مقایسه‌ی اثرات هشت هفته تمرین دویدن بر روی تردمیل و سطح زمین بر فعالیت الکتریکی عضلات افراد مبتلا به زانوی پرانتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد تمام فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ناکارآمدی در عضلات و اجزای عمل‌کننده بر مفصل زانو باعث ایجاد عارضه‌‌‌های مختلفی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به عارضه زانوی پرانتزی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثرات هشت هفته تمرین دویدن بر روی تردمیل و سطح زمین بر فعالیت الکتریکی عضلات افراد مبتلا به زانوی پرانتزی بود.

روش‌شناسی: پژوهش‌ حاضر از نوع نیمه‌تجربی و آزمایشگاهی بود. 45 پسر مبتلا به زانوی پرانتزی بصورت نمونه‌گیری دردسترس در سه گروه کنترل، تمرین روی زمین و تمرین روی تردمیل به طور تصادفی قرار گرفتند. تمرینات دویدن هشت هفته در گروه‌های تمرینی اجرا شد. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب بوسیله دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. جهت تحلیل‌های آماری از آنالیز واریانس ترکیبی با اندازه‌های تکراری در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد در افراد مبتلا به زانوی پرانتزی بعد از اجرای تمرینات دویدن روی تردمیل، فعالیت الکتریکی عضلات دوسر رانی و دوقلوی داخلی طی فاز تماس پاشنه افزایش معنی‌دار داشته است. همچنین نتایج نشان داد فعالیت الکتریکی عضلات دوسر رانی و پهن خارجی در گروه افراد مبتلایان به زانوی پرانتزی بعد از تمرینات دویدن بر روی زمین افزایش معنی‌داری را نشان داده است. در فاز نوسان نیز نشان داده شد فعالیت الکتریکی عضلات درشت نی قدامی، سرینی میانی و نیمه وتری در گروه مبتلایان به زانوی پرانتزی پس از اجرای تمرینات دویدن روی سطح زمین افزایش معنی‌داری را دارا می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت احتمالا دویدن بر روی تردمیل توانسته در بهبود فعالیت عضلات و همچنین در پیشگیری از پیشرفت عارضه زانوی پرانتزی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of eight weeks of running training on a treadmill and ground surface on muscle activity in individuals with genu varum

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Naseri 1
 • Amirali Jaafarnejad 2
 • Marefat Siahkuhian 3
1 MSc. of Sports Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: Inefficiency in the muscles and components acting on the knee joint causes various complications, including the genu varus misalignment. The aim of this study was to investigate the effects of eight weeks of running training on a treadmill and ground surface on muscle activities in individuals with genu varus.

Methodology: The present study was a quasi-experimental and laboratory type. Forty-five boys with genu varus were randomly divided into three groups: control, ground training and treadmill training. Running exercises were performed for eight weeks in intervention groups. Electrical activity of selected muscles was recorded by electromyography system. For statistical analysis, mixed analysis of variance with repeated measures were used at a significant level of 0.05.

Results: The results showed that in patients with genu varus, by performing running exercises on the treadmill, the electrical activity of the biceps femoris and gastrocnemius medialis muscles increased significantly during the heel contact phase. The results also showed that the electrical activity of the biceps femoris and vastus latralis muscles in the running exercises group on the ground significantly increased. In the swing phase of running, it was also shown that the electrical activity of the tibialis anterior, gluteus medius and semitendinosus muscles in the running exercise group on the ground significantly increased.

Conclusion: According to the results, it can be concluded that running on a treadmill may have been effective in improving muscle activity and also in preventing the progression of the knee genu varum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Running
 • Treadmill
 • Genu varus
 • Electrical muscle activity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آذر 1400