مقایسه تأثیر روش‌های تمرینی خطی و غیرخطی بر متغیرهای کینماتیک در فرود: راهکاری برای پیشگیری از آسیب ACL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 خوارزمی تهران

3 توانیخشی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و اهداف: در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های آموزش یادگیری حرکتی برای کاهش آسیب ACL موردتوجه محققین قرارگرفته است و یافتن بهترین شیوه آموزشی در این زمینه اهمیت و ضرورت فراوانی پیداکرده است. در این مطالعه تأثیر روش‌های آموزش خطی و غیرخطی بر متغیرهای کینماتیک در فرود بسکتبال بررسی شد و تغییرات زوایای مفصلی از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 24 دانشجوی مبتدی در بسکتبال از دانشگاه خوارزمی به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه خطی و غیرخطی مهارت‌های بسکتبال را به مدت دو ماه، هر هفته دو جلسه (90- 115 دقیقه در هر جلسه) تمرین کردند. در روش خطی از ارائه الگو و بازخورد برای آموزش استفاده شد و در روش غیرخطی از دست‌کاری قیود بهره برده شد. به این صورت که عوامل محیطی و تکلیف دستکاری شد تا فرد خودش عملکرد منحصربه‌فرد خودش را کشف کند. متغیرهای مورداندازه‌گیری شامل زاویه فلکشن تنه، زاویه فلکشن هیپ، زاویه فلکشن زانو، زاویه والگوس زانو، زاویه دورسی فلکشن مچ پا، دامنه حرکتی هیپ، دامنه حرکتی زانو، دامنه حرکتی مچ پا، دامنه فلکشن هیپ و دامنه فلکشن زانو بودند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روش غیرخطی به‌طور معناداری تأثیر بهتری بر همه متغیرهای کینماتیکی در مقایسه با روش خطی دارد (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of linear and nonlinear teachings methods on kinematic variables in landing: A solution to prevent ACL injury

نویسندگان [English]

 • Mahrokh Dehghani 1
 • Behzad MOHAMMADI ORANGI 2
 • Saeede Shahriarpour 3
1 DEPARTMENT OF MOTOR BEHAVIOR, UNIVERSITY OF MOHAGHEGH ARDABILI
2 Kharazmi Tehran
3 Rehabiletation of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Background and Aims: In recent years, the use of motor learning training methods to reduce ACL injury has been considered by researchers, and finding the best training method in this field has become very important and necessary. In this study, the effect of linear and non-linear training methods on kinematic variables in basketball landing was investigated and changes in joint angles from pre-test to post-test were evaluated.
Materials and Methods: in this study 24 students novice in basketball who were selected from Kharazmi University by available methods and practiced basketball skills in two groups of linear and non-linear for two month weeks, two sessions per week (115-90 minutes per session). In the linear method, the presentation of patterns and feedback was used for training, and in the non-linear method, the manipulation of constraints was used. In this way, environmental factors and tasks were manipulated so that the individual could discover his own unique function.The variables measured included trunk flexion angle, hip flexion angle, knee flexion angle, knee valgus angle, dorsiflexion angle of the ankle, hip range of motion, knee range of motion, ankle range of motion, hip flexion range, and knee flexion range.
Results: The results of the of covariance analysis showed that the nonlinear method has a significantly better effect on all kinematic variables compared to the linear method (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Linear training method
 • nonlinear training method
 • kinematic variables
 • anterior cruciate ligament

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 02 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 مهر 1400