ارتباط طراحی داخلی مراکز کاردرمانی با کیفیت ارائه خدمات توانبخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاداسلامی، ساوه، استان مرکزی، ایران

2 گروه معماری،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران،ایران.

3 دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117027.3087

چکیده

چکیده

مقدمه و هدف: عوامل فیزیکی و طراحی محیط های توانبخشی مناسب می تواند در کیفیت ارائه خدمات توانبخشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق بررسی عوامل فیزیکی و طراحی فضای کلینیک های توانبخشی بر روند ارائه کیفیت خدمات توانبخشی کودکان با اختلال اوتیسم بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده ای از نوع مقطعی، 50 کودک با اختلال اوتیسم ارزیابی شدند. از فرم کوتاه پرسشنامه نیم رخ حسی 2جهت سنجش توانایی‌های پردازش حسی (شامل ایتم های جست‌وجوی حسی، اجتناب حسی، حساسیت حسی و ثبت حسی) کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بین سن 3 تا 14 سالگی استفاده شد. برای بررسی تاثیر طراحی محیط از آزمون T-test و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که طراحی فضای مناسب توانبخشی تاثیر مثبت معناداری بر هر چهار الگوهای پردازش حسی شامل جست‌وجو-حسی، اجتناب-حسی ، حساسیت-حسی و ثبت-حسی در کودکان با اختلال طیف اتیسم داشتند (P˂0.05).

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت طراحی معماری محیط های درمانی تاثیر معنی داری بر الگوهای پردازش حسی کودکان و روند درمانی کودکان با اختلال اتیسم دارد. بر مبنای نتایج، می توان بیان نمود که نقش معماری محیط توانبخشی کودکان با اختلال طیف اوتیسم تاثیر مثبت و معناداری در کیفیت ارائه خدمات توانبخشی دارد. از این رو، از یافته های مطالعه حاضر می توان جهت استانداردسازی فضاهای توانبخشی و همچنین تدوین استاندارد ملی معماری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Correlation between the interior design of occupational Therapy clinics and quality of rehabilitation practice

نویسندگان [English]

 • Negin Irani 1
 • Cyrus Bavar 2
 • Navid Mirzakhani 3
1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Province Markazi, Iran
2 Department of Architecture ,Faculty of Architecture ,College of Fine Arts ,University of Tehran ,Tehran ,Iran.
3 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: Physical factors and the design of appropriate rehabilitation environments can be effective in the quality of rehabilitation treatment. The purpose of this research was to investigate the effect of physical factors and the design of spaces in rehabilitation clinics on the treatment process of children with autism spectrum disorders (ASD)

Materials and Methods: In this cross-sectional observational study, 50 parents of children with ASD were evaluated. The short form of sensory profile 2 questionnaire was used to determine sensory processing abilities (including items of sensory seeking, sensory avoidance, sensory sensitivity and sensory registration) of children with ASD between the ages of 3 and 14. T-test was used to check the effect of environmental design and Pearson's correlation coefficient was used to check the relationship between variables.

Results: The results showed that the design of suitable rehabilitation space had a significant positive effect on all four sensory processing patterns including sensory-seeking, sensory-avoidance, sensory-sensitivity and sensory-recording (P˂0.05) in children with ASD.

Conclusion: The results of this research showed that the quality of architectural design of therapeutic environments has a significant effect on children's sensory processing patterns and the treatment process of children with ASD. Based on the results, it can be stated that the role of the architecture of the rehabilitation environment for children with ASD has a positive and significant effect on the quality of providing rehabilitation services. Therefore, the findings of the present study can be used for the standardization of rehabilitation spaces as well as the formulation of the national architectural standard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • Educational Care Centers
 • Quality of Rehabilitation
 • Occupational Therapists
 • Sensory Processing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1402