اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در افراد با معلولیت جسمی و حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه با نسل سوم درمانهای روانشناختی مواجه هستیم که در انجام این پژوهش از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهره برده شد، در این درمان ها به جای تغییر شناختها سعی میشود تا ارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد، یکی از این درمان ها که اخیرا در مرکز توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است، درمان پذیرش و تعهد است، اساس این درمان نظریه نظام ارتباطی است؛ براساس این نظریه بسیاری از روشهایی که برای حل مشکلاتمان استفاده میکنیم ما را به دامهایی میاندازند که موجب رنجش خاطر ما میشوند. این درمان اجتناب از درد و استرس را مشکل اصلی بیماران میداند که به ناتوانی و کاهش رضایت از زندگی میانجامد. طبق این نظریه، اجتناب زمانی اتفاق میافتد که افکار و هیجانات منفی اثر مفرط و نامناسب بر رفتار میگذارند، بنابراین شیوه اصلی درمان پذیرش و تعهد مواجهه سازی بیمار با موقعیتهایی است که بیشتر از آنها اجتناب شده است برخلاف سایر درمان ها که بر کاهش یا کنترل علائم تأکید دارند درمان پذیرش و تعهد افزایش پذیرش واکنشهای منفی(افکار، هیجانات، حواسبدنی) به نفع درگیری درفعالیتهای معنیداری که تغییر مستقیم آنها امکانپذیر نیست را در مرکز توجه قرار میدهد، هرچند که ممکن است این کار درد و استرس زیادی را فراخواند.

مواد و روش ها

جامعه آماری از میان معلولین جسمی و حرکتی که تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان اسلام آباد غرب که شامل700 نفر هستند، تعداد 30 نفر به عنوان گروه آزمایش در دو گروه 15 نفره تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تعداد 15 نفر دیگر از معلولین جسمی و حرکتی به عنوان گروه کنترل به روش نمونهگیری هدفمند و جایگزینی تصادفی انتخاب شد. برای سنجش فرضیه پژوهش از مقیاس تنظیم شناختی هیجان( گارنفسکی، کراج و اسپین،هوون،2001) ، استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها با بهره گیری از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در مورد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی نشان داد مؤلفه مقصر دانستن خود پس از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد و در مؤلفه مقصر دانستن دیگران نیز تفاوت معنیداری مشهود است، در مؤلفه پذیرش نیز تفاوت معنیداری مشهود است و مؤلفه توجه مجدد به برنامهریزی نیز تفاوت معنیداری مشهود است، همچنین در مؤلفه توجه مثبت مجدد نیز تفاوت معنیداری مشهود است و درجای حقیقی خود قرار دادن نیز تفاوت معنیداری مشهود است.

نتیجه گیری

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در افراد با معلولیت جسمی و حرکتی تأثیر دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون باکس نشان داد که ماتریس واریانس- کواریانس ها همگن می باشند و برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پس آزمون، از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد. آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبود، بنابراین مفروضه همگونی واریانسها نیز تأیید میشود. نتایج آزمون کواریانس در مورد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مؤلفههای تنظیم شناختی هیجانی نشان داد مؤلفه مقصر دانستن خود پس از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد و در مؤلفه مقصر دانستن دیگران نیز تفاوت معنیداری مشهود است، در مؤلفه پذیرش نیز تفاوت معنیداری مشهود است و مؤلفه توجه مجدد به برنامهریزی نیز تفاوت معنیداری مشهود است، همچنین در مؤلفه توجه مثبت مجدد نیز تفاوت معنیداری مشهود است و درجای حقیقی خود قرار دادن نیز تفاوت معنی داری مشهود است. بنابراین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از میانگین نمرات گروه کنترل و بلعکس بود و به عبارتی میتوان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در افراد با معلولیت جسمی و حرکتی تأثیر دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتیجه تحقیقات درویش باصری، دشت بزرگی(1396)، گودرزی،سلطانی، حسینیصدیق، همدمی،قاسمی،جوبنه (1396) ، همسویی نشان داد. در تبیین یافتههای فرضیه فوق میتوان چنین عنوان کرد که داشتن معلولیت جسمی و حرکتی میتواند برای هر شخصی محدودیتهای ایجاد کند و برمهارتهای بین فردی او از جمله مهارتهای تنظیم هیجان تأثیرگذار باشد و فرد را در مسیر بروز مناسب و به موقع هیجانات دچار چالش کند. ولی هر گاه یاد بگیرد این هیجانات را مدیریت کند با مدیریت، تعدیل و تنظیم هیجانات، میتوانند از شدت هیجانات ناخوشایند و دردآور کم کنند و هیجانات مثبت بیشتری را تجربه کنند. یکی از راهبردهای افزایش مهارتهای تنظیم هیجان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است که به دلیل سازوکار نهفته در آن مانند پذیرش، افزایش آگاهی، حضور در لحظه حال، مشاهده گری بدون داوری، عمل متعهدانه براساس ارزشها و خودداری از اجتناب تجربی میتواند درمانجویان را مجهز به باورها، رفتارها و ارزشهایی کند که در هنگام بروز هیجانات ناخوشایند و تهدیدکنندهی بهزیستی هیجانی مانند پیامدهای روانشناختی، هیجانی و اجتماعی معلولیت جسمی و حرکتی بر هیجانات خود مدیریت بیشتری داشته باشند و به تنظیم سازنده هیجانات بپردازند همچنین تنظیم هیجان به عنوان روشی در تعدیل هیجانات، باعث مقابله مؤثر با موقعیتهای استرسزایی که در زندگی معلولین جسمی، حرکتی وجود دارد، شوند وموجب افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتهای پرتنش خواهد شد. درواقع درمان پذیرش و تعهد به افراد معلول کمک میکند که با ایجاد ارزشها و وجود معنا در زندگی، کمتر تحت تأثیر منفی شرایط استرسآورخود و محیط قرار گیرند و توانمندی بیشتری در تنظیم و مدیریت بر هیجانات خود پیدا کنند. در واقع این روش درمانی به دلیل آموزش عمل مبتنی بر ارزش توأم با تمایل به عمل به عنوان اهداف مهم شخصی پیش از حذف تجارب ناخواسته سبب شد معلولین هنگام مواجهه با مشکلات با بیان افکار و احساسات خود به شیوه مستقیم برای خود ارزش قائل شوند و با حفظ خویشتن مشکلات ناشی از رویدادهای سخت زندگی را کاهش دهند که این عوامل نخست باعث حفظ سلامتی و انرژی و بهبود عملکرد در مقابله با مشکلات مخاطره آمیز و در نهایت باعث افزایش تنظیم شناختی هیجان می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on cognitive emotion regulation in individuals with physical and motor disabilities,

نویسندگان [English]

  • Maryam Sharifi 1
  • Kayvan Kakabaraei 2
  • Karim Afshariniya 3
1 PhD student in Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, we are facing the third generation of psychological therapies, which in this study used the therapy based on acceptance and commitment. In these therapies, instead of changing cognitions, we try to increase the psychological relationship between the person and his thoughts and feelings. Which has recently become the focus of serious attention of researchers, is the treatment of acceptance and commitment, the basis of this treatment is the theory of communication system; According to this theory, many of the methods we use to solve our problems lead us into traps that offend us. This treatment considers the avoidance of pain and stress as the main problem of patients, which leads to disability and reduced life satisfaction. According to this theory, avoidance occurs when negative thoughts and emotions have an excessive and inappropriate effect on behavior, so the main method of treatment is the patient's acceptance and commitment to dealing with situations that are more avoided than other treatments that reduce or control Symptoms emphasize that acceptance and commitment therapy focuses on increasing the acceptance of negative reactions (thoughts, emotions, senses) in favor of engaging in meaningful activities that cannot be directly altered, although this may cause a great deal of pain and stress. The goal of treatment is to improve patient function by increasing mental flexibility.

Materials and Methods: The statistical population of the physically and physically disabled covered by the Welfare Organization of Islamabad West, which includes 700 people, 30 as an experimental group in two groups of 15 people undergoing acceptance and commitment therapy training and 15 physically disabled and Motion was selected as a control group by purposive sampling and random replacement. To test the research hypothesis, the Cognitive Emotion Regulation Scale (Garnafsky, Kraj and Spin, Hoon, 2001) was used and the data were analyzed using SPSS software using multivariate analysis of covariance.

Results: On acceptance and commitment on the components of emotional cognitive regulation showed that there is a significant difference between the components of blaming oneself after removing the pre-test effect, and there is a significant difference in the component of blaming others, there is a significant difference in the component of acceptance. There is a significant difference in planning, there is also a significant difference in the positive attention component, and there is a significant difference in putting yourself in the right place.

Conclusion Acceptance and commitment-based therapy has an effect on cognitive regulation of emotion in people with physical and motor disabilities. Post-test, Levin variance homogeneity test was used. The calculated Levin test was not statistically significant for any of the studied variables, so the assumption of homogeneity of variances is also confirmed. The results of covariance test on the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the components of emotional cognitive regulation showed that there is a significant difference between blaming oneself after eliminating the effect of pre-test and there is a significant difference in blaming others. There is a significant difference and there is a significant difference in the component of reconsideration of planning. Also, there is a significant difference in the component of positive reconsideration and there is a significant difference in putting oneself in the right place. Therefore, the mean post-test scores of the experimental group were significantly lower than the mean scores of the control group and vice versa. In other words, it can be said that acceptance and commitment therapy has an effect on cognitive emotion regulation in people with physical and motor disabilities. Whenever they learn to manage these emotions, by managing, adjusting and regulating emotions, they can reduce the intensity of unpleasant and painful emotions and experience more positive emotions. One of the strategies to increase emotion regulation skills is acceptance and commitment therapy, which due to its underlying mechanism such as acceptance, awareness raising, present presence, unobtrusive observation, and committed action based on values and avoidance of empirical avoidance can help clients. Equipped with beliefs, behaviors and values that have more control over their emotions when they have unpleasant and threatening emotional well-being, such as psychological, emotional and social consequences of physical and motor disabilities, and regulate emotion constructiveness. Emotions can effectively deal with stressful situations that exist in the lives of people with physical disabilities, and will increase activity in response to stressful situations. In fact, acceptance and commitment therapy helps people with disabilities to be less affected by their stressful circumstances and environment by creating values and meaning in life, and to be more able to regulate and manage their emotions. In fact, this method of treatment, due to the training of value-based practice combined with the desire to act as important personal goals before eliminating unwanted experiences, caused people with disabilities to directly value themselves when expressing problems by expressing their thoughts and feelings. Self-preservation reduce the problems caused by difficult life events, which first maintain health and energy and improve performance in the face of risky problems, and ultimately increase cognitive emotion regulation. Another explanation is the use of practical educational strategies that are taught to people in the treatment of acceptance and commitment. Instead of intellectual and practical avoidance of thoughts and social situations, increase psychological acceptance of inner experiences to improve their life situation and achieve personal values. And eliminate less avoidable problems, thereby increasing their emotion regulation. In fact, active and effective coping with emotions, avoiding avoidance, changing attitudes toward oneself and challenges, rethinking life values and goals, and finally committing to a social goal can be considered as the main factors in this method that helped subjects regulate emotions. Achieve better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Physical and Motor Disability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 07 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400