تأثیر تمرین مؤسسه بازآموزی پاسچر بر متغیرهای منتخب کینماتیکی اندام ‌تحتانی و لگن حین راه‌ رفتن مردان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعه مشاهده‌ای آینده‌نگر عنوان کوتاه: تأثیرتمرین بازآموزی پاسچر بر کینماتیک افراد کمردردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، داشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

4 گروه ارتوز و پروتز ، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

با توجه به اثر بخشی تمرین روی افراد دارای کمردرد مزمن، هدف از پژوهش حاضر تأثیر تمرینات مؤسسه بازآموزی پاسچر (PRI) روی کینماتیک اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد میانسال دارای کمردرد دیسکوژنیک بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش نیمه آزمایشی مشاهده‌ای آینده نگر 42 نفر در سه گروه افراد بدون کمردرد (گروه سالم 14 نفر)، افراد دارای کمردرد (گروه کنترل 14 نفر) و افراد دارای کمردرد (گروه مداخله 14 نفر) مشارکت نمودند. داده‎های کینماتیکی توسط هفت دوربین شرکت کوالیسیس با فرکانس 100 هرتز در پیش آزمون و پس آزمون ثبت شد. آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر در نرم‌افزار SPSS ورژن 23 با سطح معنی‌داری 0.5 05/0 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که افراد کمردردی در هر دو گروه مداخله و کنترل نسبت به افراد سالم در دو اندام راست و چپ با سرعت آهسته‌تر، نرخ گام‌برداری کمتر و طول گام کوتاه‌تر راه می‌روند که بعد از اعمال برنامه تمرینی PRI، در گروه مداخله، افزایش معناداری در هر سه متغیر مشاهده شد. در دامنه حرکتی لگن در صفحه سهمی و عرضی، مفصل ران راست در صفحه افقی، مچ پای راست در صفحه عرضی، مفصل ران چپ در صفحه سهمی و افقی همچنین مچ پای چپ در صفحه سهمی بین گروه سالم و دو گروه کنترل و مداخله تفاوت‌ها معنی‌دار بود. پس از اعمالی تمرینات این تفاوت بین گروه سالم و مداخله به حداقل رسید و در دامنه حرکتی لگن در صفحه سهمی، مچ پای راست در صفحه سهمی، مفصل ران چپ در صفحه عرضی و زانوی چپ در صفحه سهمی معنی‌دار نبودند.

نتیجه گیری

یافته‌های پژوهش حاضر موید اثرگذاری بهره‌گیری از اعمال تمرینات مؤسسه بازآموزی پاسچر در بهبود دامنه حرکتی و افزایش سرعت و طول گام راه رفتن به عنوان شاخص‌های بیومکانیکی درمان و مدیریت عملکرد افراد مبتلابه کمر درد مزمن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Postural Restoration Institute (PRI) training on selected kinematic variables of lower limb and pelvis during walking of middle-aged men with nonspecific chronic low back pain: A prospective observational study

نویسندگان [English]

 • Ali Salimi 1
 • Heydar Sadeghi 2
 • Raghad Memar 3
 • Ebrahim Sadeghi-demneh 4
1 Department of Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. Full Professor of Sport Biomechanics, Research Institute
3 Assistant Professor, Department of Sports Biomechanics and Injuries, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Department of Technical Orthopedics, Faculty of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of present study was to evaluate the effect of Postural Restoration Institute (PRI) training on lower limb kinematics during walking in middle-aged subjects with discogenic low back pain.

Materials and Methods: In this prospective observational semi-experimental study, 42 people participated in three groups of people with low back pain (14 as intervention and 14 as control group) and 14 healthy individuals (without low back pain). Kinematic data was recorded by Seven cameras of Qualisys with a frequency of 100 Hz in pre-test and post-test. Analysis of variance with repeated measures was used in SPSS software version 23 with a significance level of 0.05.

Results: The results showed that people with low back pain in both intervention and control groups walked at a slower velocity, lower cadence as well as shorter step length in comparison with healthy individuals for both right and left limbs, while significant increase was determined after the training intervention. Furthermore, the significant changes of the range of motion observed for the pelvis in sagittal and frontal plane, the right hip in the horizontal plane, the right ankle in the frontal plane, the left hip joint in the sagittal and horizontal plane as well as the left ankle in the sagittal plane between the healthy group and the two control and intervention groups. By applying PRI, the range of motion difference of the pelvis on the sagittal plane, the right ankle on the sagittal plane, the left hip joint on the frontal plane and the left knee on the sagittal plane was minimized between the healthy group and the intervention group.

Conclusion: The findings of the present study confirmed the effectiveness of using the exercises of Postural Restoration Institute in improving range of motion and increasing the velocity and step length of walking as biomechanical indicators of treatment and performance management of people with chronic low back pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic Low Back Pain (CLBP)
 • Postural Restoration Institute (PIR)
 • Kinematics
 • Walking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 29 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1401