مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان رسیدن به پایداری در بازیکنان فوتبال با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری در حرکت پرش فرود تک پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقدمه و اهداف

لوردوز افزایش‌یافته کمری یکی از تغییر شکل‌های ستون فقرات است که موجب تغییرات مرکز ثقل به جلو و افزایش حرکت لگن می‌شود، همچنین عاملی است که ثبات ناحیه تنه، کمربند کمری‌لگنی‌رانی و اندام تحتانی را تغییر می‌دهد. لذا، هدف از تحقیق حاضر مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان رسیدن به پایداری در بازیکنان فوتبال با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری در حرکت پرش‌فرود تک‌پا می‌باشد.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع مقایسه‌ای، کاربردی و از نظر طرح؛ مقطعی بوده، به‌طوری که 28 نفر (14 نفر لوردوز افزایش یافته کمری و 14 نفر لوردوز کمری طبیعی) فوتبالیست مرد حرفه ای با توجه به معیارهای ورود و خروج، با میانگین سن 42/2±24سال، میانگین قد06/6±178 سانتی‌متر و میانگین وزن93/4±72 کیلوگرم انتخاب شدند. ابتدا از آن‌ها پرش سارجنت به منظور تعیین کردن حداکثر پرش عمودی گرفته شد و سپس آزمودنی‌ها با نصف حداکثر پرش خود به صورت دو پا پرش کردند و با پای غالب روی صفحه نیرو فرود آمدند. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار spss از تحلیل تی مستقل استفاده شد.

یافته ها

تفاوت معناداری بین میزان نوسانات cop در جهت داخلی‌خارجی (015/0P=)، حداکثر و حداقل جابه‌جایی cop در جهت داخلی‌خارجی(021/0P=، 001/0P=)، و زمان رسیدن به پایداری داخلی خارجی و کل (001/0P=)، در دو گروه مشاهده شد، اما در سایر متغیرها تفاوت معناداری یافت نشد (05/0P≤).

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد که تغییرات صفحه ساجیتال در ناحیه ستون فقرات کمری و لگن، باعث بی‌ثباتی و کاهش تعادل در صفحه فرونتال در اندام تحتانی می-شود. لذا، انتظار می‌رود ورزشکارانی که دارای بی‌ثباتی در اندام تحتانی هستند، توجه و تمرکز خود را بیشتر به تغییرات اتفاق افتاده در ناحیه پروگزیمال قرار دهند تا از بی‌ثباتی و آسیب در اندام تحتانی تا حدودی جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of changes in the center of pressure and the time to stabilization in football players with and without hyper lumbar lordosis during single-leg jump-landing

نویسندگان [English]

 • Mostafa Varmaziyar 1
 • Foad Seidi 2
 • Nader Farahpour 3
1 1. Master of Sports Injury and Corrective Exercise, Department of Health and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Health and Sports Medicine Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Kinesiology department, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Background and Aims: hyper lumbar lordosis is one of the deformities of the spine, which causes changes in the center of gravity forward and increases the movement of the pelvis, and is also a factor that changes the stability of the trunk, lumbo-pelvic-hip, and lower limbs. Therefore, the aim of this study is to compare the changes in the COP and TTS in football players with and without hyper lumbar lordosis during single-leg jump-landing.

Materials and Methods: The current research is comparative, practical, and in terms of design; It was cross-sectional, so 28 people (into two groups of 14 people with and without hyperlordosis) male football players according to the entry and exit criteria, with an average age of 24±2.42 years, an average height of 178±6.06 cm and an average weight of 72±4.93 kg were selected. First, the Sargent's jump was taken from them in order to determine the maximum vertical jump, and then the subjects jumped with half of their maximum jump with two legs and landed on the force plate with the dominant leg. Independent t-test analysis was used to analyze the results using Spss software.

Results: A significant difference between the COP fluctuations in the internal-external direction (P=0.015), the maximum and minimum displacement of the COP in the internal-external direction (P=0.021, P=0.001), and the TTS in the internal-external and total (P=0.001), was observed in two groups. Still, no significant difference was found in other variables (P≤0.05).

Conclusion: It seems that changes in the sagittal plane in the area of the lumbar spine and pelvis cause instability and loss of balance in the frontal plane in the lower limbs. Therefore, it is expected that the athletes with instability in the lower limb should pay more attention and focus on the changes that happened in the proximal region to prevent instability and damage in the lower limb to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "
 • Center of pressure"
 • time to stability"
 • football player"
 • single-leg jump-landing"
 • , "
 • hyper lumbar lordosis"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1401