اثر خستگی بر زمان رسیدن به پایداری در حرکت سر زدن در بازیکنان فوتبال دارای سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه، رشت، گیلان

2 آسیب شناسی وحرکات اصلاحی، تربیت بدنی، علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه تربیت بدنی

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف: تاخیر در زمان رسیدن به پایداری از عواملی است که می تواند موجب بروز آسیب و آسیب مجدد در ورزشکاران شود. به دلیل اینکه بسیاری از آسیب ها در زمان خستگی رخ می دهد، هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر خستگی بر زمان رسیدن به پایداری در حرکت سر زدن بین بازیکنانی که بازسازی رباط متقاطع قدامی داشته اند و بازیکنان فوتبال سالم می باشد.

مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد. 24 نفر از بازیکنان فوتبال حرفه ای در این تحقیق شرکت کردند. 12 بازیکن فوتبال حرفه ای فعال سالم (گروه کنترل) و 12 بازیکن فوتبال با بازسازی رباط صلیبی قدامی به روش گرافت همسترینگ (گروه تجربی) که 6 تا 24 ماه از بازسازی آن ها می گذشت در این مطالعه شرکت کردند. ورزشکاران پس از پرش و عبور از روی مانعی به ارتفاع 5/7 سانتی متر تکلیف ضربه سر را انجام داده و روی صفحه نیرو فرود آمدند. بعد از پروتکل خستگی این حرکات تکرار شد. اطلاعات بوسیله صفحه نیرو kistler instruments Sweden)) جمع آوری شدند. از آزمون آماریMANOVA در سطح معنی داری 05/ 0> P برای مقایسه بین گروهی استفاده شد.

یافته ها: بر اساس یافته ها خستگی بر زمان رسیدن به پایداری در جهت داخلی- خارجی تاثیرگذار بود ) 05/ 0> (P، اما قبل از خستگی تفاوتی بین دو گروه در جهت داخلی- خارجی مشاهده نشد. همچنین در جهت های قدامی- خلفی و عمودی اختلاف معناداری بین دو گروه در زمان رسیدن به پایداری قبل و بعد از خستگی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: به نظر می‌رسد یک جلسه تمرین خستگی پلایومتریک نمی‌تواند در تمایز بین بازیکنان سالم فوتبال در جهت قدامی- خلفی و عمودی از بازیکنانی که بازسازی رباط صلیبی قدامی انجام داده‌اند، مؤثر باشد. هرچند این تفاوت در جهت داخلی-خارجی و بعد از خستگی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of fatigue on the time to stability in head movement in football players with a history of anterior cruciate ligament reconstruction

نویسندگان [English]

 • moosareza ghorbani 1
 • Roghayeh Jalil Piran 2
 • Farideh Babakhani 3
2 Department of Corrective Exercise And Sport Injury, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allemeh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

Abstract:

Background and Purpose: delay in achieving stability is one of the factors that can cause injury and re-injury in athletes, and because many injuries occur during fatigue, the aim of the present study was to compare the effect of fatigue on the time to stability in the movement of the football head in footballers who have undergone anterior cruciate ligament reconstruction.

Materials and Methods: The present study is quasi-experimental. 24 professional football players participated in the study. 12 healthy active professional football players (control group) and 12 football players participated in this study by reconstructing the anterior cruciate ligament by hamstring graft (experimental group) which took 6 to 24 months to reconstruct. After jumping and crossing an obstacle to a height of 7.5 cm, the participants performed the task of hitting the head and landed on the force plate. These movements were repeated after the fatigue protocol. Information was collected by the force plate (kistler instruments Sweden). MANOVA measurement test at the significant level of P <0.05 was used for comparison between groups.

Results: According to the findings, fatigue affected the time to stability in the internal-external direction (P <0.05), but before fatigue, no difference was observed between the two groups in the internal-external direction. Also, in the anterior-posterior and vertical directions, no significant difference was observed between the two groups when achieving stability before and after fatigue.

Conclusion: It seems that a plyometric fatigue training session can not be effective in differentiating between healthy football players in the anterior-posterior and vertical directions from players who have undergone anterior cruciate ligament reconstruction. However, this difference was observed in the internal-external direction after fatigue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fatigue
 • Jump- landing
 • time to stability (TTS)
 • Anterior cruciate ligament reconstruction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 04 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401