پیش بینی کیفیت زندگی از عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی در افراد کم توان ذهنی پیش بینی کیفیت زندگی در افراد کم توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مدیریت و رفتار حرکتی ، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: افراد کم‌توان ذهنی یک گروه اجتماعی آسیب­پذیر هستند که جنبۀ سلامت جسمانی، کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین بررسی عواملی که بتواند موجب افزایش کیفیت زندگی در این گروه شود، ضرورت می­یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی، کارکردهای اجرایی و عملکرد بدنی در افراد کم‌توان ذهنی انجام شد.
مواد و روش ها: آزمودنی­ها شامل 61 نفر از بزرگسالان (8/895 ±34/31) کم‌توان ذهنی بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 گویه ای، برای بدست آوردن نقص کارکردهای اجرایی از فرم کوتاه مقیاس کارکردهای اجرایی بارکلی و  برای اندازه گیری عملکرد بدنی از آزمون کوتاه باتری عملکرد بدنی استفاده شد. به منظور بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با کارکردهای اجرایی و عملکرد بدنی، از روش همبستگی پیرسون و برای فهم سهم هر یک از ابعاد جهت پیش‌بینی کیفیت زندگی، مدل رگرسیون متغیرهای مستقل کارکردهای اجرایی و عملکرد بدنی استفاده شد.
یافته ها: یافته­ها نشان داد که بین متغیرهای کیفیت زندگی با عملکرد بدنی (p=0/015 و r=0/31)، کیفیت زندگی با کارکردهای اجرایی (p=0/004 و r=0/37) و عملکرد بدنی با کارکردهای اجرایی (p=0/001 و r=-0/42 ) ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین 16% از تغییرات کیفیت زندگی از طریق عملکرد بدنی و کارکردهای اجرایی تبیین می‌گردد.
نتیجه گیری: یافته­های تحقیق حاضر، نشان دهنده توانایی کارکرد اجرایی و عملکرد در پیش‌بینی کیفیت زندگی افراد کم‌توان ذهنی بود. با توجه به ضرایب بدست آمده نشان داده شد که بین کیفیت زندگی و عملکرد بدنی ارتباط مثبت وجود دارد، اما بین کیفیت زندگی با کارکردهای اجرایی و عملکرد بدنی با کارکردهای اجرایی ارتباط منفی وجود دارد و در نهایت، پیش‌بینی کیفیت زندگی افراد کم‌توان ذهنی از مؤلفه‌های کارکرد اجرایی امکان‌پذیر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Quality of Life from Physical and Executive Functions in People with Intellectual Disabilities

نویسندگان [English]

 • Mahmood Pirrasoulzadeh 1
 • Jalal Dehghanizadeh 2
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: People with intellectual disabilities are a vulnerable social group whose Physical health, quality of life and individual ability to live independently, have special important for them. Therefore, it is necessary to examine the factors that may increase the quality of life in this group. This study aimed to investigate the relationship between quality of life, executive functions, and physical function in people with intellectual disabilities.
Materials and Methods: The sample consisted of 61 adults (34/31±8/895) with intellectual disability who were selected by convenience sampling method. The research method was descriptive-correlational. The 26-item WHO Quality of Life Questionnaire was used to collect quality-of-life data, the Barclay Executive Scale Short Form Scale was used to obtain executive function deficits, and the Physical Performance Short Battery Test was used to measure physical performance. In order to investigate the relationship between quality of life with executive functions and physical function, Pearson correlation method was used and to understand the contribution of each dimension to predict quality of life and regression model was used for independent variables of executive functions and physical function.
Results: The results showed There is a significant relationship between the variables of quality of life with physical function (r = 0.31, p = 0.015), quality of life with executive functions (r = -0.37, p = 0.004) and physical function with executive functions (r = -0.42, p = 0.001). Also, 16% of changes in quality of life are explained through physical function and executive functions.
Conclusion: The findings of the present study showed the ability of executive function and performance in predicting the quality of life of people with mental disabilities. According to the obtained coefficients, it was shown that there is a positive relationship between quality of life and physical function, but there is a negative relationship between quality of life with executive functions and physical function with executive functions, and finally, predicting quality of life Executive function is possible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Intellectual Disabilities
 • Executive Functions
 • Performance
 • Limitations
 • Predicting
 • Physical Function
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400