تأثیر هشت هفته تمرینات تعدیل‌شده هاتایوگا بر ثبات قامت کودکان فلج مغزی اسپاستیک دایپلژیک14-7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده

مقدمه و اهداف

فلج‌مغزی یک بیماری شایع عصبی-عضلانی همراه با علائم غیر پیشرونده در کودکان می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات تعدیل‌شده هاتایوگا بر ثبات قامت کودکان فلج‌مغزی اسپاستیک-دایپلژیک می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق بر روی کودکان 14-7 سال مبتلا به ناتوانی فلج‌مغزی اسپاستیک-دایپلژیک باسطح 3تا1 در سیستم عملکردی حرکتی و صفر تا سه درجه مقیاس اصلاح شده اصلاح شده اشورث که در حال تحصیل در مدارس استثنایی جسمی-حرکتی شهر اصفهان در سال 1397 بودند؛ انجام شد. این تحقیق به روش نیمه‌ تجربی با طرح مطالعه‌ دو-گروهی همراه با دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. نمونه‌گیری پژوهش به صورت هدفمند با 14کودک مبتلا به ناتوانی فلج‌مغزی اسپاستیک-دایپلژیک انجام شد. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (7 نفر)و کنترل(7 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله تمرینات تعدیل‌شده هاتایوگا را طی هشت هفته‌ی سه جلسه‌ای به مدت 60-45 دقیقه انجام داد؛ درحالیکه گروه کنترل در هیچگونه برنامه تمرینی شرکت نداشتند. در این تحقیق جهت اندازه‌گیری ثبات‌قامت آزمودنی‌ها، تغییرات مرکز فشار در کف پاها به مدت 6 ثانیه با دستگاه فوت‌اسکن در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری و ثبت گردید. برای تحلیل آماری از آنالیز واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. تمامی تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-23 با سطح معناداری "05/0 α =" انجام شد.

یافته ها

نتایج آزمون اندازه‌های مکرر نشان داد پس از هشت هفته تمرینات تعدیل‌شده هاتایوگا، آزمودنی‌های گروه مداخله ثبات قامت معناداری را نسبت به گروه کنترل تجربه کرده‌اند. همچنین بر‌اساس نتیجه‌ی آزمون t‌مستقل کاهش نوسانات مرکز فشار درجهات قدامی-خلفی” 044/0”P=، داخلی-خارجی”033/0”P= و شاخص‌کل” 038/0”P= در گروه مداخله به‌طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود” 05/0>”p

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد انجام تمرینات تعدیل‌شده هاتایوگا می‌تواند برنامه مناسبی جهت افزایش ثبات قامت درکودکان با ناتوانی فلج‌مغزی اسپاستیک-دایپلژیک باشد.با این حال، اظهار‌نظر قطعی در این زمینه منوط به انجام تحقیقات بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of modified Hatha-yoga exercises on the postural balance of children with spastic diplegic cerebral palsy between the ages of 7-14

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shafiei 1
  • Gholam Ali Ghasemi 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Isfahan (Khorasgan Branch), Islamic Azad University, Isfhan, Iran.
2 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Background & Objectives:

Cerebral palsy is a common neuromuscular disease with non-progressive symptoms in children. The present study aimed to investigate the effect of modified Hatha-yoga exercises on the Postural Balance of children suffering from spastic diplegic of cerebral palsy.

Methods:

This quasi-experimental study is followed by a pretest, posttest, and follow-up design with a control group. The population of this study included children, aged 7-14 years old, with spastic diplegic of cerebral palsy studying at Exceptional Schools for the Disabled Students (ESDS) in the province of Isfahan in 2019. In order to determine the level of their disability, GMFCS (I to III levels) and E&R (0 to 3 degrees) were applied based on Modified Modified Ashworth scale (MMAS) approach. In this regard, 14 qualified participants were selected by a convenience sampling strategy, and then they were randomly assigned into two groups (i.e., control and experimental groups) equally. The experimental group received an intervention including an eight-week modified Hatha yoga exercise and three sessions a week; while the control group did not receive any intervention. In this study, the change in the center of pressure in participants’ feet sole was recorded for a six-second period considered as their Postural Balance using a scan device at pre-test and post-test. Finally, the data were analyzed using repeated measures analysis and independent t-test significantly at p<0.05(SPSS version 23).

Results:

The results revealed that the intervention significantly improved Postural Balance in the experimental as compared to the control group. Also, the reduction of pressure center fluctuations in anterior-posterior (P = 0.044), internal-external (P = 0.033) and total index (P = 0.038) in the intervention group was significantly higher than the control group (p <0.05).

.

Conclusion:

Modified Hatha Yoga exercises can be considered as a suitable exercise to improve Postural Balance in the children with spastic diplegic CP. However, a definite statement in this regard is subject to further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral Palsy
  • Diplegic spastic
  • Hatha yoga
  • Postural Balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1400