مقایسه تعادل، قدرت و دامنه حرکتی ران و مچ پا در ورزشکاران با و بدون نقص والگوس داینامیک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه و اهداف

والگوس دینامیک زانو الگوی تغییر یافته حرکت یا تغییر در ترازبندی اندام تحتانی است که منجر به تغییر عملکرد اندام تحتانی در صفحه فرونتال و جذب نیروی عکس‌العمل زیاد توسط لیگامان‌های زانو در طول فعالیت‌های ورزشی شده که منجر به افزایش آسیب ACL می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تعادل، قدرت و دامنه حرکتی ران و مچ پا در ورزشکاران با و بدون نقص والگوس داینامیک زانو انجام شد.

مواد و روش ها

روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و از نوع علی ـ مقایسه ای بود. جهت انجام این مطالعه 60 ورزشکار انتخاب و در دو گروه 30 نفری بدون نقص والگوس داینامیک زانو و با نقص والگوس داینامیک زانو قرار گرفتند. در این مطالعه برای تشخیص نقص والگوس داینامیک زانو از آزمون پرش تاک استفاده شد. دامنه حرکتی مفصل ران و مفصل مچ پا با استفاده از گونیامتر یونیورسال و قدرت ایزومتریک عضلات ران و مچ پا با بهره‌گیری از قدرت سنج دستی تعیین گردید. علاوه بر این تعادل ایستا و پویا به ترتیب با آزمون های لک لک و Y ارزیابی شدند. برای مقایسه میانگین متغیر‌ها در دو گروه از آزمون T مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها

نتایج مربوط به یافته های تحقیق نشان داد بین تعادل ایستا (005/0=p)، تعادل پویا (05/0 ≥p )، قدرت ابداکشن (03/ 0=p ) و چرخش خارجی ران (01/ 0=p ) و دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا (03/0 =p ) بین دو گروه با و بدون نقص والگوس داینامیک زانو تفاوت معنی داری وجود دارد. به صورتی که افراد بدون والگوس داینامیک زانو عملکرد بهتری در مقایسه با افراد با والگوس داینامیک زانو داشتند. اما این تفاوت در سایر متغیرها بین دو گروه معنی دار نبود.

نتیجه گیری

نتایج نشان دهنده اهمیت قدرت و دامنه حرکتی در کاهش نقص والگوس داینامیک زانو است و در طراحی تمرینات باید به این موارد توجه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of balance, strength and range of motion of the hip and ankle in athletes with and without Dynamic Knee Valgus defect

نویسندگان [English]

 • hojjat ghassab dehkharghani 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • mehri Mohamadi dangralu 1
 • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 3
1 urmia university
2 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Pathology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
چکیده [English]

Background and Aims: Valgus dynamic knee is a modified pattern of movement or alignment of the lower limb that results in lower limb function in the frontal plane and excessive reaction force absorbed by the knee ligaments during exercise that increases ACL injury. The aim of this study was to Comparison of balance, strength and range of motion of the hip and ankle in athletes with and without Dynamic Knee Valgus defect.

Materials and Methods: The method of the present study was quasi-experimental and causal-comparative. 60 athletes were selected and divided into two groups of 30 people with and without Dynamic Knee Valgus defect. the tuck jump test was used to evaluate the Dynamic Valgus defect of the knee. In this study, the range of motion of the knee joint and ankle joint were determined using a goniometer and the isometric strength of the hip and ankle muscles was determined using a hand MMT. Then static and dynamic balance were evaluated by stork and Y tests, respectively. Independent t-test in SPSS software was used to compare the means of variables in the two groups.

Results: The results of the research findings showed between static balance (p=0.005), dynamic balance (p≤0.05), abduction strength (p=0.03) and external rotation of the hip (p=0.01) and There is a significant difference in the range of motion of the ankle dorsiflexion (p=0.03) between the two groups with and without Dynamic Knee Valgus. People without Dynamic Knee Valgus performed better than people with Dynamic Knee Valgus. But this difference in other variables between the two groups was not significant.

Conclusion: The results show the importance of improving the strength and range of motion in reducing the dynamic valgus defect of the knee and should be considered during the design of exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • balance
 • range of motion
 • strength
 • Dynamic Knee Valgus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آذر 1400