مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی واکنشی و ثبات مرکزی بر تعادل پسران فوتبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: فوتبال محبوب‌ترین ورزش در سرتاسر جهان است که احتمال آسیب دیدگی در آن بالا است. تعادل مطلوب از عوامل موثر در پیشگیری از آسیب است لذا هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی واکنشی و ثبات مرکزی بر تعادل پسران فوتبالیست است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. 53 فوتبالیست پسر به عنوان آزمودنی وارد این پژوهش شدند و به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات عصبی عضلانی واکنشی (18 نفر)، ثبات مرکزی (17 نفر) و کنترل ( 18نفر) تقسیم شدند. از تمامی آزمودنی‌ها آزمون آزمون تعادلیY و نمره‌دهی خطای تعادل به ترتیب به منظور ارزیابی تعادل پویا و ایستا گرفته شد. در ادامه گروه‌های تمرینی به انجام هشت هفته برنامه تمرینی پرداختند ولی گروه کنترل در این مدت تمرین خاصی را انجام نداد. پس از هشت هفته مجددا آزمون‌ها تکرار شد. به منظور بررسی تفاوت‌های بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس و به منظور بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون تی همبسته استفاده شد.

یافته‌ها: هر دو گروه تمرینی در پس‌آزمون به طور معناداری تعادل ایستا و پویای بهتری را نسبت به پیش‌آزمون داشتند(05/0>P )ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری بین دو مرحله‌ی آزمون مشاهده نشد(05/0<P). همچنین در مقایسه بین گروهی مشاهده شد که در پس‌آزمون گروه تمرینات عصبی عضلانی واکنشی نتایج بهتری را نسبت به دو گروه دیگر و گروه تمرینات ثبات مرکزی نتایج بهتری را نسبت به گروه کنترل در تعادل ایستا و پویای Y به دست آورده است(05/0>P).

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تمرینات عصبی عضلانی واکنشی تاثیر بیشتری را نسبت به تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل فوتبالیست‌ها داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش پیشنهاد می‌شود که از این نوع تمرینات در برنامه‌های تمرینی فوتبالیست‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of reactive neuromuscular training vs core stability training on the balance of male football players

نویسندگان [English]

 • Arzhang Kiani 1
 • Mohamad Rabiei 2
 • behnam ghasemi 1
 • ali shafizadeh 1
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Football is the most popular sport around the world, with a high risk of injury. Optimal balance is one of the effective factors in injury prevention, so the aim of this study was to compare the effect of eight weeks of reactive neuromuscular training and core stability training on the balance of boy football players.

Materials and Methods: This research was a quasi-experimental study that was performed in two phases of pre-test and post-test. Fifty-three boy football players entered the study as subjects and were randomly divided into three groups of reactive neuromuscular training (n = 18), core stability training (n = 17) and control (n = 18). Balance error scoring system and Y balance tests were used for all subjects, respectively, to check the static and dynamic balance. Training groups then performed an eight-week training program, but the control group did not perform any specific training during this period. After 8 weeks, the tests were repeated again. Statistical analysis was performed in SPSS software version 26. Covariance analysis test was used to evaluate the between-groups differences, and paired sample t-test was used to evaluate the within-group changes.

Results: Both training groups in the post-test had significantly better static and dynamic balance than the pre-test (P<0.05) but in the control group there was no significant difference between the two stages of the test (P<0.05). Also, in the comparison between groups, it was observed that in the post-test, reactive neuromuscular training group had better results than the other two groups and the core stability training group achieved better results than the control group in static and dynamic balance (P<0.05).

Conclusion: The results of this study show that reactive neuromuscular training has a greater effect on the balance of footballers than core stability training. According to the results obtained in this study, it is suggested that this type of training be used in training programs for footballers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Football players
 • Reactive neuromuscular training
 • Balance
 • Core stability training

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1401