بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر حافظه کاری و افسردگی مادران دارای کودک کم شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی،‌دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 گروه آموزشی روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران

4 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

5 گروه روانشناسی،‌ دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

6 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر،‌ ایران، یزد

چکیده

زمینه و هدف: کاهش شنوایی یک اختلال شایع می باشد و از هر هزار کودک متولد شده، 2 تا 3 کودک همراه با اختلال شنوایی متوسط تا شدید به دلائل مختلف متولد می شود. این مشکل بدون در نظر گرفتن فرهنگ و جوامع، باعث افزایش چالش و سختی در خانواده ها می شود. با گذشت زمان، افت شنوایی منجر به اضطراب، افسردگی، انزوا و تنهایی فرد و خانواده وی می گردد. در صورت عدم درمان، آسیب شنوایی ممکن است تبدیل به عارضه ای روان شناختی در فرد و خانواده وی گردد .هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر حافظه کاری و افسردگی در مادران دارای کودک کم شنوا بود.

مواد و روشها: در این مطالعه که به صورت نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد، از بین مادران دارای کودک با مشکل شنوایی در شهرستان یزد 40 نفر به شکل تصادفی در دسترس انتخاب شدند که 20 نفر آنها در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. امتیاز های آزمون افسردگی بک (1988) و حافظه فعال به وسیله آزمون n-back آنها در دو نوبت زمانی قبل از درمان و بعد از درمان مورد مقایسه قرار گرفت. در گروه کنترل هر بیمار 10 جلسه تحریک الکتریکی ساختگی (20دقیقه) و در گروه آزمایش10 جلسه تحریک آندی و کاتدی همزمان (2 میلی آمپر- 20 دقیقه) را به ترتیب در قشر پری فرونتال پشتی جانبی چپ و راست دریافت کرد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت.

یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که امتیاز آزمون های افسردگی و حافظه فعال در مادران دارای کودک با مشکل شنوایی بلافاصله بعد از درمان فعال ( 01/0=P ) در مقایسه با گروه کنترل با تحریک الکتریکی ساختگی به ترتیب به طور معناداری کاهش و افزایش پیدا کرده است.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد تحریک الکتریکی مستقیم در قشر پری فرونتال پشتی جانبی باعث افزایش در توانایی حافظه فعال و بهبود افسردگی در مادران دارای کودک با مشکل شنوایی می شود و می تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of transcranial Direct Current Stimulation on working memory and depression in mothers with deaf children

نویسندگان [English]

 • mohsen saeidmanesh 1
 • Raha Shabanzadeh 2
 • Mahya Shabanzadeh 3
 • farangis Demehri 4
 • Ehsan Aghaei 5
 • Mahsa Moslemi Haghighi 6
1 Department of psychology, Science and Arts university, Yazd, Iran
2 Department of Clinical Family Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Anar, Iran
4 Science and Arts University, yazd, Iran
5 Science and Arts University, yazd, Iran
6 Science and Arts University, yazd, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Hearing loss is a common disorder and out of every thousand children born, 2 to 3 children are born with moderate to severe hearing loss for various reasons. This problem, regardless of culture and communities, increases the challenge and hardship in families. Over time, hearing loss leads to anxiety, depression, isolation and loneliness in the individual and his family. If left untreated, hearing loss can become a psychological complication in the individual and his family. The aim of this study was to investigate the effect of transcranial Direct Current Stimulation on working memory and depression in mothers with deaf children.

Materials and Methods: In this quasi-experimental study with pre-test and post-test, 40 mothers with children with hearing problems in Yazd city were randomly selected from the available 20 of them in the experimental and 20 people were in the control group. Beck Depression Inventory (1988) and working memory scores were compared by n-back test before and after treatment. In the control group, each patient received 10 sessions of dummy electrical stimulation (20 minutes) and in the experimental group received 10 sessions of simultaneous anodic and cathodal stimulation (2 mA - 20 minutes) in the left and right dorsal peripheral cortex, respectively. Data analysis was performed using analysis of covariance.

Results: Data analysis showed that the scores of depression and working memory tests in mothers with children with hearing impairment immediately after active treatment (P = 0.01) compared with the control group with dummy electrical stimulation, respectively. Significance has decreased and increased.

Conclusion: According to the results of this study, it seems that direct electrical stimulation in the Dorsal Lateral Prefrontal Cortex increases the ability of working memory and improves depression in mothers with children with hearing problems and can be used in the rehabilitation program of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transcranial Direct Current Stimulation
 • depression
 • working memory
 • mothers with children with hearing problems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 خرداد 1401