بررسی ارتباط بین الگوهای حرکتی بنیادی با ترکیب بدن و ناهنجاری‌ کف پای صاف کودکان 3 تا 6 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار گروه رشد حرکتی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: کودکان توانایی یادگیری بسیار بالایی دارند، با برنامه‌ریزی اصولی و درست می‌توان شرایط انجام فعالیت‌های حرکتی مختلف را برای آن‌ها فراهم کرد تا ذخیره حرکتی آن‌ها افزایش یابد. گسترش ذخایر حرکتی متنوع، می‌تواند احتمال بروز آسیب‌های اسکلتی و ابتلا به بیماری چاقی را کاهش دهد، در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین الگوهای حرکتی بنیادی با ترکیب بدن و ناهنجاری کف پای صاف بود.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان 3 تا 6 سال منطقه یک تهران بود که تعداد 50 نفر به‌صورت داوطلبانه از مهدکودک نواک در این پژوهش شرکت کردند. جهت ارزیابی الگوهای حرکتی بنیادی از آزمون مهارت‌های حرکتی درشت اولریخ 2016، برای بررسی ترکیب بدن از دستگاه in body 270، همچنین از فتو اسکنر دیجیتالی برای ارزیابی ناهنجاری‌ کف پای صاف استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ارتباط منفی و معنی‌داری بین وزن بدن (001/0 = P)، شاخص توده بدن (001/0 = P)، درصد چربی (001/0 = P)، کف پای صاف (009/0 = P) با مهارت‌های حرکتی جابجایی و دست‌کاری وجود دارد، همچنین ارتباط بین شاخص اسکلتی- عضلانی با الگوهای حرکتی بنیادی مثبت و معنی‌دار (007/0 = P) اما با ناهنجاری‌های کف پای صاف منفی و معنی‌دار بود (004/0 = P). علاوه بر این نتایج رگرسیون خطی نشان داد که وزن بدن بیشترین پیشگویی مهارت حرکتی و شاخص اسکلتی- عضلانی بیشترین قدرت پیشگویی کف پای صاف کودکان پیش‌دبستانی را دارد (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد با تقویت الگوهای حرکتی و شاخص‌های اسکلتی- عضلانی می‌توان از بروز ناهنجاری‌های کف پا و اضافه‌وزن در کودکان جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between fundamental movement patterns and body composition and flat foot deformities in children aged 3 to 6 years

نویسندگان [English]

 • majid mohammadi 1
 • marjan rkhshan 2
 • Farzaneh Elahi Panah 3
 • davoud houmainiyan 4
1 University of Tehran
2 Master of Motor Development, University of Tehran
3 Master of Motor Behavior, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Motor Development, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction & Objective: Children have a very high ability to learn, with principled and correct planning can provide conditions for them to perform various motor activities to increase their motor reserve. Expansion of diverse motor reserves can reduce the risk of skeletal injury and obesity. In this regard, the aim of this study was to investigate the relationship between basic movement patterns with body composition and flat foot deformity.

Materials and Methods: The statistical population of the present study included children aged 3 to 6 years in district one of Tehran that 50 people from Novak Kindergarten participated in this study voluntarily. In order to evaluate the basic movement patterns, the 2016 Ulrich Coarse Motor Skills Test was used to examine the body composition of the in-body 270 device, and a digital photo scanner was used to evaluate the flat foot deformity.

Results: The results of Pearson correlation test showed a negative and significant relationship between body weight (P = 0.001), body mass index (P = 0.001), fat percentage (P = 0.001), Flat foot (P = 0.009) with movement and manipulation skills, also the relationship between musculoskeletal index with positive and significant basic movement patterns (P = 0.001) but with flat foot abnormalities It was negative and significant (P = 0.004). In addition, the results of linear regression showed that body weight has the highest predictability of motor skills and musculoskeletal index has the highest predictive power of flat feet of preschool children (P = 0.001).

Conclusion: According to the findings, it seems that by strengthening the movement patterns and musculoskeletal indicators, the occurrence of plantar fasciitis and overweight in children can be prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Motor skills"
 • , "
 • body composition"
 • flat foot"
 • ,"
 • preschool children"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 آذر 1400