نقش کورتکس مغز و آگاهی از وضعیت بدن و تأثیر روش‌های اصلاحی بر پایه آن‌ها در اصلاح پاسچر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت)، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: امروزه با تغییر سبک زندگی شاهد افزایش ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی غیرساختاری هستیم. ازاین‌رو، از روش‌های مختلفی جهت اصلاح این ناهنجاری‌ها استفاده می‌شود. روش‌هایی که ناهنجاری و اصلاح آن را موضعی دیده، تا آن‌هایی که با نگاه ویژه به مغز به اصلاح ناهنجاری پرداخته‌اند. درهرصورت درک صحیح علت و مکانیسم ایجاد ناهنجاری، در طراحی روش اصلاحی مناسب حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعاتی است که به نقش مغز در اصلاح این نوع از ناهنجاری‌ها پرداخته‌اند.
مواد و روش‌ها: مقالات منتشرشده در سال‌های 2005 تا 2020 جستجو و موردبررسی قرار گرفت. در جستجوی مقالات از موتورهای جستجو,Google Scholar,Academic Search و پایگاه‌های www.scopus.com, www.pubmed.gov, and … www.wiley.com, استفاده شد. از میان 70 مقاله، 20 مقاله با معیارهای ورود و خروج انتخاب و موردمطالعه و بررسی کامل قرار گرفت.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر تعداد 20 مقاله که عمدتاً به نقش کورتکس مغز، تقویت ارادی کنترل عضلات و آگاهی از وضعیت بدن در اصلاح ناهنجاری‌های وضعیتی پرداخته بودند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند. تعدادی از محققین با بررسی تصویر مغزی ساختار اسکلتی عضلانی و رفتار عضلات و الگوی حرکتی افراد در حفظ پاسچر به این نتیجه رسیده‌اند که این دو بر هم تأثر متقابل دارند. همچنین گروه دیگری از محققین در مطالعات خود نقص عملکرد عضلات و به دنبال آن پاسچر ضعیف را بیش از همه مرتبط با نقص آگاهی از وضعیت بدن دانسته‌اند. در 6 مطالعه، خوداصلاحی پاسچر، تأثیر قابل‌توجهی بر اصلاح وضعیت ستون فقرات داشته‌اند. در 2 مطالعه نیز تقویت آگاهی از وضعیت بدن را در اصلاح وضعیت بدن و حفظ آن مؤثر دانسته‌اند و در یک مطالعه تغییرات نقشه قشر حرکتی مغز و همراهی آن با اختلال در کنترل پاسچر ارتباط معنی‌داری با بروز کمردرد در افراد دارای کمردرد راجعه داشته است.
نتیجه‌گیری: مطالعات اگرچه بر نقش کورتکس مغز و ارتباط تصویر اندام‌ها در مغز (آدمک حسی حرکتی) با اصلاح پاسچر اذعان داشته‌اند ولی در خصوص روش‌های بهبود این تصویر و تأثیر آن بر اصلاح ناهنجاری‌های وضعیتی ناکافی بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Cerebral Cortex and Awareness of Body Condition and the Effect of Corrective Methods Based on Them in Postural Correction

نویسندگان [English]

 • Reza Saeedi Neishabouri 1
 • Reza Rajabi 2
 • Hooman Minoonejad 2
 • Yousef Moghadas Tabrizi 2
1 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises (Sports Medicine and Health), Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises (Sports Medicine and Health), Faculty of Physical Education and Sport Sciences, university of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, lifestyle changes have led to Nonstructural musculo-sckeletal disorders. Meanwhile, various methods are applied to correct these kinds of disorders. Techniques with a local perspective on the disorder and its correction, to techniques that have focused on the brain to correct the abnormality. In any case, the design of an appropriate corrective method depends on a correct perception of the cause and mechanism of the disorder. The purpose of this study is to review the articles that have addressed the role of the brain and awareness of posture and methods based on them, in correcting of postural disorders
Materials and Methods: The literature was searched for relevant papers published from 2005 to 2020. In addition to www.wiley.com, www.scopus.com, www.pubmed.gov, and databases, Google scholar and Academic search browsers were used in research. Among the 70 papers found in the initial search, 20 passed the inclusion and exclusion criteria and were further investigated.
Results: In the present study, 20 articles that mainly have studied the role of the cerebral cortex, cortical map and voluntary improvement of muscle control and awareness of posture in correcting of postural disorders were reviewed. A number of researchers have studied the brain map and body representation in brain and so the muscle behavior and movement pattern in posture control and have concluded that there is a reciprocal relationship between BRIB[1] and muscle behavior and they interact with each other. According to some studies, the inconsistency of body image in the brain (BRIB) with the actual state of the body, leads to improper control of posture and consequently poor posture. Also, some other researchers in their studies have considered that there is Relationship between postural awareness and muscle dysfunction, followed by poor posture.
Conclusion: Although studies have acknowledged the role of the cerebral cortex and the brain image of the body in correcting posture and achieving the optimal posture, but there aren’t sufficient studies on the techniques of improving this image and its effect on correcting postural abnormalities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postural Control
 • Cortical Map
 • Muscle Imbalance
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 13 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 شهریور 1400