بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر میزان زاویه قوس کمری و تعادل ایستا و پویای مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: لوردوز افزایش یافته کمری از شایع‌ترین اختلالات دستگاه عضلانی است که می‌تواند برای فرد مشکلات زیادی از جمله درد کمر و کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر میزان زاویه قوس کمری و تعادل ایستا و پویای مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. 26 مرد 18 الی 25 سال دارای ناهنجاری لوردوز افزایش‌یافته کمری (بزرگتر و یا مساوی 51 درجه)، با میانگین سنی 58/2±69/21 سال، وزن 66/8±56/70 کیلوگرم و قد 01/8±35/177 سانتیمتر به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در قالب دو گروه تقسیم شدند(تجربی: 13 نفر، کنترل: 13 نفر). گروه تجربی هشت هفته به تمرینات اصلاحی پرداختند و گروه کنترل در این هشت هفته تمرینی را انجام ندادند. زاویه لوردوز کمری با استفاده از خطکش منعطف ، تعادل پویا از طریق آزمون تعادلی وای و تعادل ایستا از طریق آزمون سیستم نمره دهی خطای تعادل در دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون(بعد از هشت هفته) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی تغییرات درون‌گروهی از آزمون آماری تی همبسته و برای مقایسه تفاوت‌های بین‌گروهی از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که گروه تمرینات اصلاحی در پس‌آزمون به طور معنادار تعادل و زاویه لوردوز کمری بهتری را نسبت به پیش‌آزمون داشتند(05/0>P)ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری بین دو مرحله‌ی آزمون مشاهده نشد(05/0P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از یافته های این تحقیق، نتیجه می‌گیریم که انجام تمرینات اصلاحی در بهبود راستا و همچنین تعادل افراد مبتلا ناهنجاری لوردوز افزایشه کمری مفید است.
واژه های کلیدی: لوردوز افزایش یافته کمری، حرکات اصلاحی، ثبات مرکزی، تعادل، مردان غیر ورزشکار

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of 8 weeks of corrective exercises on the lumbar lordosis angle and static and dynamic balance in non-athlete men with lumbar hyperlordosis

نویسندگان [English]

 • Amirreza Elahi 1
 • Foad Seidi 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences
2 Faculty Member and Associate Professor, Sport Medicine and Health Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of health and sport medicine, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: lumbar hyperlordosis is one of the most common disorders of the musculoskeletal system that can lead to many problems for a person, including back pain and decreased function, Therefore the purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks of corrective exercises on the lumbar lordosis angle and static and dynamic balance in non-athlete men with lumbar hyperlordosis.
Materials and Methods: The present study is quasi-experimental 26 men aged 18 to 25 years in Tehran city with lumbar hyperlordosis (greater than or equal to 51 degrees), with a mean age of 21.69±2.58 years, weight 70.56±8.66 kg and height 177.35 ± 8.01 cm was purposefully selected and then randomly divided into two groups) experimental: )13 N , control: 13 N). The experimental group did corrective exercises for eight weeks and the control group did not do any exercises during these eight weeks. The lumbar lordosis angle was assessed using a flexible ruler and the dynamic balance was assessed through Y balance test and static balance assessed through balance error scoring system test in two stages, pre-test and post-test(after eight weeks). The paired sample t-test spss was used to examine the whithin-group changes and the independent sample t test was used to compare the between-group differences.
Results: The results of this study showed that the corrective exercises group had significantly better performance in lumbar lordosis angle and balance In the post-test compared to the pre-test (P 0.05). Also, the comparison of lumbar lordosis angle and balance in post-test, indicated a significant difference between experimental and control groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hyperlordosis
 • Corrective exercise
 • Core stability
 • Balance
 • Non-athlete men

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 مرداد 1400