تأثیر کینزیو فوبیا بر بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی و توانبخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.32598/SJRM.13.1.14

چکیده

مقدمه و اهداف آسیب رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند باعث کناره‌گیری دائمی ورزشکار از دنیای ورزش حرفه‌ای شود. تقریباً نیمی از ورزشکاران حتی پس از توانبخشی نمی‌توانند بسیار خوب به سطح رقابتی قبل از آسیب خود بازگردند. به همین دلیل عاملی دیگر به غیر از عوامل جسمانی در عدم بازگشت به ورزش وجود دارد که در اکثر مطالعات به عوامل روانی نسبت داده می‌شود. ترس از آسیب‌دیدگی مجدد و ترس از حرکت از عوامل روان‌شناختی می‌باشند که به‌خوبی شناخته شده‌اند. افزایش ترس از آسیب‌دیدگی مجدد و ترس از حرکت (کینزیوفوبیا)، عاملی است که پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی مانع بازگشت ورزشکار به ورزش می‌شود. مطالعات زیادی به بررسی عوامل روان‌شناختی پس از بازسازی و آسیب رباط صلیبی قدامی پرداخته‌اند، اما مطالعه‌ای که بررسی تأثیر کینزیوفوبیا بر بازگشت به ورزش انجام شده باشد توسط محقق یافت نشد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کینزیوفوبیا بر میزان بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.
مواد و روش‌ها در این پژوهش، تحقیقات منتشرشده از سال 2000 تا 2020 که برای بررسی تأثیر کینزیوفوبیا بر بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام شده بودند، جست‌وجو شدند. در این مطالعه جست‌وجوی مقالات مرتبط با در نظر گرفتن کلیدواژه‌های تخصصی فارسی شامل ترس از حرکت، ترس از آسیب مجدد، کینزیوفوبیا، عوامل روان‌شناختی ورزش، بازگشت به ورزش، بازسازی رباط صلیبی قدامی و کلیدواژه‌های تخصصی انگلیسی  kinesiophobia، Psychological factors of exercise، Return to sport،  Fear of movement، Fear of re-injury، anterior cruciate ligament reconstruction در پایگاه‌های اختصاصی فارسی و انگلیسی گوگل‌اسکالر، تریپ، پدرو، پابمد، ایرانداک، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و  مگیران انجام شد.
یافته‌ها پس از جست‌وجو، ابتدا تعداد 162 مقاله و پس از بررسی چکیده، تعداد 57 مقاله مورد بررسی دقیق قرار گرفت. پس از جست‌وجوهای صورت‌گرفته براساس معیارهای ورود و خروج درنهایت 26 مقاله برای ورود به مطالعه انتخاب شدند. 
نتیجه‌گیری باتوجه‌به یافته‌های حاصل از تحقیقات ترس از حرکت و ترس از آسیب مجدد در ورزشکاران پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی می‌تواند باعث تأخیر در بازگشت به ورزش شود که این امر می‌تواند باعث کاهش کیفیت زندگی، کاهش مشارکت در ورزش و مشارکت در بازی‌های تفریحی، افسردگی و استرس شود. روش‌های متفاوت توانبخشی نیز یکی از عواملی است که تأثیر بالایی در کسب نتایج متفاوت پس از بازسازی رباط متقاطع قدامی می‌شود و ازآنجایی‌که بهبود جسمانی و روان‌شناختی موازی با هم پیشرفت نمی‌کنند، ایجاد رویکرد جدیدی در بازتوانی ورزشی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Kinesiophobia on Return to Sports After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Norasteh 1
 • Moosareza Ghorbani 2
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
2 Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims Anterior cruciate ligament (ACL) injury is one of the injuries that can permanently end the professional courier of an athlete. Almost half of athletes cannot return to their competitive levels before injury, even after successful rehabilitation. For this reason, there is another factor besides physical factors in not returning to sports practice, which in most studies is attributed to psychological factors. Fear of re-injury and fear of movement (kinesiophobia) are factors that prevent athletes from returning to sports activities after the reconstruction of the ACL. Many studies have examined the psychological factors after reconstruction and injury of the ACL. However, no study has so far examined and concluded about kinesiophobia after ACL reconstruction. 
Methods In this study, we searched published studies from 2000 to 2020 examining the effect of kinesiophobia on return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction. In this study, we searched the relevant articles considering specialized English and Persian keywords, including «fear of movement,» «fear of re-injury,» «kinesiophobia,» «psychological factors of exercise,» «return to sport,» and «anterior cruciate ligament reconstruction» in academic Persian and English databases: Google Scholar, TRIP, PEDro, PubMed, Irandoc, SID, and Magiran. 
Results After the search, 162 articles were initially found. After reviewing the abstracts, 57 articles were remained. Then, based on inclusion and exclusion criteria, 26 articles were finally selected for inclusion in this study. 
Conclusion According to research findings, fear of movement and fear of re-injury in athletes after ACL reconstruction can delay their return to sports activities. This setback can reduce the quality of life and participation in sports and recreational games and causes depression and stress. Different rehabilitation approaches are highly effective in gaining various results after the reconstruction of ACL. Because physical and psychological improvement do not advance in parallel, it seems necessary to establish a new approach in sports rehabilitation after ACL reconstruction. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fear of movement
 • Fear of re-injury
 • Return to sports activities
 • Anterior cruciate ligament reconstruction
 • Kinesiophobia
 • Failure to return to sports activities
دوره 13، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1403
صفحه 18-33
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401