اثر بخشی بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری بر بهبود مهارت‌های حرکتی کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران

3 استاد تمام گروه روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

4 استاد تمام گروه آموزشی روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

6 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر برسی یک دوره تمرین بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری بر مهارت ظریف و درشت کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی می‌باشد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود.که با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون روی 30 نفر از دانش آموزان پسر مبتلا به نارسایی کم توجهی و بیش فعال می‌باشند، که به طور تصادفی در گروه گواه (۱۵ نفر، سن: 4/0±1/8 سال) و آزمایش (۱۵ نفر، سن: 5/0±1/8 سال) قرار گرفتند. کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی به وسیله پرسشنامه والدین و معلم کارنرز و با تائید متخصصان روان پزشک مناسب ارزیابی شده است و پس از آن هر دو گروه از طریق آزمون کفایت حرکتی لیکن – اوزرتسکی مورد برسی قرار گرفتند سپس گروه آزمایش به مدت 12 هفته (سه روز در هفته) بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری را دریافت کردند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس بیانگر وجود تفاوت معنا دار در بین دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. خورده آزمون قدرتp<0.008) (f = 8/54 تعادل (p = 0/001 f = 31/97)، هماهنگی دو سویه (p < 0/001 f = 21/32)، کنترل بینایی حرکتی (f=94/15 p<0/001)، سرعت چالاکی( f=82/5 p<0/023)، و سرعت پاسخ( f=10/72 p<0/003) بین دو گروه متفاوت بود.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بهبود قابل ملاحضه‌ای در خورده آزمون‌های قدرت، تعادل، هماهنگی دو سویه، کنترل بینایی حرکتی، سرعت پاسخ، سرعت و چالاکی بعد از دوره تمرین رخ می‌دهد. بنابراین، استفاده از این برنامه تمرینی در کودکان پسر دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Motor Games Based on Montessori Theory on Improving the Motor Skills of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

 • Mina Salem 1
 • Seifollah Aghajan 2
 • Mohamad Narimani 3
 • Sajad Basharpour 4
 • Amirali Jafarnezhadgero 5
 • Ehsan Fakhri 6
1 Master Student of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Professor, Department of General Psychology, Department of General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Professor, Department of General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
5 Associate Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
6 PhD Student of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The aim of the present study was to investigate a course of motor games based on Montessori theory on the fine and large skills of children with attention deficit / hyperactivity disorder.

Methods: The present study was a quasi-experimental study. Using a pre-test, post-test design on 30 male students with attention deficit / hyperactivity disorder, which was randomly divided into two control groups (15 people, age: 8.1±0.4 years) and experiments (15 people, age: 8.1± 0.5 years). Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder were assessed by a parent-teacher questionnaire that the validity and reliability of this questionnaire in Iran by 81% Cronbach's method and with the approval of psychiatrists were appropriate and then both groups through a test. Lichen-Ozeretsky motor adequacy was assessed and then the experimental group received motor games based on Montessori theory for 12 weeks (three days a week). Analysis of covariance was used to analyze the data.

Results: The results of covariance analysis indicate a significant difference between the experimental and control groups. Strength test (p <0.008), Balance (p <0.001 f = 31.97), two-way coordination (p <0.001; f = 21.32), motor vision control (f = 94.15; p <0.001), agility speed (f = 82.5 p <0.023), response speed (f = 10.22; p <0.003) were different between groups.

Conclusion: The results of the study showed that there is a significant improvement in strength, balance, two-way coordination, motor vision control, response speed, speed and agility after the training period. Therefore, the use of this training program in children with attention deficit / hyperactivity disorder is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motion Games
 • Montessori
 • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400