تاثیر هشت هفته تمرینات آبی بر نوسانات مرکز ثقل در زنان نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 گروه علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

افرادی که به نوعی دچار اختلالات بینایی هستند در معرض خطر زمین خوردن می باشند. به علت ضعف افراد نابینا در حفظ کنترل پاسچر، این تحقیق با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات آبی روی نوسانات مرکز ثقل در زنان نابینا صورت گرفت.

مواد و روش‌ها

30 زن نابینا بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل( با میانگین سنی 23/2±13/29 سال، قد 48/7±57/1 متر و جرم بدن 99/7±93/57 کیلوگرم) و تجربی ( با میانگین سنی 25/2±93/28 سال، قد 46/6±56/1 متر و جرم بدن 91/7±06/58 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته‌ در یک برنامه تمرین در آب شرکت کردند در حالیکه گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای را دریافت نمی‌کرد. شاخص‌های نوسانات مرکز ثقل آزمودنی‌ها قبل و بعد از برنامه تمرینی با استفاده از دستگاه توزیع فشار RS scan مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان از آزمون آنالیز کوواریانس برای تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات استفاده شد(05/0P≤).

یافته ها

نتایج کاهش معنی‌داری را در شاخص‌های نوسانات مرکز فشار (میزان مساحت محدوده نوسان مرکز ثقل بدن و میزان مسافت نوسان مرکز ثقل بدن) آزمودنی‌ها در گروه تجربی هم در اغتشاشات خلفی – قدامی و هم قدامی – خلفی پس از اجرای هشت هفته تمرینات آبی نشان داد (05/0>P ).

نتیجه گیری

به طور کلی به نظر می رسد طراحی یک پروتکل تمرینی مناسب می تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در نوسانات مرکز ثقل (کاهش میزان مساحت محدوده نوسان مرکز ثقل بدن و میزان مسافت نوسان مرکز ثقل بدن) شود. بنابراین توصیه می شود از ترکیب تمرینات آبی و حسی پیکری در برنامه های تمرینی نابینایان به منظور کاهش ریسک زمین خوردن در این افراد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 week aquatic exercises on center of pressure sway in blind women

نویسندگان [English]

  • Asma Salari 1
  • Fatemeh Karimi Afshar 2
2 Department of Sport Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Individuals with vision loss are at an increased risk of falls. Due to postural control impairment in blind people, this study aimed to investigate the effect of 8 week aquatic exercises on center of pressure sway in blind women.

Materials and Methods: Thirty blind female were selected and randomly assigned into two intervention group ( age 28.93±2.25 years, height 1.56±6.46 m and weight 58.06±7.91 kg) and control group ( age 29.13±2.23 years , height 1.57±7.48 m and weight 57.93±7.99 kg). The intervention groups participated in an aquatic exercise program for 8 weeks, while the control group did not receive any intervention. center of pressure sway of two groups before and after the intervention were evaluated using the Foot scan. At the end, the ANCOVA test was used for data analysis (P≤0.05).

Results: The results showed a significant decrease in the center of pressure sway scores (Elipse area and Travelled distance), both in the posterior-anterior and anterior-posterior perturbations, after conducting the eight week aquatic exercise progra m in intervention group (p<0.05).

Conclusion: generally, it seems that designing an appropriate exercise protocol can lead to significant changes in center of pressure sway (decrease in the elipse area and travelled distance scores). Therefore, it is recommended to using incorporate aquatic and somatosensory exercises in training programs to reduce the risk of falls in these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Center of pressure sway
  • Aquatic exercises
  • Blind people
  • perturbation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 15 دی 1400