 00/14، میانگین قد45/6 ± 78/167، میانگین وزن 18/7± 57/59) وکنترل(میانگین سن82/0 ± 07/14، میانگین قد 85/3± 07/168، میانگین وزن 45/3 ± 92/62 ) قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره تمرینی متغیر های تعادل ایستا(دستگاه فوت اسکن)، حس عمقی و قدرت عضلانی(دستگاه ایزوکینتیک بایودکس مدل3pro) آزمودنی ها اندازه گیری شد. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرینات اسلاید برد را انجام دادند. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(05/0P=).

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در پس آزمون تفاوت معنی داری در میزان تعادل ایستا(001/0P≤)، حس عمقی(001/0P≤)و قدرت عضلانی(001/0P≤) در بین آزمودنی های دو گروه وجود دارد، که اثرگذاری تمرینات به کار رفته را تایید می کند.

نتیجه گیری: هشت هفته تمرینات اسلاید برد موجب بهبود تعادل ایستا، حس عمقی و قدرت عضلانی مچ پای بسکتبالیست های حرفه ای دختر مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا گردید، بنابراین استفاده از تمرینات اسلاید برد در راستای توانبخشی افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks Slide Board Exercises on Functional Performance in Female Basketball with Chronic Ankle Instability

نویسندگان [English]

 • parisa esteki 1
 • Gholamali Ghasemi 2
 • morteza sadeghi 3
1 Sport injuries and corrective exercises. Sports science. University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, University of Isfahan
3 3. Assistant Professor Department of Sports Pathology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and aims: Ankle sprain is the most common lower limb musculoskeletal injury in athletes, which can be improved with low-cost and non-invasive rehabilitation programs. The aim of the present study was to determine the effect of eight weeks of slide board exercises on static balance, proprioception and ankle muscle strength of female basketball players with chronic ankle instability.

Materials and Methods: The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design. 28 female basketball players with chronic ankle instability were randomly divided into two groups.( experimental groups: age:14.00±0.78, height 167.78±6.45, weight 59.57±7.18)، (control group: age:14.07±0.82, height 167.08±3.85, weight 62.92±3.45). Before and after the training period, the variables of static balance (foot scan device), proprioception and muscle strength (isokinetic device Biodex model 3pro) were measured. The subjects of the experimental group did slide board exercises during 8 weeks, three sessions per week (each session 60 minutes) under the supervision of the examiner. For statistical analysis, the analysis of covariance test were used. (P=0.05).

Results: The results of the research in post-test showed that, there is a significant difference in the amount of static balance (P≤0.001), proprioception (P≤0.001) and muscle strength (P≤0.001) between the subjects of the two groups, which confirms the effectiveness of the exercises used.

Conclusion: Considering the results of the present research, it can be stated that eight weeks of slide board exercises improved the static balance, proprioception and ankle muscle strength of professional female basketball players with chronic ankle instability, It is suggested to use this program of slide board exercises for the rehabilitation of people with chronic ankle instability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ankle
 • chronic instability
 • slide board
 • functional performance
 • basketball

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1402