بررسی مقایسه‌ای خط‌کش منعطف با ابزار کینکت مایکرو سافت در ارزیابی قوس ستون فقرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان استان گیلان کشور ایران

2 استادیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی ناهنجاری‌های ستون فقرات و ارزیابی وضعیت بدنی در افراد جامعه با ابزاری دقیق و قابل اطمینان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای خط‌کش منعطف با ابزار کینکت مایکرو سافت در ارزیابی قوس ستون فقرات بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بوده و به این منظور 44 نفر از ورزشکاران 20 تا 42 سال شهر رشت که به صورت هدفمند انتخاب شدند در این مطالعه شرکت نمودند. ابتدا برای ارزیابی قوس ستون فقرات از خط کش منعطف و سپس از ابزار کینکت مایکروسافت استفاده شد. در سه مرحله و با فاصله زمانی 15 دقیقه اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: برای بررسی رابطۀ میان اندازه‌های حاصل از خط‌کش منعطف و کینکت مایکروسافت (به منظور بررسی روایی) از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی پایایی اندازه‌گیری های کایفوز و لوردوز از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اندازه‌های حاصل از کینکت مایکروسافت و خط کش منطعف روایی متوسطی وجود دارد (کایفوز 407/0r= و لوردوز 396/0r=) اما پایایی درون آزمونگر این وسیله بسیار بالا بود (کایفوز و لوردوز 998/0-998/0 =ICC) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کینکت مایکروسافت در سنجش و انداه‌گیری میزان زاویه کایفوز و لوردوز وسیله‌ای پایاست و دارای روایی نیز می‌باشد. بنابراین در ارزیابی قوس ستون فقرات می‌توان از این وسیله سریع و دقیق استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of flexicurve ruler with Microsoft Kinect tool in spinal arch evaluation

نویسندگان [English]

 • Meysam Iranpour 1
 • Ali shamsi majelan 2
 • sahar miri 3
1 Sport injuries and Corrective Exercises Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathology and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc Student of Sport Injuries, Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University ofyf Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Identifying spinal abnormalities and assessing the physical condition of people in the community with accurate and reliable tools is of great importance. The main purpose of this study was to compare the flexible ruler with Microsoft Kinect tool in spine arch evaluation.
Materials and Methods: The present study is a descriptive study and for this purpose, 44 athletes aged 20 to 42 years in Rasht who were purposefully selected participated in this study. First, a flexicurve ruler was used to evaluate the arch of the spine, and then the Microsoft Kinect tool was used. It was measured in three steps with an interval of 15 minutes.
Results: Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationship between flexicurve ruler and Microsoft Kinect measurements (for validity) and intragroup correlation coefficient was used to evaluate the reliability of kyphosis and lordosis measurements. The results showed that there was moderate validity between the measurements obtained by Microsoft Kinect and the flexicurve ruler (r = 0.407 for kyphosis and r = 0.396 for lordosis), but the in-test reliability of this device was very high (kyphosis ICC = 0/998 and lordosis ICC = 0/998) was obtained.
Conclusion: The results of the present study showed that Microsoft Kinect is a reliable tool in evaluating and measuring the angle of kyphosis and lordosis and also has validity. Therefore, this device can be used quickly and accurately in the evaluation of the spine arch.

کلیدواژه‌ها [English]

 • kyphosis
 • lordosis
 • Microsoft Kinect
 • flexicurve

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 14 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 مهر 1400