اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نقص توجه، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی کودکان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف: کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/کم‌توجهی مشکلات زیادی با خودتنظیمی هیجانی، رفتاری، شناختی دارند که میتواند بر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر منفی بگذارد. هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نقص توجه، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران بود.

روش: این طرح پژوهشی نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش تعداد 100 دانش آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانش‌آموزان پسر 9 تا 11 سال مدارس ابتدایی منطقه 16 استان تهران در سال تحصیلی 98-97 با اختلال بیش‌فعالی/نقص توجه (ADHD) انتخاب و با پرسشنامه‌های کانرز، نقص توجه، خودکارآمدی عمومی، سازگاری اجتماعی و پروتکل آموزش 8 جلسه‌ای راسل بارکلی مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش نقص توجه، افزایش سازگاری اجتماعی وخودکارآمدی دانش‌آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. (P<0/05).

نتیجه گیری: مهارت‌های شناختی و برنامه‌های آموزشی در اوایل زندگی نقش اساسی در یادگیری و پیشرفت کودک در تنظیم خود دارند. همچنین می‌توانند نرخ وقوع مشکلات رفتاری را در دراز مدت کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching self-regulatory strategies on attention deficit,: social adjustment and self-efficacy in children with attention deficit / hyperactivity disorder.

نویسندگان [English]

 • Alieh Shahi 1
 • Mohsen Amiri 2
 • Loghman Ebrahimi 2
1 MSc. in General Psychology, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 PhD, Associate Professor, Department of Psychology, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Aim: Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) have many problems with emotional, behavioral, and cognitive self-regulation that can negatively affect students' academic behavior and performance. This study aims at investigation of the strategic self-regulatory teaching effectiveness for attention deficit, social adjustment and self-efficacy of students in Tehran elementary schools.

Methodology: This study used quasi-experimental method and it was of pretest-posttest type with control group. In academic year of 2018-2019, by cluster sampling method, 100 students were selected from all 9-11 years old male students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) of elementary schools of district 16, Tehran, Iran. The study instruments included Conners questionnaire, attention deficit questionnaire, general self-efficacy questionnaire, social adjustment questionnaire and Russell Barkley's 8-session educational protocol. The data analysis was performed on two levels of descriptive and inferential statistics by SPSS24.

Findings: The results of the study demonstrated the effect of self-regulatory strategic teaching on the reduction of attention deficit, increase in social adjustment and self-efficacy of students in experimental group as compared to control group (P<%05).

Conclusion: Cognitional skills and instructional programs in early life play an essential role in children learning and improvement of their self-regulation; furthermore, they can reduce the occurrence rate of behavioral problems in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: self-regulatory
 • attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
 • social adjustment
 • self-efficacy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400