بررسی تطبیقی مولفه‌های زبان شفاهی دانش آموزان نارساخوان و هنجار در پایه های اول و دوم دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران -تهران-ایران

3 دانشگاه تهران- ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تحول در زبان دریافتی، واسطه‌ای، زبان بیانی، معنی‌شناسی، نحو و واج‌شناسی دانش‌آموزان نارساخوان و مقایسه آن با گروه هنجار انجام شده است.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 28 دانش‌آموز نارساخوان شاغل به تحصیل در پایه‌های اول و دوم دبستان و29 دانش‌آموز به‌هنجار از همان پایه‌ها به صورت غیر تصادفی و براساس ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب شدند. از ویرایش سوم نسخه فارسی آزمون رشد زبان (TOLD-P3) برای سنجش مولفه‌های زبان دریافتی، واسطه‌ای وبیانی استفاده شد. از آزمون هوش تهران استنفورد- بینه(TSB-5)، و آزمون خواندن و نارساخوانی نما (NAMA) برای تشخیص نارساخوانی استفاده شد. تحلیل واریانس چند متغیری مانوا(MANOVA) برای تحلیل به کار گرفته شد.

یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از تفاوت معنی‌دار در تحول مولفه‌های زبان دریافتی، واسطه‌ای، زبان بیانی، معنی‌شناسی، نحو، واج‌شناسی بین دانش‌آموزان نارساخوان و هنجار می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت، دانش‌آموزان نارساخوان، در کلیه مولفه‌های زبان شفاهی از همسالان غیر نارساخوان خود ضعیف‌تر عمل می‌کنند. بررسی نیم‌رخ‌های زبانی در دانش‌آموزان نارساخوان و همسالان هنجار آن‌ها، به عنوان یک عامل تسریع کننده فرآیند تشخیص، در سنین پایین حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of oral language components of dyslexic and normal students in the first and second grades of primary school

نویسندگان [English]

  • fereshteh sobhani 1
  • saeid hasanzadeh 2
  • tayyebeh rezaei 3
2 Associate Professor in Psychology and Education faculty, University of Tehran.
3 Tehran university
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to investigate the change in the language of reception, mediation, expressive language, semantics, syntax and phonology of dyslexic students and compare it with the norm group.

Materials and Methods: The statistical population of the present study was 28 dyslexic students studying in the first and second grades of primary school and 29 normal students from the same grades were selected non-randomly based on the inclusion criteria. The third edition of the Persian version of the Language Development Test (TOLD-P3) was used to measure the components of the received language, mediation and expression. Tehran Stanford-Binet intelligence test (TSB-5) and reading and dyslexia test (NAMA) were used to diagnose dyslexia. MANOVA multivariate analysis of variance was used for analysis.

Findings: The findings indicate a significant difference in the evolution of the components of received language, mediation, expressive language, semantics, syntax, phonology between dyslexic and normative students.

Conclusion: According to the results, it can be said that dyslexic students are weaker in all components of oral language than their non-dyslexic peers. Examining language profiles in dyslexic students, their normal peers, is important as a factor in accelerating the diagnosis process at an early age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral language
  • dyslexia
  • learning disability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401