مقایسه روش های مختلف درمانی بر روی درد، ناتوانی عملکردی و فعالیت و ضخامت عضلات ناحیه کمری لگنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه هرمزگان-عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی

چکیده

کمردرد یکی از شایعترین دلایل محدودیت فعالیت عای روزمره می باشد.درمان های مختلفی مانند الکتروتراپی، هیدروتراپی، تمرین درمانی برای بهبودی کمردرد مزمن غیر اختصاصی پیشنهاد شده هست. هدف از تحقیق حاضر، مرور بر مطالعاتی است که اثر روش های درمانی مختلف کمردر مزمن غیر اختصاصی را بررسی کرده اند.

مواد و روش ها: جستجو مقالات در فاصله زمانی 2016 تا 2021 میلادی و از طریق بانک های اطلاعاتی google scholar,

Science Direct, PubMed, PsycINFO، با استفاده از کلیدواژه های مرتبط شامل کمردرد مزمن غیر اختصاصی، تمرین درمانی، فیزیوتراپی، منوال تراپی، الکتروتراپی انجام گردید و معیارهای ورود، مطالعاتی بودند که به اثر روش های درمانی مختلف بر بهبود کمردرد مزمن غیر اختصاصی پرداختند. جهـت بررسـی کیفیـت مقـالات وارد شـده از مقیـاس PEDRO اسـتفاده گردیـد.

یافته ها: از میان مقالات یافت شده، تعداد 15 مقاله معیارهای ورود را کسب نمودند. این مطالعات به طور عمده به اثر درمان های مختلف از جمله تمرین درمانی با تاکید بر تمرینات ثبات دهنده بر روی درد، ناتوانی عملکردی و ضخامت عضلات ناحیه کمری لگنی پرداختند.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که روش های مختلف درمانی و تمرینی با هدف کاهش درد، بهبود عملکرد و ضخامت عضلات، می تواند اثر مثبتی را در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی داشته باشد. اما تمریناث ثبات دهنده مرکزی با تاکید بر عضلات عمقی تاثیر بهتری بر کاهش درد، ناتوانی عملکردی و ضخامت عضلات دارند. در هر صورت نیاز به مطالعات بیشتری در آینده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of different treatment methods on pain, functional disability and activity and thickness of pelvic lumbar muscles in patients with non-specific chronic low back pain: A review study

نویسندگان [English]

  • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 1
  • aazam abbaszadeh 2
1 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
2 Instructor, Dept. of Sport Sciences of University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Back ground and purpose: Low Back Pain (LBP) is the most common cause of daily activities restriction and functional disability. Of various chronic LBPs, the most common type is chronic non-specific LBP. many therapies are suggested for this disability. exercise therapy, electrotherapy, hydrotherapy. the purpose of present study is to systematically review studies that have investigated effect of different methods to treat nonspecific chronic low back pain.

Material and methods: Searches were conducted from 2016 to 2021 years from databases of google scholar, Since Direct, PubMed, PsycINFO, using keywords including Exercise therapy, Corrective Exercise, electrotherapy, treatment, Chronic Low Back Pain. Studies investigating the effect of different methods on pain relief and disability in patients with chronic low back pain were included. PEDRO scale was used to check the quality of articles Findings: A total of 15 articles were selected based on inclusion criteria. These studies mainly examined the effect of therapeutic methods on pain, functional disability, lumbopelvic thickness and activities in people with non-specific chronic low back pain.

conclusion: it sounds different protocols of therapies on nonspecific chronic low back pain are effective on relieve pain, functional disability, thickness of lumbopelvic muscles. segmental stabilizing exercises focus on deep muscles are more effective than general therapies. Future studies should test this multivariable model and further assess specific patient-level characteristics and exercise types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonspecific chronic low back pain
  • functional disability
  • muscle thickness
  • interventions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1400