تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب کنترل زانو بر والگوس زانو، تعادل ایستا و پویا در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر مبتلا به نقص والگوس داینامیک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دکترای فیزیوتراپی، استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

عوامل خطرزای بیومکانیکی و عصبی-عضلانی مانند والگوس داینامیک زانو، تعادل ایستا و پویا در بروز آسیب های رباط صلیبی قدامی در بازیکنان فوتبال نوجوان نقش دارند. هدف این مطالعه، بررسی اثر برنامه پیشگیری از آسیب "کنترل زانو" بر والگوس داینامیک زانو، تعادل ایستا و پویا در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر مبتلا به نقص والگوس داینامیک زانو بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود. در ابتدا 156 بازیکن مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 48 بازیکن مبتلا به نقص والگوس داینامیک زانو برای شرکت در این مطالعه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (تعداد= 24 نفر، سن= 62/0 ± 70/12 سال ، قد= 07/0 ± 52/1متر ، وزن= 67/6 ± 87/48 کیلوگرم، شاخص توده بدنی= 18/2 ± 10/21 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (تعداد= 24 نفر، سن= 65/0 ± 58/12 سال ، قد= 08/0 ± 52/1متر ، وزن= 79/6 ± 45/50 کیلوگرم، شاخص توده بدنی= 92/2 ± 88/21 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. از آزمون های پرش-فرود، باس استیک و آزمون تعادل وای به ترتیب برای سنجش زاویه والگوس داینامیک زانو، تعادل ایستا و تعادل پویا استفاده شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته از برنامه کنترل زانو در بخش گرم کردن استفاده کردند در حالیکه گروه کنترل در این مدت به گرم کردن رایج خود پرداختند. از آزمون های آنکوا و تی همبسته برای ارزیابی تغییرات استفاده شد.

یافته ها

نتایج بدست آمده در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون در گروه تجربی نشان داد که کاهش معنی داری در زاویه والگوس زانو (001/0=P) و بهبود معنی داری در تعادل ایستا (001/0=P) و پویا (001/0=P) مشاهده شد اما این تغییرات در گروه کنترل در متغیرهای زاویه والگوس زانو، تعادل ایستا و پویا پس از 8 هفته معنی دار نبود (05/0<P). همچنین نتایج نشان دادند که تفاوت معنی داری بین دو گروه در زاویه والگوس زانو (001/0=P)، تعادل ایستا (001/0=P) و پویا (002/0=P) مشاهده شد.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که اجرای برنامه پیشگیری از آسیب "کنترل زانو" می تواند زاویه والگوس زانو را کاهش داده و باعث بهبودی تعادل ایستا و پویا در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر شود. بنابراین به نظر می رسد که برنامه "کنترل زانو" می تواند در پیشگیری از خطر بروز آسیب های رباط صلیبی قدامی در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Knee Control injury prevention program on knee valgus, static and dynamic balance in young male soccer players with dynamic knee valgus deficiency

نویسندگان [English]

 • Nezam Nemati 1
 • Ali Asghar Norasteh 2
 • Ali Shamsi majelan 3
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Professor of Physiotherapy, Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Injuries &amp;amp; Corrective Exercise, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Biomechanical and neuromuscular risk factors such as dynamic knee valgus, static and dynamic balance are contributing to anterior cruciate ligament (ACL) injuries in young soccer players. This study aimed to investigate the effect of the “Knee Control” injury prevention program on dynamic knee valgus, static and dynamic balance in young male soccer players with dynamic knee valgus deficiency.

Methods: The present study was quasi-experimental and practical. At first 156 players were assessed and finally, 48 soccer players with dynamic valgus were recruited to participate in this study. Then, the players were randomly assigned to the intervention group (n=24 players, age= 12.70±0.62 years, height= 1.52±0.07 m, weight= 48.87±6.67 kg, BMI= 21.10±2.18 kg/m2) or control group (n=24 players, age= 12.58±0.65 years, height= 1.52±0.08 m, weight= 50.45±6.79 kg, BMI= 21.88±2.92 kg/m2). Drop-jump test, Bass Stick test and Y Balance test were used to measure dynamic knee valgus angle, static and dynamic balance, respectively. The intervention group used the Knee Control program as a warm-up for 8 weeks while the control group performed its routine warm-up during this time. ANCOVA and paired-samples t-test were used to evaluate changes.

Results: The results obtained in the intervention group in post-test in comparison with pre-test showed that there was a significant reduction in knee valgus angle (P=0.001) and there were significant enhancements in static (P=0.001) and dynamic balance (P=0.001) but there were no significant differences in the control group in knee valgus angle, static and dynamic balance (P>0.05) after 8 weeks. Moreover, the results showed significant differences between groups in knee valgus angle (P=0.001), static (P=0.001) and dynamic balance (P=0.002).

Conclusion: This study demonstrated that the “Knee Control” injury prevention program was effective in reducing dynamic knee valgus angle and improving static and dynamic balance in young soccer players. Thus, it seems that this program can reduce the risk of ACL injuries in young male soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knee control
 • dynamic knee valgus
 • balance
 • soccer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401