تأثیر تمرینات عملکردی معلق تی‌آر‌ایکس بر قدرت اندام تحتانی، تحرک پذیری و تعادل عملکردی و ترس از سقوط مردان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ورزشی، دانشگاه رجا، قزوین ، ایران

2 استادیار علوم ورزشی، دانشگاه رجا، قزوین، ایران

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
کاهش پیش‌رونده ظرفیت‌های فیزیولوژیکی و افت توانایی در پاسخ به استرس‌های محیطی با افزایش سن موجب افزایش آسیب‌پذیری افراد سالمند نسبت به اختلالات می‌شود. یکی از مشکلات گسترده و مهم در دوران سالمندی کاهش تعادل، افزایش زمین خوردن و ترس از سقوط است. تعادل متأثر از قدرت، حس عمقی و سرعت عکس‌العمل فرد بوده و مهم‌ترین قابلیت انسان برای جلوگیری از سقوط و افتادن است. حفظ قدرت عضلانی و تحرک پذیری عملکردی یکی از عوامل مؤثر در احراز یا میزان موفقیت در حفظ تعادل و کنترل قامتی به شمار می‌رود. تمرینات مقاومتی معلق با TRX، روش تمرینی متشکل از تمرینات مقاومتی با استفاده از وزن بدن و نیروی جاذبه است که به‌طور جامعی، طیف گسترده از فاکتورهای جسمانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بااین‌حال، مطالعات اندکی در زمینه تمرینات TRX برای رده سنی سالمندی انجام‌شده است و به‌ویژه تمرینات عملکردی متناسب با دوره سالمندی و زندگی روزانه و نیازهای آن‌ها کمتر موردتوجه قرارگرفته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات عملکردی معلق TRX بر قدرت اندام تحتانی، تحرک پذیری و تعادل عملکردی و ترس از سقوط مردان سالمند بود.
مواد و روش ها
این یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با استفاده از گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل 30 مرد سالمند با میانگین سنی (سنی 4±9/67 سال، قدی 7±2/173، وزنی 9±7/76 کیلوگرم، نمایه توده بدنی 2±5/25 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 2±1/27) بر اساس بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G-power با قدرت آماری 95٪ ، اندازه اثر 05/0 و آلفا 05/0 برآورد شد (شکل 1). افراد گروه تمرین، تمرینات معلق را با بند TRX و شدت متوسط انجام دادند. هر جلسه آموزشی یک ساعت به طول انجامید. قدرت اندام تحتانی، تعادل عملکردی، تحرک پذیری عملکردی و ترس از سقوط به ترتیب توسط آزمون 30 ثانیه نشست‌وبرخاست روی صندلی، آزمون تعادلی برگ، آزمون برخاستن و راه رفتن زمان‌دار و پرسشنامه مقیاس بین‌المللی کارآمدی ترس از سقوط در دو مرحله قبل و بعد از مطالعه اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS 19 از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای مقایسه تفاوت بین گروه ها، از آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی داری 05/0 تعیین شد.
یافته ها ( دو جدول/نمودار مجاز می باشد و اعداد و توضیحات داخل جداول و نمودار جز کلمات محاسبه می گردد.)
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای قدرت اندام تحتانی، تعادل و تحرک پذیری عملکردی در گروه تمرین TRX با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری دارد (001/0> p). اما ترس از افتادن در گروه آموزشی TRX تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل نداشت (05/0>p).
جدول 1. نتایج تحلیل کوواریانس برای 2 گروه آزمون برای متغیرهای تحقیقنتیجه گیری
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش سن، کاهش قدرت عضلات است که می‌تواند تعادل و تحرک پذیری سالمندان را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار دهد. ازآنجایی‌که تمرینات TRX ماهیتی مقاومتی دارند و از وزن بدن و نیروی جاذبه استفاده می‌کند احتمالاً می‌توانند از طریق تسهیل در عمل واحدهای عضلانی بزرگ و تند انقباض، افزایش هماهنگی عضلات و تحریک سیستم‌های عصبی عضلانی و افزایش تعداد تارچه عضلانی موجب بهبود قدرت شوند. همچنین تمرینات معلق TRX نیازمند دستیابی و حفظ تعادل برای ایجاد ثبات بدن بر روی یک سطح ناپایدار هستند. این تمرینات از طریق تأثیرگذاری بر حس عمقی، قدرت عضلانی، ثبات مفصلی و هماهنگی حرکتی باعث بهبود تعادل و تحرک پذیری عملکرد می‌شود. در مطالعه حاضر تمرینات TRX، قدرت اندام تحتانی، تعادل و تحرک پذیری عملکردی را در افراد سالمند بهبود داد که می‌تواند از طریق عوامل ذکرشده فوق باشد. اما در مطالعه حاضر ترس از سقوط تغییری نکرد که به علت استفاده از سالمندان جوان و برخورداری از آمادگی بدنی نسبتاً خوب آن‌ها بود که در قبل از مطالعه مشکلی از این بابت نداشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات TRX برای بهبود وضعیت بدنی افراد سالمند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

TRX suspension functional training on functional balance and mobility, lower limb strength and fear of falling in older adult men

نویسندگان [English]

 • Masoud Moradi 1
 • Zohreh Eskandari 2
 • Masoud Mirmoezzi 3
1 Master of sport sciences, Raja University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of sport sciences, Raja University, Qazvin, Iran
3 Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Progressive decline in physiological capacity and loss of ability to respond to environmental stresses due to aging; increased the vulnerability of older adult to disorders. One of the widespread and important problems in old age is decreased balance, increased falling and fear of falling. Balance is affected by strength, proprioception and speed of reaction and is the most important human ability to prevent falling. Maintaining muscle strength and functional mobility is one of the effective factors in achieving or maintaining success in balance and posture control. Suspended resistance training with TRX is a method consisting of resistance training that uses body weight and gravity and comprehensively covers a wide range of physical factors. However, few studies have been conducted on TRX exercises for the elderly, and in particular, functional exercises appropriate to aging and daily life and their needs have received less attention. The aim of this study was to investigate the effect of TRX suspended functional training on lower limb strength, functional balance and mobility, and fear of falling in older adult men.
Materials and Methods: This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design using a control group. The study population consists of 30 elderly men with a mean (age= 67.9±4 yrs, height= 173.2±7 cm, weight= 76.7± 9 kg, BMI= 25.5 ± 2 Kg /m2 and fat percentage= 27.1±2) Based on the inclusion and exclusion criteria of the study, they were selected voluntarily. The sample size was estimated using G-power software with a statistical power of 95%, effect size of 0.5, and alpha of 0.05 (Figure 1). The subjects in the exercise group performed suspended training using the TRX strap and moderate intensity. Each training session lasted one hour. Lower limb strength, functional balance, functional mobility and fear of falling, respectively, by 30 second chair stand test (30CST), Berg Balance Scale (BBS), Timed Up and Go (TUG), and Falls Efficacy Scale international (FES-I), in two stages before and after the study were measure. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the collected data in SPSS 19 software. To compare the differences between groups, ANOCOVA and bonferroni post hoc test was used. The significance level was set at 0.05.
Results: The results of the present study showed that lower limb strength, functional balance and mobility in the TRX training group were significantly different from the control group (p≤0.001). But the fear of falling in the TRX training group was not significantly different from the control group (p>0.05; Table 1).
Conclusion: One of the most important consequences of aging is a decrease in muscle strength, which can greatly affect the balance and mobility of the elderly. Because TRX exercises are resilient in nature, they can potentially improve strength by facilitating the use of large and fast-twitch muscle units, increasing muscle coordination and stimulating the musculoskeletal system, and increasing the number of muscle fibers. TRX suspension exercises also require gaining and maintaining balance to stabilize the body on an unstable surface. These exercises improve balance and functional mobility by affecting proprioception, muscle strength, joint stability, and motor coordination. In the present study, TRX exercises improved lower limb strength, balance, and functional mobility in the elderly, which could be through the above factors. However, in the present study, the fear of falling did not change, which due to the use of young elderly and relatively good physical fitness, they did not have any problems in this regard before the study. Therefore, it is recommended to use TRX exercises to improve the physical condition of the elderly.
Keywords: TRX, Balance, Mobility, Fear of falling, Elderly
Figure 1: Flowchart of the study

Table 1: Results of analysis of covariance for two test groups

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines
This study was approved by the ethics committee of Qazvin University of Medical Sciences (Code: IR.QUMS.REC.1400.257). Ethical principles are fully considered in this article. Also, all participants were aware of the research process and could leave the research process at any time. Their information was kept confidential.
Funding
Although the article is extracted from the MSc, but it did not receive any grant from funding agencies in the public, commercial, or non-profit sectors..
Authors' contribution
Conceptualization, methodology: Masoud Mirmoezzi; Draft writing, analysis, Masoud Moradi; Editing and finalization: Zohreh Eskandari
Conflict of interest
There was no conflict of interest in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TRX
 • Balance
 • Mobility
 • Fear of falling
 • Elderly

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 28 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 12 آبان 1400