تأثیر انواع ژنوتیپ‌های ACE بر اثربخشی مداخلات حرکتی اسپارک در رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان 6 تا 8 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم پایه پزشکی، شرکت فن‌آوران بافت و ژن پاسارگاد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

بر اساس مدل نیوول رشد جسمانی حاصل قیود مختلف فرد، محیط و تکلیف است، بااین‌حال بررسی تجربی این مدل و تأثیر این قیود بر اثربخشی تمرین محدود است. هدف مطالعه حاضر مقایسه تأثیر ژنوتیپ های ACE بر اثربخشی مداخلات حرکتی اسپارک در رشد مهارت‌های حرکتی درشت بود.

مواد و روش‌ها

جامعۀ آماری شامل کلیۀ کودکان پسر 6 الی 8 ساله (45/1±4/7) شهر تهران بود که 50 نفر از آنان به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، به‌عنوان نمونۀ انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری آزمون اولریخ و استخراج DNA از بزاق بود. پس از تعیین ژنوتیپ‌های II (11 نفر)، ID (25 نفر)، DD (14 نفر) کودکان به مدت 8 هفته در 24 جلسه آموزشی تمرین کردند.یافته ها

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد اثر ژنوتیپ‌های متفاوت ACE، در اثربخشی برنامه حرکتی اسپارک بر عملکرد مهارت‌های جابجایی (005/0P=)، معنادار؛ اما بر عملکرد مهارت‌های توپی (14/0P=)، معنادار نیست. در این راستا کودکان دارای ژنوتیپ‌های (DD) نسبت به ژنوتیپ (II) مهارت‌های جابجایی بیشتر داشتند.

نتیجه گیری

این نتایج مدل نیوول را در اثربخشی قیود مختلف بر یادگیری و رشد تائید می‌کند. به این صورت که ژن ACE به‌عنوان یک قید فردی نقش تعیین‌کننده در ارتقا مهارت حرکتی جابجایی و تمرین پذیری کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ACE genotypes on the effectiveness of Spark motor interventions in the development of gross motor skills in children aged 6 to 8 years

نویسندگان [English]

 • omid mohammadian 1
 • Abbas Bahram 2
 • Farhad Ghadiri 2
 • Rasool Yaali 2
 • Zohre Mazaheri Tayarani 3
1 Department Of Physical Education and Sport Sciences, Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran
2 Department Of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Basic Medical Science Research Center, Histogenotech Co., Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: According to the Newell model, physical growth is the result of different constraints of the individual, environment and task, however, the empirical study of this model and the effect of these constraints on the effectiveness of training is limited. The aim of the present study was to compare the effect of ACE genotypes on the effectiveness of Spark motor interventions in the development of gross motor skills.

Materials and Methods: The statistical population included all 6 to 8 years old boys (7.4 ±1.45) in Tehran, 50 of whom were selected as a sample by cluster random sampling. The instrument was an Ulrich questionnaire and DNA was extracted from saliva. After determining the genotype, II (11), ID (25), DD (14), the children practiced in 24 training sessions for 8 weeks.

Results: The results of analysis of covariance showed that the effect of different ACE genotypes on the effectiveness of Spark exercise program on the performance of children's mobility skills (P = 0.005) was significant; But it is not significant on the performance of their ball skills (P = 0.14). In this regard, children with genotypes (DD) had more mobility skills than genotype (II).

Conclusion: These results confirm the Newell model in the effectiveness of various constraints on learning and growth. In this way, the ACE gene, as an individual constraint, plays a decisive role in promoting motor mobility and mobility in children

کلیدواژه‌ها [English]

 • ACE
 • Spark
 • Movement Skills
 • Ball Skills

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400