مقایسه اثر دو پروتکل تمرینی، ثباتی عصبی-عضلانی پویا و ثبات‏بخشی بر بهبود درد، ناتوانی و تحمل عضلات خم کننده عمقی گردن در کارمندان با گردن درد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی- تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران

3 استادیار گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: گردن درد مزمن غیر اختصاصی، یکی از شایع‏ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی در جامعه مدرن است که به عنوان یک عامل ناتوانی در بسیاری از مشاغل بخصوص کارمندان اداری در نظر گرفته شده است.

روش شناسی: در این پژوهش 36 کارمند زن با (میانگین سنی 29/4±20/39 سال)، (وزن 37/12±60/70 کیلوگرم)، (قد 23/6±15/163 سانتی متر)، به طور تصادفی در سه گروه: 1. تمرینات ثباتی عصبی-عضلانی پویا 2.تمرینات ثبات‏بخشی و 3. کنترل تقسیم شدند. تمرینات ثبات‏بخشی با تاکید اثر بر عضلات عمقی گردن و تمرینات ثباتی عصبی-عضلانی پویا با تاکید اثر بر هماهنگی زنجیره گردنی-سینه‏ای و کمری-لگنی به مدت 6 هفته (3 جلسه در هر هفته) انجام شدند. برای اندازه‏گیری میزان درد و ناتوانی آزمودنی‏ها به ترتیب از مقیاس آنالوگ بصری و پرسشنامه ناتوانی و همچنین برای اندازه‏گیری تحمل عضلات از دو روش ارزیابی امتیاز فعالسازی و شاخص عملکرد عضلات خم کننده عمقی گردن، توسط دستگاه بایوفیدبک فشاری استفاده شد. در نهایت تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 22)، در سطح معناداری 05/0 =p انجام شد.

یافته‏ها: نتایج آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که بین 3 گروه مورد مطالعه در همه‏ی متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد(P<0.05). نتایج آزمون تعقیبی Tukey نشان داد که بین نمره درد و ناتوانی گروه تمرینات ثباتی عصبی-عضلانی پویا و تمرینات ثبات‏بخشی این تفاوت معنادار نیست(P>0.05). از سویی دیگر نتایج نشان داد که بعد از 6 هفته تمرین بین نمره فعالسازی عضلات و شاخص عملکرد عضلات در دو گروه کنترل و تمرینات ‏ثبات‏بخشی هیچ تفاوت معناداری وجود ندارد(P>0.05).

نتیجه گیری: هر دو پروتکل تمرینی اثر قابل توجهی را در کاهش میزان درد و ناتوانی افراد داشته‏اند. اما تمرین ثباتی عصبی-عضلانی پویا اثر قابل توجهی را در افزایش تحمل عضلات خم کننده عمقی گردن به نسبت گروه تمرین ثبات‏بخشی داشته است و می‏تواند رویکرد بهتری برای درمان گردن درد مزمن غیر اختصاصی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Two Exercise protocols, Dynamic neuromuscular stability and stabilization on Pain, Disability and Tolerance of Deep Neck Flexor Muscles in Employees with Non-Specific Chronic Neck Pain

نویسندگان [English]

 • Zahra Ataei Cheragh 1
 • manouchehr haidary 2
 • Farzaneh Gandomi 3
1 M.Sc. Student, Corrective Exercises and Sport Injuries Department, Physical Education Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Pathology and Corrective Exercises, Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Sport Injuries and Corrective Exercises Department, Sport Sciences Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Chronic non-specific neck pain is one of the most common musculoskeletal disorders in modern society, which is considered as a cause of disability in many jobs, especially office workers.

Methodology: In this study, 36 Female employees with (mean age 39.20±4.29 years), (weight 70.60±12.37 kg), (height 163.15±6.23 cm), were randomly divided into three groups: 1. Dynamic neuromuscular stability exercises 2. Stabilization Exercises, and 3. Control group. Stabilization exercises with emphasis on the effect on deep neck muscles Dynamic neuromuscular stability exercises with emphasis on the effect on cervical-thoracic and lumbar-pelvic chain coordination were performed for six weeks (3 sessions per week). Visual analog scale and disability questionnaire were used to measure the pain and disability of the subjects, respectively, and to measure muscle tolerance, two methods of assessing activation score and deep neck flexor muscle performance index were used by compression biofeedback device. Finally, data analysis was done by SPSS software (version 22) at the significant level of p = 0.05.

Results: The one-way ANOVA test results showed a significant difference between the three groups in all variables (P <0.05). The Tukey post hoc test results showed no significant difference between the pain score and disability of the Dynamic neuromuscular stability exercises and stabilization exercise group (P> 0.05). On the other hand, the results showed that after six weeks of training, there was no significant difference between muscle activation score and muscle performance index in the two groups of control and stabilization exercise (P> 0.05).

Conclusion: Both training protocols have had a significant effect on reducing pain and disability. However, Dynamic neuromuscular stability exercises and stabilization exercises substantially increases the tolerance of deep neck flexor muscles compared to the stabilization exercises group. It can also be a better approach to treat non-specific chronic neck pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Neck pain"
 • Disability"
 • , "
 • Stabilization"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400