پروسه بررسی و پذیرش مقالات ارسال شده

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف سرمقاله حاضراین است تا دریچه ای را به روی روند ویرایش مجله باز کند و به شما بینشی از روند واقعی که هر نسخه مقاله از لحظه ارسال تا انتشار پشت سر می گذارد را ارائه دهد. مراحل بسیاری وجود دارد که نویسندگان می توانند قبل از ارسال انجام دهند تا مطمئن شوند که امور مربوط  به مقاله آنها سریعتر از حد انتظار آنها انجام می شود. با این حال، اگر نویسندگان از دستورالعمل ها پیروی نکنند نمی توانند کار زیادی برای کوتاه تر کردن روند مقاله از ارسال تا انتشار انجام دهند.
در اولین گام پس از ارسال مقاله، سردبیر به ویراستاران مشاوره می دهد و تصمیم به رد مقاله یا حفظ آن بر اساس موضوع تحقیق گرفته می شود. در صورت رد نشدن، مقاله توسط چک لیستی برای مسائل مختلف مشابه چک لیست "دستورالعمل نویسندگان" در وب سایت مجله به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. اولین چیزی که نویسندگان باید در نظر داشته باشند این است که مقاله آنها باید 100٪ با فرمت نگارشی مجله مطابقت داشته باشند. این امر باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود. یک الگو ارائه شده است تا کار نویسندگان در این باره را راحت کند.
مرحله دوم انتخاب داوران واجد شرایط برای مقاله خواهد بود که بخش بسیار مهمی در روند چاپ مقالات است. ما باید داوران را با توجه به مرتبط بودن زمینه تخصصی آنها با موضوع مقاله شما  و همچنین مهمتر از همه بر اساس سوابق داوری قبلی آنها دعوت کنیم. از آنجایی که مجله ما یک مجله چند رشته ای است، گروه زیادی از متخصصان مختلف در روند داوری مقالات با ما همکاری می کنند.
امتیاز داور به نویسندگان گزارش می شود و اصلاحات و پاسخ آنها مجدداً توسط داوران بررسی می شود. این فرآیند ممکن است چندین بار تکرار شود تا داوران از کیفیت علمی مقاله اطمینان حاصل کنند.

عنوان مقاله [English]

Papers Submited of Admission

نویسنده [English]

  • khosro khademi-Kalantari
Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this letter to the editor is to provide an insight into the editorial process from submission to publication. There are many guidelines for authors before submission for the manuscript preparation to help their manuscript be processed faster; however, if the editors do not follow them, it will be less likely to process the submissions in a short time. After submission, the chief editor consults with the associate editors to decide whether to reject the manuscript or send it to the reviewers. If not rejected, it will be carefully assessed by a checklist in terms of different technical issues based on the instructions for authors exist in the journal website. The authors should ensure that they comply with instructions. This can speed up the process. A template is usually available for them in this regard. The second step is to select qualified reviewers for the manuscript. This is a very important step in the editorial process. The reviewers should be invited based on the relevance of their profession to the topic of the submitted manuscripts, and also based on their previous reviews. Since the “Scientific Journal of Rehabilitation Medicine” is a multidisciplinary journal, a large group of professionals are cooperating in the reviewing process.  The reviewer comments are sent back to the authors, and the amendments and responses of authors should be sent back to the reviewers. This process may be repeated for several times until the reviewers are satisfied with the responses and revisions of authors.   

Editorial
The purpose of this letter to the editor is to provide an insight into the editorial process from submission to publication. There are many guidelines for authors before submission for the manuscript preparation to help their manuscript be processed faster; however, if the editors do not follow them, it will be less likely to process the submissions in a short time. After submission, the chief editor consults with the associate editors to decide whether to reject the manuscript or send it to the reviewers. If not rejected, it will be carefully assessed by a checklist in terms of different technical issues based on the instructions for authors exist in the journal website. The authors should ensure that they comply with instructions. This can speed up the process. A template is usually available for them in this regard. The second step is to select qualified reviewers for the manuscript. This is a very important step in the editorial process. The reviewers should be invited based on the relevance of their profession to the topic of the submitted manuscripts, and also based on their previous reviews. Since the “Scientific Journal of Rehabilitation Medicine” is a multidisciplinary journal, a large group of professionals are cooperating in the reviewing process. The reviewer comments are sent back to the authors, and the amendments and responses of authors should be sent back to the reviewers. This process may be repeated for several times until the reviewers are satisfied with the responses and revisions of authors. 

 

نامه سردبیر
هدف سرمقاله حاضر این است که دریچه‌ای را به روی روند ویرایش مجله باز کند و بینشی از روند واقعی‌ای که هر نسخه مقاله از لحظه ارسال تا انتشار پشت سر می‌گذارد، ارائه دهد. مراحل بسیاری وجود دارد که نویسندگان می‌توانند قبل از ارسال انجام دهند تا مطمئن شوند امور مربوط به مقاله آن‌ها سریع‌تر از حد انتظارشان انجام می‌شود. با‌این‌حال، اگر نویسندگان از دستورالعمل‌ها پیروی نکنند، نمی‌توانند کار زیادی برای کوتاه‌تر کردن روند مقاله از ارسال تا انتشار انجام دهند.
در اولین گام پس از ارسال مقاله، سردبیر به ویراستاران مشاوره می‌دهد و تصمیم به رد مقاله یا حفظ آن بر‌اساس موضوع تحقیق گرفته می‌شود. در‌صورت رد نشدن، مقاله با چک‌لیستی برای مسائل مختلف، مشابه چک‌لیست «دستورالعمل نویسندگان» در وب‌سایت مجله به‌دقت ارزیابی می‌شود. اولین چیزی که نویسندگان باید در نظر داشته باشند این است که مقاله آن‌ها باید صددرصد با فرمت نگارشی مجله مطابقت داشته باشند. این امر باعث صرفه‌جویی بسیار در زمان می‌شود. الگویی ارائه شده است تا کار نویسندگان را در این‌باره راحت کند.
مرحله دوم انتخاب داوران واجد شرایط برای مقاله خواهد بود که بخش بسیار مهمی در روند چاپ مقالات است. ما باید داوران را با توجه به مرتبط بودن زمینه تخصصی آن‌ها با موضوع مقاله و مهم‌تر از همه بر‌اساس سوابق داوری قبلی آن‌ها دعوت کنیم. ازآنجاکه مجله ما، مجله‌ای چند‌رشته‌ای است، گروه زیادی از متخصصان مختلف در روند داوری مقالات با ما همکاری می‌کنند.
امتیاز داور به نویسندگان گزارش می‌شود و اصلاحات و پاسخ آن‌ها را مجدداً داوران بررسی می‌کنند. این فرایند ممکن است چندین‌بار تکرار شود تا داوران از کیفیت علمی مقاله اطمینان حاصل کنند.