بررسی ارتباط ریسک‌های عصبی عضلانی با تعادل در فوتبالیست های مبتلا به نقص ولگوس داینامیک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دکترای فیزیوتراپی، استاد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

مطالعه حاضر با هدف تعیین پارامترهای مختلف عصبی عضلانی اثرگذار بر تعادل ایستا و پویا فوتبالیست‌های نوجوان مبتلا به نقص والگوس داینامیک زانو انجام شد.

مواد وروش‌ها

تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل فوتبالیست‌های نوجوان مبتلا به نقص والگوس داینامیک بود که 83 نفر (سن: 72/0 ± 63/12 سال، قد: 07/0 ± 69/1 متر، وزن: 74/7 ± 23/58 کیلوگرم، شاخص توده بدنی: 38/2 ± 32/20 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت هدف‌دار از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این مطالعه وجود والگوس داینامیک زانو با آزمون اسکات قدرت عضلات تنه و ران با ام ام تی، استقامت تنه با آزمون‌های مک گیل و دامنه حرکتی مفاصل ران و مچ پا با گونیامتر ارزیابی شد. همچنین تعادل ایستا و پویا به ترتیب با آزمون بس استیک و Y ارزیابی شدند. جهت بررسی ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. کلیه عملیات آماری به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

یافته‌ها

نتایج ارتباط معنی داری بین تعادل ایستا با متغیرهای تحقیق (05/0≥P) به غیر از قدرت فلکشن تنه (16/0=P) و دامنه حرکتی (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of various neuromuscular parameters affecting static and dynamic balance in adolescent soccer players with Dynamic Knee Valgus defect

نویسندگان [English]

 • hamed babagoltabar samakoush 1
 • Ali Asghar Norasteh 2
1 University of Guilan
2 Professor of Physiotherapy, Department of Corrective Exercises and Sport Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of this study was to investigate the different neuromuscular parameters that affect the static and dynamic balance in adolescent soccer players with Dynamic Knee Valgus defect.

Materials and Methods: The present study was a correlational study. The statistical population of this study included adolescent soccer players with dynamic valgus deformity of the knee, which was 83 people (age: 12.63 ± 0.72 years, height: 1.69 ± 0.07 meter, weight: 23.23 ± 7.74 58 kg, BMI: 20.32 ± 2.38 kg /m2) were purposefully selected from the statistical population. In this study, the presence of dynamic knee valgus was assessed by the squat test, the strength of the trunk and hip muscles assessed by MMT, trunk endurance also evaluated by with McGill tests, and ROM of hip and ankle joints assessed with a goniometer. Also, the static and dynamic balance were evaluated by the stork test and Y balance test, respectively. The Pearson correlation coefficient test was used to examine the relationship at a significance level of 0.05. All statistical operations were performed by SPSS software version 24.

Results: The results showed a significant relationship between static balance and research variables (P≤0.05) except trunk flexion strength (P=0.16) and ROM (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Valgus Defects
 • Strength
 • ROM
 • Balance
 • Endurance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1400