مقایسه تاثیر تمرینات اصلاح پاسچر و تمرینات کاوتورن کوکسی بر ثبات داینامیک و پاسچر نیمه‌فوقانی بدن کودکان نارساخوان دارای سندرم متقاطع فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه ارومیه

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف: حاضر مقایسه تاثیر تمرینات اصلاح پاسچر و کاوتورن کوکسی بر ثبات داینامیک و پاسچر نیمه فوقانی کودکان نارساخوان دارای سندرم متقاطع فوقانی بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود.

روش بررسی: جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پسر نارساخوان (8 تا 10 ساله) دارای سندرم متقاطع فوقانی بودند. از بین جامعه آماری مورد نظر 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تمرینات اصلاح پاسچر و تمرینات کاوتورن کوکسی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری ثبات داینامیک از آزمون تعادل Y استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا نرمال بودن داده‌ها و همگنی واریانس‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک و آزمون F لوین بررسی شد و سپس برای بررسی اثرات درون گروهی و مقایسه گروه‌ها از آزمون آنکوا در سطح 5 صدم استفاده شد.

یافته‌ها: بعد از حذف اثر پیش‌آزمون بین میانگین نمرات تعدیل شده زاویه کایفوز، سر به جلو، شانه گرد، تعادل پویا پای غالب، تعادل پویا کل در پس‌آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥P). زاویه کایفوز، سربه جلو و شانه گرد در گروه تمرینات اصلاحی نسبت به گروه کاوتورن کوکسی کمتر بود. گروه کاوتورن کوکسی نسبت به گروه اصلاحی در تعادل پویا پای غالب و تعادل پویا کل از وضعیت بهتری برخوردار بود.

نتیجه‌گیری: مقایسه تمرینات اصلاح پاسچر و تمرینات کاوتورن کوکسی اجرا شده در این پژوهش نشان داد که تمرینات کاوتورن کوکسی تاثیر بیشتری بر بهبود ثبات داینامیک و تمرینات اصلاحی تاثیر بیشتری بر بهبود سندرم متقاطع فوقانی داشته است. به طور کلی نتایج نشان داد که در مقایسه بین دو گروه، تمرینات اصلاحی باعث بهبود ناهنجاری، کایفوز، سربه جلو و شانه گرد می‌شود و تمرینات کاوتورن کوکسی باعث بهبود ثبات داینامیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparison of the effect of postural correction exercises and cowthorne Cooksey exercises on dynamic stability and upper half posture of dyslexic children with upper cross syndrome

نویسندگان [English]

 • seyed mohammad taghi aghaie 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • Sajad Roshani 3
 • Mehri Mohammadi Dangheralo 4
1 Sports pathology and corrective movements. Faculty of Physical Education. Urmia University
2 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Pathology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Dept of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present was a comparison of the effect of postural correction exercises and cowthorne Cooksey exercises on dynamic stability and upper half posture of dyslexic children with upper cross syndrome. The method of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test design.

method: The statistical population of this study was dyslexic male students (8 to 10 years old) with upper cross syndrome. From the statistical population, 30 people were randomly selected and selected as a sample in two groups of postural correction exercises and cowthorne Cooksey exercises. Y equilibrium test was used to measure dynamic stability. To analyze the data, first the normality of the data and the homogeneity of variances were assessed using Shapiro-Wilk test and F-Levin test, and then the ANCOA test at the 5% level was used to examine the group effects and compare the groups.

Results: After eliminating the effect of pretest, there was a significant difference between the mean scores of adjusted kyphosis angle, head forward, round shoulder, dynamic balance of the dominant leg, and total dynamic balance in the post test of the two groups (P≥0.05). The angle of kyphosis, forearm and round shoulder was lower in the correctional exercise group than in the cowthorne Cooksey group. The cowthorne Cooksey group was in a better position than the correctional group in dominant dominant dynamic balance and total dynamic balance.

Conclusion: Comparison of postural correction exercises and cowthorne Cooksey exercises performed in this study showed that cowthorne Cooksey exercises had a greater effect on improving dynamic stability and corrective exercises had a greater effect on improving upper cross syndrome. In general, the results showed that in comparison between the two groups, corrective exercises improved anomalies, kyphosis, forearms and round shoulders, and cowthorne Cooksey exercises improved dynamic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corrective Exercises
 • cowthorne Cooksey
 • Dynamic Stability
 • Upper Cross Syndrome

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1401