تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت های ادراک بینایی و توجه دانش آموزان 8 و 9 ساله کندنویس و معمولی در شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: ادراک بینایی و توجه یکی از مهارت‌های مهم برای رشد توانایی ظریف دستی مثل نوشتن در کودکان می‌باشد. یکی از شایع‌ترین اختلالات نوشتاری در کودکان سنین مدرسه کندنویسی می‌باشد که کمتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت‌های ادراک بینایی و توجه دانش‌آموزان کندنویس و معمولی 8 و 9 ساله ساکن شهر همدان بود.

روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. در این مطالعه 14 دانش‌آموز کندنویس و 30 دانش آموز معمولی 8 و 9 ساله به روش هدفمند انتخاب شدند، دانش-آموزان معمولی به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و تجربی تقسیم شدند. دو گروه تجربی کندنویس (I) و معمولی (II) به مدت 16 جلسه 45 دقیقه‌ای در تمرینات حسی-حرکتی با تاکید بر سیستم بینایی شرکت کردند، و گروه کنترل (III) در فعالیت‌های معمول مدارس شرکت می‌کردند. قبل و پس از تمرینات آزمون سرعت نوشتن، استروپ و ادراک بینایی فراستیگ از کلیه شرکت‌کنندگان به عمل آمد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد نمرات آزمون فراستیگ و استروپ در هر دو گروه تمرینی I و II افزایش معنی‌داری یافته است (05/0 >P)، میانگین سرعت نوشتن در هر دو گروه تجربی افزایش یافت اما فقط در دانش‌آموزان کلاس سوم از گروه II این افزایش معنی‌داری بود (05/0 >P).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها تمرینات حسی-حرکتی موجب افزایش توانایی‌های ادراک بینایی و توجه در دانش‌آموزان پایه دوم و سوم دبستان گردید. افزایش این توانایی‌ها می‌تواند بر اجرای حرکات ظریف مثل نوشتن تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sensory-Motor Training on Visual Perception Skills and Attention in 8 and 9 Years Old Students with Slow and Normal Handwriting Speed in City of Hamedan

نویسندگان [English]

 • Elaheh Azadian
 • Masumeh Suri
Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction and Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of sensory-motor training on visual perception skills and attention of students with slow and normal handwriting speed of 8- and 9-year-old in city of Hamedan.

Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design. Fourteen slow hand writers (I) and 30 normal hand writers were selected by purposeful sampling method. Normal hand writers were randomly divided into experimental (II) and control (III) groups. The two experimental groups (I, II) participated in sensory-motor training with emphasized visual perception (16 sessions of 45 minutes) and the control group performed the normal activities of the schools. All participants underwent Stroop color test and Frostig Visual-Perceptual before and after the training.

Results: The results showed that Frostig and Stroop scores increased significantly in both training groups I and II (P <0.05). Writing speed increased in both experimental groups but only in third grade students of group II writing speed was a significant increase (P <0.05).

Conclusion: According to the findings, sensory-motor training increased visual perception and attention abilities in second and third grade elementary school students. Therefore, it can be concluded that increase the ability to perceive vision and attention can affect the performance of fine skills such as writing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Slow Handwrite
 • Learning disability
 • Visual Perception
 • Attention
 • Writing Speed

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 06 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1400