مقایسه اثربخشی تمرین هوازی و مقاومتی طی رژیم غذایی کتوژنیک بر فاکتور رشد فیبروبلاست 21 و سلنوپروتئین P و پروفایل لیپیدی خون در مردان دارای اضافه وزن یا چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزش و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه و اهداف: هپتوکاین‌های کبدی از عوامل تاثیرگذار در بیماری‌های مرتبط با چاقی می‌باشند. ورزش و تغذیه دو مداخله اساسی در کنترل چاقی است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی طی رژیم غذایی کتوژنیک بر فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) و سلنوپروتئین P و پروفایل لیپیدی خون در مردان دارای اضافه وزن یا چاق بود.

روش کار: 36 دانشجوی مرد غیرفعال دارای اضافه وزن و چاق که شاخص توده بدنی بالای 25 kg/m2 داشتند بطور داوطلبانه و نمونه در دسترس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی طی رژیم کتوژنیک (12 نفر)، تمرین مقاومتی طی رژیم کتوژنیک (12 نفر) و رژیم کتوژنیک به تنهایی (12 نفر) تقسیم شدند. تمرینات ورزشی هوازی شامل دویدن با شدت متوسط به مدت 6 هفته و هر هفته سه جلسه بود. تمرین مقاومتی شامل تمرینات قدرتی دایره ای به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه بود. رژیم کتوژنیک شامل محدودیت کربوهیدرات دریافتی کمتر یا مساوی 10% کل انرژی دریافتی روزانه بود. نمونه خونی ناشتا در پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. میزان سرمی FGF21 و سلنوپروتئین P به روش الایزا و پروفایل لیپیدی خون شامل کلسترول تام، لیپوپروتئین پر چگال و لیپوپروتئین کم چگال به روش سنجش آنزیمی اندازه گیری شدند. برای تحلیل آماری از آزمون‌ تحلیل واریانس ترکیبی دو راهه استفاده شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون های تعقیبی بونفرونی و برای تفاوت درون گروهی از آزمون t زوجی استفاده گردید.

یافته‌ها: طبق نتایج تعامل زمان در گروه تفاوت معنی داری بین گروه ها در میزان FGF21 یافت نشد (05/0˃p)، اما زمان تفاوت معنی دار نشان داد (001/0=p). هر سه گروه نسبت به حالت پیش آزمون افزایش معنی داری در میزان FGF21 داشتند (05/0≥p). میزان سرمی سلنوپروتئین P تفاوت معنی داری در بین گروه ها و نسبت به پیش آزمون نشان نداد (05/0˃p). تعامل زمان در گروه تفاوت معنی داری بین گروه ها را در پروفایل لیپیدی نشان نداد (05/0˃p). با این حال، نتایج درون گروهی کاهش معنی دار لیپوپروتئین کم چگال و کلسترول تام در حالی که افزایش معنی دار لیپوپروتئین پر چگال را در هر سه گروه نشان داد (05/0≥p).

نتیجه‌گیری: با توجه نتایج به نظر می‌رسد هر دو نوع تمرینات هوازی و مقاومتی طی رژیم کتوژنیک می‌تواند به عنوان مداخله مفید باعث افزایش FGF21و بهبود پروفایل لیپیدی در افراد اضافه وزن و چاق نسبت به پیش آزمون گردد. ولی تفاوتی بین دو نوع تمرین ورزشی مشاهد نشد. همچنین، هر دو تمرین هوازی و مقاومتی طی رژیم کتوژنیک برتری نسبت به رژیم کتوژنیک به تنهایی در فاکتورهای هپتوکاینی اندازه گیری شده و پروفایل لیپیدی نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of effectiveness of aerobic and resistance training during ketogenic diet on fibroblast growth factor 21 and selenoprotein P and blood lipid profile in overweight or obese men

نویسندگان [English]

 • Sajad Mobasseri
 • Kazem Khodaei
 • Mohammadreza Zolfaghar didani
Department of Exercise Physiology and Corrective Movements, Faculty of Sports Sciences, Urmia University
چکیده [English]

Introduction & Objective: Liver heptokines are influential factors in obesity-related diseases. Both exercise and diet are essential interventions in obesity control. The purpose of this study was to compare the effectiveness of six weeks of aerobic and resistance training during ketogenic diet on fibroblast growth factor 21 (FGF21) and selenoprotein P and blood lipid profile in overweight or obese men.

Methods: Thirty-six overweight and obese male students with a body mass index above 25 kg/m2 were selected voluntarily and available samples. Then they were randomly divided into three groups including aerobic exercise during ketogenic diet (n = 12), resistance training during ketogenic diet (n = 12) and ketogenic diet alone (n = 12). Aerobic exercise consisted of moderate-intensity running for six weeks and three sessions per week. Resistance training consisted of circuit strength training for six weeks and three sessions per week. The ketogenic diet included a restriction of carbohydrate intake less than or equal to 10% of total daily energy intake. Fasting blood samples were taken in pre-test and post-test. Serum levels of FGF21 and selenoprotein P were measured by ELISA and blood lipid profiles including total cholesterol, HDL, and LDL were measured by enzymatic assay. Two-way mixed analysis of variance was used for statistical analysis. Bonferroni post hoc test was used to compare the between-group differences and paired t-test was used for within-group differences.

Results: According to the results of time X group interaction, no significant difference was found between groups in FGF21(p˃0.05), but time was showing a significant difference (p=0.001). All three groups had a significant increase in FGF21 compared to the pretest (p ≤0.05). The selenoprotein P serum level had not indicated a significant between-group difference and compared to the pretest (p˃0.05). Time X group interaction showed no significant differences between groups in lipid profile (p˃0.05). However, within-group results indicated significant decrease in LDL and cholesterol while an increase in HDL in all groups (p ≤0.05).

Conclusion: According to the results, it seems that both aerobic and resistance training during a ketogenic diet as a useful intervention can increase FGF21 and improve lipid profile in overweight and obese people compared to the pre-test. However, not observed differences between the two types of exercise training. Moreover, both aerobic and resistance training during a period of ketogenic diet had no superiority than the ketogenic diet alone in measured heptokines factors and lipid profile.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise training
 • Ketogenic diet
 • Heptokines
 • Blood lipid profile
 • Obesity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 بهمن 1400