تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک خون شریان فمورال دوطرفه مردان ‏میانسال متعاقب آنژیوپلاستی عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، پژوهشکده علوم حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، کرج، ایران

4 پزشک عمومی، فیزیوتراپیست، رئیس مرکز بازتوانی بیمارستان قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
زندگی بی‌تحرک و غیرفعال سبب بروز بیماری‌های قلبی و ‌عروقی از جمله آترواسکلروز شده با وجود مداخلات درمانی از جمله ‏آنژیوپلاستی بر روی این بیماران، بروز تنگی مجدد محتمل است. برای پیشگیری و جلوگیری از تنگی مجدد شریان‌ها، تمرینات ‏توانبخشی می‌تواند ازطریق اصلاح بیومکانیک جریان خون باعث بهبود عملکرد، ساختار عروق و جریان خون آنها شود. هدف از انجام ‏تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر متغیرهای منتخب بیومکانیک خون شریان ‏فمورال دوطرفه مردان میانسال، سه تا هفت ‏روز پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر بود.‏
مواد و روش‌ها
‏ این تحقیق نیمه آزمایشی، آینده نگر و با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. 30 بیمار عروق کرونر قلب که تحت آنژیوپلاستی ‏عروق کرونر قرارگرفته بودند با رده سنی45 تا60 سال، از بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک بازتوانی مرکز قلب تهران در دو گروه آزمایش و ‏کنترل(هر گروه 15 نفر)، آزمودنی‌های تحقیق را تشکیل دادند. سرعت، فشار و شدت جریان خون سیستول و دیاستول، قبل و بعد از انجام ‏تمرینات اندازه‌گیری شد. برنامه تمرین هوازی بر اساس دستورالعمل ‏ACSM‏ به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه به ‏مدت 40 دقیقه روی سه وسیلهء تریدمیل، ارگومتر بازویی و دوچرخه کارسنج، برای هر بیمار انجام شد. گروه کنترل از بین افرادی انتخاب ‏شد که تمایلی به انجام برنامه بازتوانی نداشتند و در طول مدت برنامه از آن‌ها خواسته شد که فعالیت ورزشی خاص نداشته و فقط توصیه ‏به سه روز پیاده روی در هفته شد. برای مشخص کردن توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون شاپیروویلک و از آزمون لون برای بررسی واریانس ‏داده‌ها و همگن بودن داده‌های آزمودنی‌ها در گروه آزمایش و کنترل و جهت معناداری از آزمون‌های تحلیل کوواریانس، تی جفتی و ویل ‏کاکسون در سطح 05/0 استفاده گردید.‏
‏ یافته‌ها
‏ آزمودنی ها در گروه آزمایش و کنترل، کمی اضافه وزن داشته و مساحت سطح بدن آزمودنی ها در گروه آزمایش تاحدودی بیشتر از گروه ‏کنترل بود. در این آزمودنی‌ها، ضربان قلب استراحتی و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در هر دو گروه، در یک سطح بود؛ اما ضربان ‏قلب بیشینه گروه کنترل کمتر از گروه آزمایش بود. نتایج تحقیق، نشان داد که در تاثیر تمرین هوازی بر متغیرهای سرعت جریان خون، ‏فشارخون و شدت جریان خون در فاز سیستول و دیاستول، بین گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری وجود نداشت. ‏
نتیجه‌گیری
اثر تمرین بر روی گروه آزمایش، مورد تایید قرار نگرفت، این موضوع می تواند به علت سن بیماران و تغییرات ساختاری شریان‌ها با توجه ‏به ماهیت آن‌ها (افزایش سختی رگ و کاهش خاصیت الاستیکی شریان‌ها به ویژه در شریان‌های محیطی) به واسطه بیماری‌های قلبی-‏عروقی و همینطور تاثیر افزایش سن بر کارکرد خون و به‌تبع متغیرهای بیومکانیکی آن باشد. می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش تاثیر ‏تمرینات توانبخشی بر روی شریان‌های محیطی نسبت به شریان‌های مرکزی، شدت و مدت زمان تمرین بیشتری برای رسیدن به ‏نتیجه‌ی مورد نظر نیاز است. ‏
واژه‌های کلیدی
آنژیوپلاستی عروق کرونر، شریان فمورال، تمرین هوازی، مردان میانسال، بیومکانیک خون

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic exercise on selected blood ‎biomechanical variables Bilateral Femoral in middle-aged men following ‎angioplasty

نویسندگان [English]

 • Atefe Mehrafrazi 1
 • Heydar Sadeghi 2
 • Mona Eghbal Behbahani 3
 • Mostafa Nejatian 4
1 MA student in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 2. Professor, Department of Sport Biomechanics and Injuries, Faculty of Physical Education and Sport ‎Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. Professor, Department of Sport Biomechanics, Kinesiology Research Center, Kharazmi
3 MA student in Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Injuries, Faculty of Physical ‎Education and Sport Sciences, Azad University, Karaj, Iran
4 MD, PT, Cardiac rehabilitator, Head of Rehabilitation Center of Tehran Heart Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction & Objective
A sedentary lifestyle leads to cardiovascular disease including atherosclerosis. Despite the ‎application of therapeutic interventions such as angioplasty on these patients recurrence of ‎stenosis is possible. Therefore, to prevent of the arteries occlusion, the study of the effect of ‎rehabilitation exercises can improve the function, structure of blood vessels and their blood ‎flow by modifying the biomechanics of blood flow. In this study, the effect of eight weeks ‎of aerobic exercise on selected biomechanical variables of bilateral femoral artery blood in ‎middle-aged men up to seven days after coronary angioplasty was investigated.‎
Methodology
‎ This research is quasi-experimental, prospective with pre-test and post-test design. Thirty ‎patients with coronary angioplasty who underwent coronary angioplasty, ranging in age ‎from 45 to 60 years, were among the patients referred to the Tehran Cardiac Rehabilitation ‎Clinic in two experimental and control groups (15 people in each group). Systolic and ‎diastolic blood flow velocity, pressure, and intensity were measured before and after ‎exercise. The aerobic exercise program was performed according to ACSM instructions for ‎eight weeks and three sessions per week, each session lasting 40 minutes on three ‎treadmills, an arm ergometer and a workhorse, for each patient. The control group was ‎selected from those who did not want to do a rehabilitation program and during the program ‎they were asked not to do any specific sports activities and were only advised to walk three ‎days a week. To determine the normal distribution of data from Shapiro-Wilk ‎ test and ‎Leven test to examine the variance of the data and the homogeneity of the data of the ‎subjects in the experimental and control groups and Analysis of covariance, paired t-test and ‎Will Coxon at the level of 0.05 were used for significance.‎
Results ‎
The participants in the experimental and control groups were slightly overweight and the ‎body surface area of the participants ‎ in the experimental group was larger than the control ‎group. In these subjects, resting heart rate and systolic and diastolic blood pressure were at ‎the same level in both groups; But the maximum heart rate of the control group was lower ‎than the experimental group.The results showed that there was no significant difference ‎between the experimental and control groups in the effect of aerobic exercise on the ‎variables of blood flow velocity, blood pressure and blood flow intensity in the systolic and ‎diastolic phases.‎
Conclusion
The effect of exercise on the experimental group was not confirmed, this could be due to ‎heart disease and structural changes in the arteries due to their nature (increased vascular ‎stiffness and decreased elasticity of arteries, especially in peripheral arteries) due to heart ‎disease. Vascular as well as the effect of aging on blood function and consequently its ‎biomechanical variables. It can be concluded that in order to increase the effect of ‎rehabilitation exercises on peripheral arteries than central arteries, more intensity and ‎duration of training is required to achieve the desired result.‎
Keywords ‏
Coronary angioplasty, Femoral artery, Aerobic exercise, Middle-aged man, Blood ‎biomechanics

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary angioplasty
 • Femoral artery
 • Aerobic exercise
 • Middle-aged man
 • Blood ‎biomechanics.‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آبان 1400