بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان باردار در دوران همه‌گیری کووید-۱۹؛ با تمرکز بر سطح فعالیت‌ بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: تغییرات شدید در زندگی روزانه ناشی از بحران پاندومی کووید-۱۹، خطر احتمالی اختلالات روانی را میان زنان باردار افزایش داده است. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان باردار و ارتباط آن با سطح فعالیت‌بدنی آن‌ها بود.
مواد و روش­ ها: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعة آماری پژوهش را زنان باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراقبتی شهرستان بجنورد تشکیل می‌دادند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد که با در نظر گرفتن معیارهای ورود 55 زن باردار به عنوان نمونه آماری انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ سلامت عمومی و پرسشنامه فعالیت ‌بدنی دوران بارداری بودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته­ ها: میانگین نمرات به دست آمده برای خرده مقیاس‌های علائم اختلال جسمانی، علائم افسردگی، علائم اختلال کنش اجتماعی و علائم اضطراب و اختلال خواب به ترتیب 11/90، 11/91، 97/ 12و 16/49 بود که نشان داد نمونه‌های پژوهش در بسیاری از حوزه‌های سلامت روان در معرض آسیب قرار داشتند. با این وجود بین وضعیت سلامت عمومی و سطح فعالیت‌‌بدنی زنان باردار ارتباط مثبت و معناداری برابر با (0/54) مشاهده شد (P=0/00). با بررسی رابطه فعالیت­بدنی با ابعاد چهارگانه سلامت عمومی نتایج نشان داد فعالیت­بدنی با بعد علائم اختلال جسمانی ارتباط منفی و معنادار برابر با (0/61-) و با بعد علائم افسردگی نیز ارتباط منفی و معنادار برابر با (0/33-) داشت. بعد علائم اضطراب و اختلال خواب و بعد علائم اختلال کنش اجتماعی با فعالیت­بدنی ارتباط معناداری نداشتند.
نتیجه­ گیری: پیشنهاد می­شود زنان باردار به فعال ماندن و انجام فعالیت‌بدنی به عنوان راهبردی در تعدیل اثرات روانی در طی همه‌گیری کووید-۱۹ و قرنطینگی بپردازند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the General Health Status of Pregnant Women during the Pandemic Period of COVID-19; With Focus on the Level of Physical Activity

نویسندگان [English]

 • Zahra Izanloo 1
 • Misaq Hosseini Keshtan 1
 • Farahnaz Amirshaghaghi 2
1 Department of Sport Science, Faculty of Human Science, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Faculty of Physical Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Drastic changes in daily life due to the pandemic crisis of COVID-19 has increased the potential risk of mental disorders among pregnant women. The aim of this study was to investigate the general health status of pregnant women and its relationship with the level of their physical activity.
Materials and Methods: The research method was descriptive correlation type and the statistical population of the research was pregnant women referred to medical and care centers in Bojnord, which among them 55 people were selected as the statistical sample. The research instruments included general health and physical activity questionnaires during pregnancy. Spearman correlation test was used to analyze the data.
Results: The mean scores for the subscales of physical disorders symptoms, depressive symptoms, social action disorders symptoms and anxiety and sleep disorder symptoms were 11.90, 11.91, 12.97, and 16.49 respectively. So, results showed that the research samples were vulnerable in many areas of mental health. However, there was a significant positive correlation (r= 0.54) between general health status and level of physical activity (P= 0.00). Examining the relationship between physical activity and the four dimensions of general health, the results showed that physical activity had a negative and significant relationship with the dimension of physical disorders symptoms (-0.61) and a negative and significant relationship with the dimension of depressive symptoms (-0.33). The symptoms of anxiety and sleep disorders and the symptoms of social action disorders were not significantly correlated with physical activity.
Conclusion: It is recommended that pregnant women stay active and engage in physical activity as a strategy to moderate psychological effects during the COVID-19 epidemic and quarantine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • COVID-19
 • Pregnancy
 • Physical Activity
 • Women’s Health
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1400