اثربخشی تمرینات تای چی بر تعادل، ترس از افتادن، حافظه کاری و توجه انتخابی در زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رفتار حرکتی دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران.

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه رشد حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه رشد حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

هم‌زمان با شروع دوران سالمندی، نارسایی‌ها و بیماری‌های جسمی و ذهنی گسترش می‌یابد. از طرف دیگر مشاهده سالمندانی که با تغییر سبک زندگی توانسته‌اند توانایی‌های شناختی و جسمانی خود را تا حد قابل‌توجهی حفظ کنند، این باور را که سالمندی همواره با نقایص عمیق جسمانی و شناختی همراه است را رد می‌کند. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تمرینات تای چی بر تعادل، ترس از افتادن، حافظه کاری و توجه انتخابی در زنان سالمند بود.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که تعداد 47 نفر زن سالمند با میانگین سنی 580/0 ± 91/62 سال از شهر تهران در طی فراخوان از طریق فضای مجازی برای همکاری اعلام آمادگی کردند و از بین آن‌ها تعداد 40 نفر واجد شرایط انتخاب و پس از انجام پیش‌آزمون (انجام آزمون‌های تعادل ایستا و پویا، حافظه کاری و توجه انتخابی و پرسشنامه کارآمدی افتادن) به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته به‌صورت آنلاین در برنامه آموزشی تای چی شرکت کردند و گروه کنترل فعالیت‌های روزانه خود را انجام دادند. درنهایت پس‌آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. تحلیل داده‌ها با روش آماری آزمون تحلیل کوواریانس و واریانس مرکب در نرم‌افزار SPSS در سطح 05/0 ≤ P انجام شد.

یافته‌ها

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر تمرینات تای چی بر تعادل ایستا (001/0 =P) و پویا (001/0 =P)، ترس از افتادن (001/0 =P)، حافظه کاری (022/0 =P)، و توجه انتخابی (002/0 =P) معنی‌دار است. در مقایسه گروه‌ها نتایج نشان داد که در تمامی مؤلفه‌های موردبررسی شرکت‌کنندگان گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند (001/0 =P).

نتیجه‌گیری

با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد که مداخله با استفاده از تمرینات تای چی روشی سودمند برای بهبود تعادل، ترس از افتادن، حافظه کاری و توجه انتخابی در زنان سالمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of tai chi exercises on balance, fear of falling, working memory and selective attention in older women

نویسندگان [English]

 • soheyla Galechehyazdani 1
 • Mahmoud Sheikh 2
 • mahbubeh ghayuornajafabadi 3
 • Yousef moghadas Tabrizi 4
 • Davood Hoomanian 4
1 PhD Student, Department of Motor Development, Faculty of Alborz Campus University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Motor Development, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Motor Development, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran,
4 Assistant Professor, Department of Motor Development, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Physical and mental disabilities and diseases spread with the onset of old age. On the other hand, the observation of the elderly who have been able to maintain their cognitive and physical abilities to a considerable extent by changing their lifestyle, rejects the belief that old age is always associated with profound physical and cognitive defects. In this regard, the aim of this study was to investigate the effectiveness of tai chi exercises on balance, fear of falling, working memory and selective attention in older women.

Materials and Methods: The present study is an applied study in which 47 elderly women with a mean age of 62.91 ± 0.580 years from Tehran during the call through cyberspace announced their readiness to cooperate and among them 40 people are eligible for selection. After performing the pre-test (performing static and dynamic balance tests, working memory and selective attention and falling efficiency questionnaire), they were randomly divided into experimental and control groups. Then the experimental group participated in the Tai Chi training program online for 8 weeks and the control group performed their daily activities. Finally, the post-test was performed and the results were recorded. Data analysis was performed by statistical method of analysis of covariance and combined analysis of variance in SPSS software at the level of P≤.0/05.

Results: The results of analysis of covariance showed that the effect of tai chi exercises on static (P = 0.001) and dynamic balance (P = 0.001), fear of falling (P = 0.001), working memory (p= 0.022), and selective attention (P = 0.002) is significant. Comparing the groups, the results showed that in all components studied, the participants in the experimental group performed better than the control group (P = 0.001).

Conclusion: According to the findings, it seems that the intervention using tai chi exercises is a useful way to improve balance, fear of falling, working memory and selective attention in older women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tai Chi
 • balance
 • fear of falling
 • working memory
 • selective attention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 تیر 1401