بررسی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر عملکرد زانو در ورزشکاران بعد از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

چکیده

زمنیه و هدف: بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که یافته های متناقضی در مورد ارتباط برخی عوامل مرتبط با عملکرد زانو متعاقب بازسازی ACL در ورزشکار وجود دارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط با ورزشکار و پیامدهای عملکردی بعد از بازسازی ACL است.

مواد و روش‌ها: نمونه آماری تحقیق را 43 ورزشکار با دامنه سنی43-19 سال که بازسازی ACL انجام داده بودند، تشکیل می دهد. عملکرد زانو توسط پرسشنامه پیامدهای استئوآرتریت و آسیب زانو (KOOS ) ارزیابی شد. مشخصات ورزشکاران همچون وزن، قد، شاخص توده بدنی و سطوح فعالیت آنها (تفریحی، رقابتی و نخبه) توسط پرسشنامه اطلاعات عمومی ثبت شد. عادت به سیگار کشیدن، ، نوع بافت پیوندی بکارگرفته شده و پای مبتلا نیز مشخص شد.

یافته‌ها: سن، شاخص توده بدنی، وزن و جنسیت ظرفیت پیش‌بینی مولفه های مختلف پیامد های بازسازی ACL را دارند (P<0.05). سن توانایی پیش بینی 29 درصد از تغییرات علائم و سفتی زانو و 18 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را دارد. شاخص توده بدنی توانایی پیش بینی 29 درصد از تغییرات درد زانو، 19 درصد از تغییرات علائم و سفتی زانو، 17 درصد از تغییرات عملکرد زندگی روزمره ، 19 درصد از تغییرات عملکرد ورزشی و همچنین 13درصد از تغییرات کیفیت زندگی ورزشکاران را دارد(p<0.05). وزن تنها توانایی پیش‌بینی 12 درصد از تغییرات عملکرد ورزشی ورزشکاران را دارد(P<0.05). جنسیت توانایی پیش‌بینی 15 درصد از تغییرات عملکرد زندگی روزمره، 13 درصد از عملکرد ورزشی و 12درصد از تغییرات کیفیت زندگی ورزشکاران را دارد (p<0.05).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر احتمال می رود که بین سن، وزن، شاخص توده بدنی و جنسیت با پیامدهای زانو به دنبال بازسازی ACL ارتباط وجود داشته باشد. با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر بهتر است این موضوع در مطالعات آینده به صورت طولی مورد بررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of potential factors affecting knee function in athletes after anterior cruciate ligament reconstruction

نویسندگان [English]

  • Aynollah Naderi 1
  • Maryam piry 2
1 School of Sport Science, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
2 Emran and Tose University of Hamedan
چکیده [English]

Background and Aims: A review of previous studies shows that there are conflicting findings regarding the relationship between athlete-related factors and knee function following ACL reconstruction. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between athlete-related factors and knee functional outcomes after ACL reconstruction.

Materials and Methods: The present study is a correlational study that was conducted in the second half of 1400 in Sanandaj. The statistical sample of the study consisted of 43 athletes aged 19-43 years who underwent ACL reconstruction. Knee function was assessed by the Osteoarthritis and Knee Injury Outcome Questionnaire (KOOS). Athletes' characteristics such as weight, height, body mass index, and their activity levels (recreational, competitive, and elite) were recorded by a researcher-made questionnaire. The smoking habit, type of used graft, and affected foot were also identified.

Results: The results showed that age, body mass index, weight, and gender can predict the various ACL reconstruction outcomes (P <0.05). Age can predict 29% of changes in symptoms and knee stiffness, and 18% of changes in quality of life. Body mass index can predict 29% of changes in knee pain, 19% of changes in symptoms and knee stiffness, 17% of changes in activities of daily life, 19% of changes in sports activity, and also 13% of changes in athletes' quality of life (p <0.05). Weight can only predict 12% of changes in athletes' sports activity (P <0.05). Gender was able to predict 15% of changes in daily life performance, 13% of sports activity, and 12% of changes in athletes' quality of life (p <0.05).

Conclusion: According to the findings of the present study, it is possible that there is a relationship between age, weight, body mass index, and sex with the knee outcomes following ACL reconstruction. Due to the limitations of the present study, it is better to examine this issue longitudinally in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACL Reconstruction
  • Body Mass Index
  • Knee Outcomes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 خرداد 1401