بررسی حساسیت روش نسبت در استخراج پدیده فلکشن ریلکسیشن در افراد داری درد مزمن غیر اختصاصی کمر و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیومکانیک گروه علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از این مقاله بررسی حساسیت روش نسبت در استخراج پدیده فلکشن ریلکسیشن در دو گروه سالم و دارای درد مزمن غیر اختصاصی کمر است.

مواد و روش ها: 10 فرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و10 فرد سالم از داوطلبان شرکت کننده در این مطالعه بودند. هر شرکت کننده حرکت خم شده رو به جلو با زانوی صاف را انجام دادند هر حرکت خم شدن به جلو شامل چهار مرحله (مرحله 1) ایستاده در موقعیت شروع 2) فلکشن تنه با سرعت ثابت(با استفاده از مترونوم) 3) در حالت خم شدن کامل 4) اکستنشن تنه تا حالت ایستاده) بود که هر کدام از موقعیت ها به مدت 5 ثانیه و 3 بار این کار را انجام دادند.

نتایج: نتایج نشان داد که حساسیت تمامی حالات روش نسبت به جز حالت سوم(60 درصد) در تشخیص پدیده فلکشن ریلکسیشن در افراد سالم 100 درصد حاصل شد اما در گروه کمردردی حساسیت حالت اول 70 درصد، حالت دوم 80 درصد، حالت سوم 40 درصد، حالت چهارم 50 درصد، حالت پنجم 40 درصد و حالت ششم 50 درصد استخراج گردید.

نتیجه گیری: روش های نسبت(به جز حالت دوم) برای استخراج پدیده فلکشن ریلکسیشن در افراد سالم معتبر بوده اما هنگام استفاده از این روش برای افراد کمردردی می بایست با احتیاط از این روش استفاده گردد و در حقیقت حالت دوم برای استخراج پدیده فلکشن ریلکسیشن در افراد کمر دردی معتبر می باشد.

واژه های کلیدی: فلکشن ریلکسیشن ، کمردرد ، عضلات راست کننده ستون فقرات

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of sensitivity of the ratio method in extracting Flexion-Relaxation Phenomenon in two healthy groups with chronic non-specific low back pain

نویسندگان [English]

  • Saeed Ilbeigi 1
  • Mohammad Yousefi 2
  • Hadi Moazzeni 3
1 Associate Professor of Biomechanics, Department of Sports Science, Birjand University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Master student of the Department of Sports Sciences, Faculty of Sports Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Aim: The aim of this study was to evaluate the sensitivity of the ratio method in extracting FRP in two healthy groups with chronic non-specific low back pain.

Materials and Method: 10 patients with non-specific chronic low back pain and 10 healthy individuals were volunteers participating in this study. Each participant performed a forward bending motion with a straight knee. Each forward bending motion consisted of four steps (Step 1) standing in the starting position. 2) Trunk flexion at a constant speed (using a metronome) 3) In full bending mode (4) trunk extension to standing position), each of which did this for 5 seconds and 3 times.

Results: The results showed that the sensitivity of all modes of the Ratio method except the third mode (60%) in the diagnosis of FRP in healthy individuals was 100%, but in the low back pain group, the sensitivity of the first mode is 70%, the second mode 80%, the third mode 40% The fourth mode was 50%, the fifth mode was 40% and the sixth mode was 50%.

Conclusion: Ratio methods (except for the second case) to extract the FRP are valid in healthy people, but when using this method for people with low back pain, this method should be used with caution and in fact the second mode to extract the phenomenon Relaxation flexion is valid in people with low back pain.

Keywords: flexion-Relaxation, Low back pain, Erector spine

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexion-Relaxation
  • Low back pain
  • Erector spine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1400