تاثیر تمرینات اصلاحی بر پوسچر، فعالیت عضلانی و کینماتیک شانه در هندبالیست های دارای سندروم متقاطع فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

در افراد با ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی فقر پوسچر ، تغییرات الگوی فعالیت عضله و الگوی حرکتی گزارش شده است، این تغییرات می تواند به عدم تعادل فعالیت عضلانی، الگوی حرکتی، و تغییرات بیومکانیکی منجر شود. هدف مطالعه حاضر تاثیر تمرینات اصلاحی بر پوسچر، فعالیت عضلانی و کینماتیک شانه در هندبالیست های دارای سندروم متقاطع فوقانی بود.

مواد و روش ها

مطالعه نیمه تجربی حاضر شامل 32 نفر با ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی است که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر)، و کنترل (15 نفر )، تقسیم شدند. متغیرهای مورد نظر شامل الگوی فعالیت عضله و کینماتیک شانه، زاویه ی سربه جلو، شانه گرد و کایفوز بود که قبل و بعد از مداخله در هنگام پرتاپ توپ ارزیابی شد. کینماتیک شانه و الگوی فعالیت عضله با استفاده از الکترومیوگرافی و سیستم آنالیز حرکت ثبت شد. زوایای سر به جلو و شانه به جلو آزمودنی ها به روش عکسبرداری از نمای جانبی و زاویه کایفوز توسط خط کش منعطف قبل و بعد از هشت هفته تمرین اصلاحی اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس دوطرفه و بونفرنی در سطح معناداری 05/0>p استفاده شد.

یافته ها

ناهنجاری‌ های اندازه‌ گیری شده در مطالعه شامل سر به‌ جلو، شانه ‌گرد و کیفوز از پیش ‌آزمون تا پس آزمون در گروه تجربی بهبود معنی ‌داری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0>p). نتایج مطالعه حاضر حاکی از تفاوت معناداری در اثر متقابل گروه و زمان و اثر اصلی زمان و گروه در فعالیت عضلات سوپراسپیناتوس، آپرتراپزیوس،تراپزیوس میانی، لاتسمی دورسی، ارکتور اسپاینه کمری،پکتورال ماجور بود(05/0>P). به علاوه نتایج مطالعه حاضر حاکی از تفاوت معناداری در اثر متقابل گروه و زمان و اثر اصلی زمان و گروه در کینماتیک فلکشن شانه، فوروارد فلکشن شانه، اینترنال روتیشن شانه، اکسترنال روتیشن شانه،آبداکشن شانه (05/0>P). تنها برای متغییر عضله سوپر اسپیناتوس (فاز آمادگی در وضعیت پرتاپ آهسته)، معنادار نبود (05<P). و هم چنین برای متغییر اکسترنال روتیشن شانه (فاز پرتاپ در وضعیت پرتاپ آهسته و سریع)، و آبداکشن شانه (فاز پرتاپ در وضعیت پرتاپ سریع)، معنادار نبود (05<P).نتیجه گیری

نتایج نشان داد که مداخله تمرینی شامل تمرینات اصلاحی که بر شاخص‌های کینماتیکی شانه و بهبود الگوی نرمال عضلات کتف و شانه تمرکز می‌کرد، احتمالاً باعث بهبود کینماتیک اندام فوقانی و بهبود الگوی نرمال عضلات در افراد دارای سندرم متقاطع فوقانی در هنگام پرتاپ توپ هندبال می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of corrective exercises on posture, shoulder muscle activity and kinematic in handball players with upper cross syndrome

نویسندگان [English]

 • Ainollah sakinepoor 1
 • Maliheh Hadadnezhad 2
 • Seyed Sadradin Shojaedin 3
 • Amir Letafatkar 4
 • Mehdi Khaleghi Tazji 5
1 PhD candidate, Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical education and Sport Science, Kharazmi University
3 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistance Professor, Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical education and Sport Science, Kharazmi University
5 5. Associate Professor, Department of Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical education and Sport Science, Kharazmi University
چکیده [English]

Background and Aims:

Failure posture, alterations movement and muscular activity patterns has been reported in people with upper cross syndrome. These changes can lead to imbalance in muscle activation, movement pattern and biomechanical alteration. The purpose of the present study was to Effect of corrective exercises on posture, shoulder muscle activity and kinematic in handball players with upper cross syndrome.

Materials and Methods: A semi-experimental study was carried out on 30 patients with UCS who were randomly divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The variables measured included muscle activation pattern, shoulder kinematic, forward head, rounded shoulder and Kyphosis which were evaluated before and after intervention. Shoulder kinematic and muscle activation pattern were recorded using electromyography and motion analyzer. The angles of forward head and forward shoulder were assessed using photographic taken from lateral view and Kyphosis angle was assessed using flexible ruler before and after eight weeks comprehensive corrective exercise. To analyze the data, two-way analysis of variance and Bonferroni statistical tests were used at the significant level of (p≤0.05).

Results: Forward head, round shoulder, and kyphosis deformities had significant improvements in training group in comparison to control group from pre to post test (P<0/05). The results of the present study showed that there is a significant difference in the interaction between group and time and the main effect of time and group on the Muscles Activity of supraspinatus, upper trapezius, middle trapezius, latissimus dorsi, Lumbar Erector Spinae ,and Pectoralis major (p<0/05). The results of the present study showed that there is a significant difference in the interaction between group and time and the main effect of time and group on the shoulder flexion,forward flexion of shoulder, internal rotation shoulder, shoulder abduction, external rotation shoulder kinematic (p<0/05). It was not significant only for the supraspinatus (prepatory phase, slow throw) (p>0/05). Also it was not significant only for, external rotation shoulder (throwing phase, fast throw and slow throw) and shoulder abduction (throwing phase, fast throw).

Conclusion: The results showed that the intervention of comprehensive corrective exercises improves the posture, activity muscles pattern normal scapular and shoulder and improving Shoulder Kinematics in people with upper cross syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upper cross syndrome
 • Shoulder kinematic
 • Activity muscles pattern
 • Comprehensive corrective exercises

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 17 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 بهمن 1400