تأثیر دو نوع بارگذاری هرمی و هرمی معکوس برتغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حرکت اسکوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقدمه و اهداف

الگوهای بارگذاری هرمی و هرمی معکوس در تمرینات مقاومتی به منظور افزایش بار تمرین استفاده می‌شود. اگرچه مطالعات فیزیولوژیکی سعی در مقایسه این دو الگو کرده‌اند، با این حال تفاوت این دو الگوی بارگذاری بر بیومکانیک ستون فقرات و لگن مشخص نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع باردهی هرمی و هرمی معکوس بر تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حرکت اسکوات بود.

مواد و روش‌ها

12فرد ورزشکار پرورش اندام شهر تهران بطور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها حرکت اسکوات را بصورت هرمی وهرمی معکوس در شدت‌های 50% 70% و 90% ده تکرار بیشینه انجام دادند و اطلاعات کینماتیکی سه سگمنت ستون فقرات و لگن آنها ثبت شد. هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی با استفاده از روش وکتورکدینگ اصلاح شده محاسبه شد.

یافته‌ها

نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری نشان داد برای هماهنگی لگن به پایین کمر و برای هماهنگی پایین کمر به ستون فقرات تحتانی سینه‌ای و ستون فقرات تحتانی سینه‌ای به ستون فقرات فوقانی سینه‌ای تفاوت معناداری در الگوی هماهنگی در شدت 50 درصد مشاهده شد. و برای هماهنگی کمر به ستون فقرات تحتانی سینه‌ای تفاوت معناداری درالگوی هماهنگی در شدت 70 درصد مشاهده شد. همچنین برای تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن هیچگونه معناداری آماری بین دو نوع باردهی هرمی و هرمی معکوس مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری

طبق نتایج افزایش بار در باردهی هرمی و کاهش بار در باردهی معکوس، هماهنگی کوپلینگ‌های دیستال را بیشتر از پروگزیمال در صفحه ساجیتال تحت تاثیر قرار داد. استفاده از روش هرمی معکوس برای انجام تمرینات توصیه می‌شود و در انجام تمرینات هرمی احتیاط بیشتری انجام شود.

واژه‌های کلیدی

باردهی هرمی، باردهی هرمی معکوس، هماهنگی، تغییرپذیری هماهنگی، اسکوات

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Types of Pyramidal and Reverse Pyramidal Loading on Spine and Pelvis Coordination Variability during Squat

نویسندگان [English]

 • mostafa sajediniya 1
 • Ali Abbasi 2
 • mehdi khaleghi 3
 • Hamed fadaei 3
1 Kharazmi University of Tehran, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
2 PhD, Assistant Professor in Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aims: Pyramid and reverse pyramid loading patterns are used in resistance training to increase the training load. Although physiological studies have attempted to compare the two patterns, the difference between the two loading patterns on the biomechanics of the spine and pelvis has not been determined. The aim of this study was to investigate the effect of two types of pyramidal and inverted pyramidal loading on the variability of spinal and pelvic coordination in squat movement.

Materials and Methods: 12 bodybuilding athletes in Tehran participated in this study voluntarily. Subjects performed squat movements as a pyramidal and reverse pyramid at intensities of 50%, 70%, and 90% of ten maximum repetitions, and the kinematic information of the three segments of their spine and pelvis was recorded. Coordination and variability coordination were calculated using a modified vector coding method.

Results: The results of repeated measures analysis of variance showed that there was a significant difference in the coordination pattern in the intensity of 50% for pelvic-lower back coordination and for lower-back to lower-trunk spine and lower-trunk-to-upper-trunk spine. For coordination of the lower-back to the lower trunk spine, a significant difference was observed in the coordination pattern in intensity of 70%. Also, for statistical variability of coordination of the spine and pelvis, no statistical significance was observed between the two types of pyramidal and inverted pyramidal loading.

Conclusion: According to the results of increasing the load in pyramidal loading and decreasing the load in reverse loading, the coordination of distal couplings affected the sagittal plane more than proximal. It is recommended to use the reverse pyramid method for exercises and be more careful when performing pyramid exercises.

Keywords: Pyramid Loading, Reverse Pyramid Loading, Coordination Variability, Squat

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pyramid Loading
 • Reverse Pyramid Loading
 • Coordination Variability
 • Squat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 اردیبهشت 1401