مقایسه پارامترهای منتخب توزیع فشار کف پایی در دانش آموزان سالم و مبتلا به ناهنجاری ژنووالگوم حین راه رفتن روی شیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: حرکت روی سطوح شیبدار، یک تکلیف چالش برانگیز در زندگی روزمره و به خصوص هنگام پیاد ه روی است که چالش هایی را برای سیستم حرکتی انسان ایجاد می کند، به ویژه برای کسانی که آسیب های عصبی-عضلانی اسکلتی یا بیماری دارند. از این رو ، هدف این تحقیق مقایسه پارامترهای منتخب توزیع فشار کف پایی در دانش آموزان سالم و مبتلا به ناهنجاری ژنووالگوم حین راه رفتن روی شیب بود.

مواد و روش ها: پژوهش از نوع نیمه تجربی، مدل تحقیق علی- مقایسه ای و کاربردی بود. آزمودنی ها شامل 15 دختر مبتلا به ناهنجاری زانو ژنووالگوم (با فاصه قوزک های داخلی پا 44/0 ± 90/3 سانتی متر) و درجه 2 و 15 دختر زانوی سالم ( با فاصه قوزک داخلی پا 29/0± 73/0 سانتی متر) بود. میزان فشار کف پایی در 10 ناحیه آناتومیکی کف پا بر روی سطوح شیب دار 0، 8 ± ، 10 ±، 20 ± در فاز استانس راه رفتن مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه‌گیری‌های مکرر جهت تحلیل آماری استفاده شد. سطح معناداری برابر 05/0 بود.

یافته ها: حداکثر فشار تنها در نواحی انگشت شست و استخوان های کف پایی 2 تا 4 و قسمت خارجی پاشنه در شیب 8+ ، 15- و 20- بین دو گروه ژنووالگوم و سالم دارای تفاوت معناداری بود که این فشار در گروه ژنووالگوم نسبت به گروه سالم بیشتر بود. تغییرات مرکز فشار پا در شیب مثبت و منفی 8 و 15 در گروه ژنووالگوم نسبت به سالم در جهت جانب داخلی- خارجی بطور معناداری بیشتر به سمت مقادیر منفی رفته است.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تغییرات مرکز فشار با افزایش شیب بر میزان سوپینیشن پا می افزاید و با افزایش شیب منفی از میزان پرونیشن مچ پا می کاهد؛ بنابراین می توان شیب های 20- ، 15- و 8- را در جهت بهبود الگوی توزیع فشار کف پا دختران نوجوان دارای زانو ژنووالگوم پیشنهاد نمود. با وجود این، مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز می باشد.

واژه های کلیدی: ژنووالگوم، راه رفتن، شیب، متغیرهای فشار کف پایی، نوجوانان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of selected parameters of foot pressure distribution in healthy students and students with genu valgum during walking on a slope

نویسندگان [English]

 • Haniyeh Zehtab Asghari 1
 • Amirali Jafarnezhadgero 2
 • Mohammad Ali Azarbayjani 3
1 Department of Exercise Biomechanics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aims and background: Moving on steep surfaces is a challenging task in daily life, especially when walking, which poses challenges for the human locomotor system, especially for those with neuromuscular injuries or disease. Therefore, the aim of this study was to compare plantar pressure variables in healthy students and students with genu valgum during walking on a slope surface.

Materials and methods: The research was quasi-experimental, causal-comparative and applied research model. The samples of this study includes 15 girls with geno valgum (with the between medial malleolus distance of 3.90±0.44 cm) and 15 girl healthy knees (with the between medial malleolus distance of 0.73±0.29 cm). Plantar pressure variables were evaluated in 10 areas of the foot on the sloping surfaces level of 0, ±8%, ±10%, ±20% in the stance phase of gait was examined. Two-way ANOVA with repeated measure was used for statistical analysis. Significant level was set at 0.05.

Findings: Maximum pressure was significant fifer between groups only in the areas of the Tarsal 1 and metatarsal 2-4 and lateral rear food on the slope of +8, -15 and -20 with values in genu valgum group compared with healthy ones. Changes in the center of pressure of the foot on the positive and negative slopes of 8 and 15 in the geno valgum group compared to the healthy in medio-lateral direction significantly trended toward negative values.

Conclusion: The results showed that changes in the center of pressure increase the amount of foot pronation by increasing the slope and decrease the amount of ankle pronation by increasing the negative slope; Therefore, slopes of -20, -15 and -8 can be suggested to improve the distribution pattern of plantar pressure in adolescent girls with genovalgum knee. However, further study is warranted.

Key words: genu valgum, gait, slope, Plantar pressure variables, adolescents

کلیدواژه‌ها [English]

 • genu valgum.gait
 • slope
 • Plantar pressure variables
 • adolescents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401