تاثیر قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر ششم دبستان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: مسئله اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران در همه مراحل زندگی اهمیت بسیار دارد . رشد اجتماعی سالم نوجوان مستلزم رشد طبیعی و سالم شخصیت و فراگیری مهارت‌های اجتماعی است و قصه گویی روش مناسبی برای کمک کردن به جریان رشد فکری کودک است .  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش‌های قصه‌گویی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایه ششم دبستان انجام ‌شد
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون همراه با پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر 12 ساله کلاس ششم دبستان در منطقه 1 شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از جامعه آماری فوق، 40 دانش‌آموز پسر انتخاب و به ‌طور تصادفی به تعداد مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل (20 نفر در هر گروه) گمارده شدند. برنامه آموزشی شامل 14 جلسه‌ 30 دقیقه‌ ای و هفته ای 2 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سنجش رشد اجتماعی استفاده‌ شد که توسط دانش‌آموزان کامل شد. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده ‌شد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل در مهارت‌های اجتماعی نشان‌داد (0/05 >P). بدین معنی بعد از مداخله، نمرات مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در گروه آزمایش افزایش یافت و در مرحله پیگیری این نتایج پایدار بوده است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان استنباط کرد که قصه‌گویی روش موثری در افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بوده و می‌تواند در محیط‌های آموزشی مورد استفاده قرار‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Storytelling on the Social Skills

نویسندگان [English]

 • Homira Alvandi 1
 • Roya Kochak Enrezar 1
 • Parvaneh Ghodsi 1
 • Khadijeh Abolmaalee 2
 • Mansoreh Shahriyar Ahmadi 1
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center Branch. Tehran. Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Socialization and the ability to interact with others at all stages of life are essential.  Healthy social development of adolescents requires natural and healthy development of personality and learning social skills and Storytelling is a great way to help your child's intellectual development. This study aimed to investigate the effect of storytelling on the social skills of 6th-grade school students.
Materials and Methods: The Quasi-experimental with a pre-test, post-test, follow-up, and a control group was used. The statistical population included 12-years-old elementary school students in Tehran's 1st districts in 2019. Using purposeful sampling, 40 male students were selected and randomly assigned to experimental and control groups (20 students in each group). The experimental group had 14 sessions of training (each session longed for 30 minutes). A questionnaire measuring social growth was used to collect the data, which was completed by the students. Data analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The findings showed a significant difference between the experimental and control groups in social skills (P <0.05).  The scores of social skills were increased in the experimental group after the intervention, and in the follow-up phase, these results were stable.
Conclusion: Based on the present study results, it can be concluded that storytelling is an effective way to increase students' social skills and can be used in educational settings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Storytelling
 • Social Skills
 • Students
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1400