مقایسیه تاثیر کینزیوتیپینگ و فیدبک خارجی در زمان واقعی بر عملکرد اندام تحتانی حین تکلیف اسکات تک پا در افراد با راستای تیبیوفمورال واروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه تربیت بدنی

5 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: افراد با بدراستایی‌های پوسچرال از جمله تیبیوفمورال واروس (TFRV) احتمالا با الگوهای حرکتی ناقص حین فعالیت‌های فانکشنال همراه هستند که با آسیب‌های غیر برخوردی اندام‌تحتانی مرتبط است. در رابطه با این افراد توصیه شده است که طراحی پروتکل‌های تمرینی باید با هدف کنترل و بهبود نقص‌های فانشکنال نیز انجام شود. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تیپینگ خلفی X (PXT) و فیدبک خارجی در زمان واقعی (RTF) بر شاخص‌های کینماتیکی و الکترومایوگرافی اندام‌‌تحتانی حین تکلیف اسکات تک پا در افراد با TFRV می‌باشد.
مواد و روش‌ها: اطلاعات الکترومیوگرافی عضلات و کینماتیکی اندام‌‌‌تحتانی 24 ورزشکار تفریحی با بدراستایی TFRV (12=PXT، 12=RTF) در حالی ثبت شد که شرکت کنندگان در هر دو گروه حرکت اسکات تک پا را 5 مرتبه بصورت متوالی در دو شرایط متفاوت (قبل و بعد از مداخله) به فاصله دو دقیقه استراحت انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس دوطرفه و بونفرونی در سطح معناداری 05/0≥p استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش فعالیت عضله گلوتئوس‌مدیوس (013/0=p) در فاز اکسنتریک و کاهش اداکشن هیپ (001/0=p) در حداکثر فلکشن زانو بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه RTF، کاهش چرخش خارجی تیبیوفمورال زانو بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در حداکثر فلکشن زانو (034/0=p)، فاز اکسنتریک (001/0=p) و فاز کانسنتریک (001/0=p) در گروه PXT، کاهش پرونیشن مچ‌پا بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در فاز اکسنتریک (001/0=p) و کانسنتریک (001/0=p) در گروه PXT و در فاز اکسنتریک (004/0=p) در گروه RTF، افزایش ابداکشن مچ پا بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در فاز کانسنتریک (001/0=p)، اکسنتریک (001/0=p) و در حداکثر فلکشن زانو (004/0=p) در گروه PXT و در فاز اکسنتریک در گروه RTF (006/0=p)، کاهش دورسی فلکشن مچ پا در حداکثر فلکشن زانو بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله (017/0=p) در گروه RTF بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو مداخله PXT و RTF می‌تواند به اشکال مختلفی بر پارامترهای کینماتیکی افراد با بدراستایی TFRV تاثیر گذار بوده و با هدف اصلاح آنی نقص‌های پوسچرال حین تکلیف اسکات تک پا مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Kinesio Taping and Real-time External Feedback on Lower Extremity Function During Single-leg Squat in Individuals with Tibiofemoral Varus Alignment

نویسندگان [English]

 • Mohamadreza hatefi 1
 • Maliheh Hadadnejad 2
 • Seyed Sadradin Shojaedin 3
 • Farideh Babakhani 4
 • Mehdi Khaleghi Tazji 5
1 Ph.D candidate, Department of Biomechanics and Sports Injury, Faculty of Physical education, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Allameh Tabatabai University.
5 Assistant Professor of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Teheran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: People with postural malalignment such as tibiofemoral varus (TFRV) may be associated with movement patterns dysfunction during functional activities that are associated with non-contact lower extremity injuries. In relation to these people, it is recommended that the design of training protocols should be done with the aim of controlling and improving functional dysfunctions. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of posterior X taping (PXT) and real-time external feedback (RTF) on kinematic and electromyographic indices of the lower extremity during the single-leg squat task in individuals with TFRV.
Materials and Methods: Electromyographic and kinematic information of the lower extremity of 24 recreational athletes with TFRV (PXT = 12, RTF = 12) were recorded while participants in both groups performed single-leg squat 5 times consecutively and rested two minutes between two different conditions (before and after the intervention). To analyze the data, two-way analysis of variance and Bonferroni statistical tests were used at the significant level of p≤0.05.
Results: The results of the present study showed an increase in gluteus medius muscle activity (p = 0.013) in the eccentric phase and a decrease in hip adduction (p = 0.001) in maximal knee flexion after the intervention compared to before the intervention in the RTF group, reduction of external tibiofemoral rotation of the knee after intervention compared to before intervention in maximal knee flexion (p = 0.034), eccentric phase (p = 0.001) and concentric phase (p = 0.001) in PXT group, Decreased ankle pronation after intervention compared to before intervention in eccentric phase (p = 0.001) and concentric (p = 0.001) in PXT group and in eccentric phase (p = 0.004) in RTF group, Increased ankle abduction after intervention compared to before intervention in concentric phase (p = 0.001), eccentric (p = 0.001) and maximum knee flexion (p = 0.004) in PXT group and in eccentric phase In the RTF group (p = 0.006), there was a decrease in ankle flexion dorsiflexion at maximum knee flexion after the intervention compared to before the intervention (p = 0.017) in the RTF group.
Conclusion: The results of the present study showed that both PXT and RTF interventions can affect the kinematic parameters of individuals with TFRV malalignment in different ways and can be used to immediately correct postural defects during the single-legged squat task.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surface electromyography
 • Tibiofemoral varus
 • Kinematic
 • Kinesiotape
 • External feedback

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 مهر 1400