بررسی اثر آنی بازخورد بر عملکرد ورزشکاران با نقص های الگوهای حرکتی اندام تحتانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی دکتری/گروه آسیب های ورزشی و تمرینات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: وقتی الگوهای حرکتی با نقص همراه باشند، حرکت ناکارآمد، ناهماهنگ و دشوار است. از نظر عملکرد و اجرا، الگوی حرکتی مناسب به معنای حرکت بهتر است. در واقع حرکت کارآمدتر به معنی انرژی بیشتر در دسترس برای استقامت، قدرت بیشتر با تلاش کمتر، تحرک و چابکی بیشتر است. مطالعات زیادی اثر بازخورد بر بهبود نقص های الگوهای حرکتی به عنوان عوامل خطرزا برای رباط صلیبی قدامی را گزارش نمودند. هدف از این مطالعه یافتن پاسخ این سوال است که آیا بازخورد بر روی اجرا افراد هم تاثیر می گذارد یا خیر؟
روش‌ بررسی: این پژوهش یک مطالعه مروری نظامند است که در آن تمامی مقالات منتشر شده در ارتباط با مطالعه حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی خارجی از جمله، گوگل اسکولار ، پابمد ، ساینس دایرکت و پایگاه های اطلاعاتی داخلی از جمله مگ ایران ، ایرانداک با کلید واژه های videotape augmented feedback، augmented feedback، feedback، jump landing، immediate effect از 2000 تا سال 2020 صورت گرفته است.
یافته ها: پس از بررسی متن کامل 45 مقاله در نهایت 10 مقاله مطابق با هدف پژوهش انتخاب شد. از این 10 مطالعه دو مقاله مرور نظامند، یک مقاله مرور نظامند و متاآنالیز و هفت مطالعه مداخله ای بودند. در همه ی مطالعات انجام شده بازخورد تاثیر مثبتی بر روی بیومکانیک اندام تحتانی داشت. سه مطالعه تاثیر بازخورد بر اجرا را بررسی کردند .که از این سه مطالعه دو مطالعه بیان کرده بود که بازخورد باعث افت اجرا می شود مطالعه ی دیگری بیان کرده بود که بازخورد بر اجرا تاثیری نداشته است.
نتیجه گیری: در تمام مطالعات بررسی شده این مقاله بازخورد باعث بهبود نقص های الگوهای حرکتی به عنوان عوامل خطرزا برای رباط صلیبی قدامی می شود، اما برای یافتن پاسخ این سوال که آیا بازخورد بر روی اجرا افراد هم تاثیر می گذارد یا خیر به مطالعات بیشتری در آینده نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the immediate effect of feedback on the performance of athletes with lower limb movement pattern defects

نویسندگان [English]

  • ali asghar norasteh 1
  • mohadeseh ashrafizadeh 2
1 Associate Professor of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 PhD Candidate/Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: When movement patterns are flawed, movement is dysfunctional, uncoordinated, and difficult. In terms of performance and execution, a proper movement pattern is better for the meaning of movement. In fact, more efficient movement means more energy available for endurance, more power with less effort, more mobility and agility. Further studies reported the effect of feedback to improve the drawing of movement patterns as a risk factor for the anterior cruciate ligament. The purpose of this study is to find the answer to the question of whether feedback affects the performance of other people or not?
Materials and Methods: This research is a narrative review study in which all articles published in connection with the present study by searching in foreign databases such as Google Scholar, PabMed, Science Direct and domestic databases such as Meg Iran, Irandak with the keyword Videotape augmented feedback, augmented feedback, feedback, jump landing, immediate effect has been done from 2000 to 2020.
Results: In all of the studies reviewed in this paper, feedback suggests patterns of movement patterns as a risk factor for anterior cruciate ligament, but. But to find the answer this year, whether the feedback on the run will make you continue your research if needed?
Conclusion: In many studies, feedback improved movement patterns, but in relation to performance, some studies stated that feedback reduced performance and others stated that feedback improves performance, so to understand the effect of feedback on performance, further studies the future is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • videotape augmented feedback
  • augmented feedback
  • feedback
  • jump landing and immediate effect

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 آبان 1400